Kdo může být zvolen starostou obce?
Do funkce starosty obce může být zvolen kterýkoliv člen zastupitelstva obce, který je zároveň státním občanem České republiky (členové zastupitelstva obce, kteří nejsou státními občany České republiky, nemohou být zvoleni do funkce starosty obce).

Kdo volí starostu?
Starostu obce volí zastupitelstvo obce ze svých řad. Jedná se o vyhrazenou pravomoc zastupitelstva obce, která nemůže být svěřena jinému orgánu obce (např. radě obce).

Jakým způsobem probíhá volba starosty?
Volba starosty obce probíhá formou usnesení. V souladu s ustanovením § 87 zákona o obcích je k platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce.

Může volba probíhat tajně, nebo musí být vždy veřejná?
Technické provedení volby starosty obce není zákonem upraveno. Zásadní podmínkou tak je, že, stejně jako v případě jakéhokoliv usnesení zastupitelstva obce, musí volba proběhnout na veřejném zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce může samo rozhodnout, zda toto hlasování proběhne aklamačně (zdvihnutím ruky, jmenovitě s vyjádřením pro-proti-zdržuji se, hlasovacím zařízením apod.) nebo tajně (hlasovacími lístky). Je vhodné postup volby starosty obce upravit v jednacím řádu zastupitelstva obce.

Jak postupovat, je-li navrženo více kandidátů na funkci starosty?
Obecný postup v takovýchto případech není zákonem o obcích stanoven. V praxi se hlasuje postupně, tedy hlasuje se o jednotlivých kandidátech v tom pořadí, v jakém byli navrženi. Je vhodné, aby tento postup, pokud již není zahrnut v jednacím řádu zastupitelstva obce, který by měl průběh volby starosty upravit, schválí zastupitelstvo obce ještě před samotnou volbou, resp. navrhováním kandidátů. Zastupitelstvo svým usnesením (či jednacím řádem) může pochopitelně stanovit i postup odlišný.

Volba starosty bude probíhat tajně. Je nutné o každém navrženém kandidátovi hlasovat zvlášť?
Nikoliv. Vzhledem k tomu, že ke zvolení starosty obce je nutná nadpoloviční většina hlasů všech členů zastupitelstva obce, není možné dojít k situaci, kdy by některým kandidátům byl odevzdán stejný počet hlasů a tento byl zároveň nadpoloviční většinou všech. Lze tak, v případě tajného hlasování, hlasovat o všech navržených kandidátech najednou.

Bylo navrženo několik kandidátů na funkci starosty. Zastupitelstvo obce následně zvolilo jako starostu obce prvního navrženého. Je potřeba hlasovat o všech dalších navržených kandidátech?
Nikoliv. Postupuje-li zastupitelstvo obce způsobem, že hlasuje o jednotlivých kandidátech postupně (ať již tak, že dle pořadí v jakém byli navrženi, či případně napřed o protikandidátech, nebo jiným postupem, který samo zastupitelstvo obce před hlasováním určilo, nebo které určuje jednací řád zastupitelstva obce), dochází ke zvolení starosty obce ve chvíli, kdy některý z kandidátů získal nadpoloviční většinu všech hlasů. V takovém případě se již o dalších kandidátech nehlasuje.

Jakým způsobem se navrhují kandidáti na funkci starosty obce? Můžou kandidáty na funkci starosty obce navrhovat občané obce?
Kandidáta na funkci starosty obce může během projednávání tohoto bodu - tedy volba starosty obce - navrhnout kterýkoliv ze členů zastupitelstva obce (např. po výzvě předsedajícího k podávání návrhů). Je zde nutné vycházet analogicky z ustanovení § 94 odst. 1 zákona o obcích, kdy právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání zastupitelstva obce mají, mj., jeho členové. V případě navrhování kandidátů ze strany občanů obce je nutno vycházet z ustanovení § 16 odst. 2) písm. c) zákona o obcích, který dává občanům obce právo vyjádřit se na zasedání zastupitelstva obce ke všem projednávaným bodům. Tato možnost musí být občanům dána ještě před samotným hlasováním o projednávaném bodu (ať již volbě starosty obce či jakýmkoliv jiným usnesením). Takovéto návrhy však nejsou pro zastupitelstvo obce závazné. Žádný právní předpis však nebrání tomu, aby některý z členů zastupitelstva obce návrh občanů přijal za svůj a jako takový ho navrhl. Lze i připustit variantu, že právo předkládat návrhy na kandidáty na funkci starosty obce svěří občanům obce přímo jednací řád zastupitelstva obce a zastupitelstvo obce o nich bude hlasovat automaticky jako o ostatních návrzích. Je však nutno upozornit, že v takovém případě, pokud by se zastupitelstvo obce rozhodlo nepostupovat v souladu s jednacím řádem a o těchto návrzích by nehlasovalo, nejedná se o porušení zákona. Je vhodné též doplnit, že každý navržený kandidát na funkci starosty obce by se měl před samotným hlasováním - volbou vyjádřit, zda kandidaturu přijímá, či nikoliv.

Může člen zastupitelstva obce navrhnout na funkci starosty obce sám sebe? A může hlasovat sám pro sebe?
Ano. Tomuto postupu nebrání žádné ustanovení zákona o obcích.

Jaký je rozdíl mezi tzv. neuvolněným a uvolněným starostou obce?
Mezi starostou obce, který je pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněn, a starostou obce, který není pro výkon své funkce uvolněn (v praxi často používaná označení jako„uvolněný starosta" a„neuvolněný starosta", pro přehlednost používáno i dále v textu), je jeden zásadní rozdíl, nikoliv však v pravomocích. Uvolněný starosta obce je pro výkon funkce uvolněn ze„svého" zaměstnání. Jinými slovy tak vykonává funkci starosty „na plný úvazek". Neuvolněný starosta není pro výkon své funkce uvolněn ze „svého zaměstnání" a tuto funkci tak vykonává v souběhu se „svým" zaměstnáním. Funkce starosty může být uvolněná či neuvolněná i bez ohledu na to, zda člen zastupitelstva obce, který byl do funkce starosty obce zvolen, má své další zaměstnání či nikoliv (např. pokud žádné jiné zaměstnání nevykonává, i tak může být určen jako „uvolněný"). Jako druhý rozdíl je třeba uvést odlišný způsob odměňování starostů, kteří jsou pro výkon své funkce uvolněni a kteří jsou neuvolněni. V případě uvolněných starostů je výše jejich odměny stanovena přímo příslušným právním předpisem, v případě neuvolněných pak její výši stanovuje zastupitelstvo obce dle pravidel daných příslušným právním předpisem. V podrobnostech k odměňování starostů, ale i dalších členů zastupitelstva obce, odkazujeme na Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků č. 5 - Odměňování a ostatní související nároky a peněžitá plnění členů zastupitelstva obce, v aktuálním znění.

Kdo rozhoduje o tom, zda starosta obce bude k výkonu své funkce uvolněn či nikoliv?
O tom, zda bude starosta obce k výkonu své funkce dlouhodobě uvolněn či neuvolněn je oprávněno rozhodnout výhradně zastupitelstvo obce /§ 84 odst. 2 písm. k)/.

Zastupitelstvo obce nerozhodlo o uvolněnosti či neuvolněnosti starosty obce. V jakém „režimu" tedy starosta svou funkci vykonává?
Nerozhodne-li zastupitelstvo obce o tom, zda bude starosta obce pro výkon své obce dlouhodobě uvolněn, má se za to, že svou funkci vykonává jako neuvolněný (obdobný princip platí pro všechny členy zastupitelstva obce, včetně např. radních).

Může zastupitelstvo obce v průběhu volebního období změnit stav výkonu funkce starosty z neuvolněného na uvolněného, příp. opačně?
Ano. Zastupitelstvu obce je plně vyhrazeno rozhodování o tom, který z členů zastupitelstva obce bude pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněn. Je tak plně na jeho vůli toto své rozhodnutí změnit /§ 84 odst. 2 písm. k)/.

Na ustavujícím zasedání se nepodařilo starostu obce zvolit, jak máme postupovat?
Nedojde-li na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce ke zvolení nového starosty, vykonává jeho pravomoci až do zvolení nového starosty, nově zvolený místostarosta. Není-li na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce zvolen ani nový místostarosta, vykonává funkci starosty dosavadní starosta a to spolu s dosavadním místostarostou(y). Nevykonává-li funkci starosty ani dosavadní starosta, vykonává ji dosavadní místostarosta, v případě více dosavadních místostarostů ten, který byl přede dnem voleb určen jako místostarosta zastupující starostu (srov. § 104 odst. 1 zákona o obcích), nebyl-li určen nikdo z těchto dosavadních místostarostů jako zastupující starostu, pak ten z dosavadních místostarostů, kterého určí dosavadní starosta. Nevykonává-li funkci starosty žádná z výše uvedených osob, pověří zastupitelstvo obce některého ze svých členů výkonem pravomocí starosty (§ 107 a § 103 odst. 6 zákona o obcích).

Jak Vám mohu pomoci?

Chci poradit s ovládaním

Zvýrazním všechny prvky stránky, pro které je dostupná nápověda a Vy si zvolíte ten, který chcete vysvětlit.

Chci napsat adminovi

Máte potíže s ovládaním, něco Vám nefunguje a nebo máte návrh na zlepšení? Napište adminovi.

Povolit vše Uložit Odmítnout Tento web používá cookies k zajištění potřebné funkcionality. Více informací »

Přeji si povolit: