Zákon č. 99/2017 Sb. novelizoval právní úpravu odměňování všech členů zastupitelstev územních samosprávných celků (dále též jako „ÚSC") - tedy nejen v obcích, ale též v krajích, v hlavním městě Praze a v městských částech a obvodech územně členěných statutárních měst. Změny v odměňování členů zastupitelstev krajů a hlavního města Prahy jsou citovaným zákonem postaveny na stejných principech, jako je tomu na úrovni obcí. Pokud se tedy následující text metodického doporučení věnuje zejména problematice právních poměrů a odměňování členů zastupitelstev obcí, jak byly novelou vtěleny do zákona o obcích, obdobné platí i pro členy zastupitelstev krajů a hlavního města Prahy.

Tabulka č. 1 přehledně uvádí, jak je právní úprava dané tématiky strukturována a ve kterých ustanoveních zákona o obcích, adekvátně pak v ustanoveních zákona o krajích a zákona o HMP, je upravena.

Postup obcí, krajů a hlavního města Prahy při uspokojování právních nároků členů svých zastupitelstev, při poskytování funkčních požitků za výkon funkce i dalších finančních požitků v souvislosti s výkonem funkce musí respektovat následující ustanovení zákona:

Tabulka č. 1

Číslo řádku Předmět úpravy Ustanovení zákona
o obcích o krajích o HMP
1. Vymezení funkce člena zastupitelstva (výkon veřejné funkce) § 70 § 32, 33 + zvl. zákon § 52/1
2. Vznik (zánik) mandátu § 69/1 + zvláštní zákon § 33 + odkaz na zvláštní zákon § 50/1 + zvláštní zákon
3. Vymezení uvolněný/neuvolněný člen zastupitelstva § 71/1 § 46/1 § 52/3
4. Nárok neuvolněných členů zastupitelstva na pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu a/nebo na paušální náhradu za ztrátu na výdělku § 71/2,3 § 46/2,3 § 52/4,5
5. Zákaz poskytování darů § 71/4 § 46/4 § 52/6
6. Základní úprava odměny za měsíc pro uvolněné členy zastupitelstva vč. jejího krácení, nevykonávají-li funkci z důvodu osobních překážek; poskytování redukované odměny v době nemoci a karantény § 72/1, 5-­8 § 47/1, 5-­8 § 53/1, 5-8
7. Základní úprava odměny za měsíc pro neuvolněné členy zastupitelstva vč. minimální odměny neuvolněného starosty/primátora/hejtmana § 72/2,4,5 § 47/2,4,5 § 53/2, 4,5
8. Obsah usnesení zastupitelstva, kterým stanoví odměny svým neuvolněným členům, omezení jeho účinnosti § 72/3 § 47/3 § 53/3
9. Vymezení obsahu prováděcího právního předpisu § 73/1-3, § 134/3,4 § 48/1,3 § 54/1,2, § 87/4
10. Rozhodující počet obyvatel pro stanovení odměny, zaokrouhlování § 73/4-6 § 48/4-6 § 54/3, § 87/6,7
11. Odměna - speciální úprava (možnost zvýšení odměny za oddávání a řízení obecní policie, odměňování při výkonu více funkcí) § 74 § 49 § 55
12. Odměna - speciální úprava (při dlouhodobé nepřítomnosti starosty/primátora/hejtmana, poskytování odměny po volbách do zvolení nových orgánů) § 75 § 50 § 56
13. Mimořádné odměny § 76 § 51 § 57
14. Odchodné - nárok, odchodné - výše, výplata § 77, 78 § 52, 53 § 58, 58a
+ přechodná ustanovení v čl. II, IV a VI zákona č. 99/2017 Sb.
15. Vymezení případů, kdy se na právní poměry členů zastupitelstev aplikuje právní úprava v zákoníku práce § 79 § 54 § 58b
16. Výčet dalších možných finančních plnění v souvislosti s výkonem funkce § 80 § 55 § 58c
17. Podmínky poskytování cestovních, event. dalších náhrad § 81 § 56 § 58d
18. Dovolená § 81a § 56a § 58e
19. Vyhrazená působnost zastupitelstva § 84/2 § 35/2 § 59/2, § 89/1
20. Zmocňovací ustanovení § 153/1 § 98 § 120/1
21. Velikostní kategorie obcí, městských částí, krajů příloha zákona § 48/2 příloha č. 2 zákona
22. Odkaz na jiná ustanovení zákona v případě členů zastupitelstev městských částí § 146 -- § 87/3
23. Stanovení výše odměn / maximální výše odměn příloha nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
 

Jak Vám mohu pomoci?

Chci poradit s ovládaním

Zvýrazním všechny prvky stránky, pro které je dostupná nápověda a Vy si zvolíte ten, který chcete vysvětlit.

Chci napsat adminovi

Máte potíže s ovládaním, něco Vám nefunguje a nebo máte návrh na zlepšení? Napište adminovi.

Rozumím Tento web používá cookies k zajištění potřebné funkcionality. Dalším použitím webu s tím souhlasíte. Více informací »