Související právní úprava

Zákon o obcích:

§ 71

(4)       Obec nesmí členovi zastupitelstva obce poskytnout v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva obce dar, a to ani po skončení výkonu funkce.

§ 72

(5)        Odměna se členovi zastupitelstva obce poskytuje měsíčně. Pokud člen zastupitelstva obce vykonával funkci jen po část měsíce, náleží mu za tento měsíc odměna ve výši násobku jedné třicetiny jeho odměny a počtu kalendářních dnů, po které funkci v daném měsíci vykonával.

§ 73

(1)       Prováděcí právní předpis stanoví v členění podle velikostních kategorií obcí
a)       výši odměn poskytovaných uvolněným členům zastupitelstva obce za měsíc,
b)       maximální výši odměn poskytovaných neuvolněným členům zastupitelstva obce za měsíc.

(2)       Velikostní kategorie obcí podle odstavce 1 jsou stanoveny v příloze k tomuto zákonu.

(4)       Při určení výše odměny člena zastupitelstva obce se vychází z počtu obyvatel obce, kteří byli hlášeni v obci k trvalému pobytu k 1. lednu kalendářního roku, ve kterém se konaly volby do zastupitelstva obce.

(5)       Změní-li se v průběhu volebního období zastupitelstva obce počet obyvatel obce o více než 20 % tak, že dojde ke změně zařazení obce ve velikostní kategorii obcí podle přílohy k tomuto zákonu, náleží od 1. ledna následujícího kalendářního roku
a)       uvolněnému členovi zastupitelstva obce odměna ve výši odpovídající velikostní kategorii obce,
b)       neuvolněnému členovi zastupitelstva obce dosavadní odměna, pokud nepřesahuje maximální výši odměny pro příslušnou velikostní kategorii obce, jinak mu přísluší odměna v maximální výši.

(6)       Odměna se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

 

Příloha k zákonu č. 128/2000 Sb.
Velikostní kategorie obcí a městských obvodů a městských částí územně členěných statutárních měst

Velikostní kategorie Počet obyvatel s trvalým pobytem na území obce nebo městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města
1. do 300
2. od 301 do 600
3. od 601 do 1 000
4. od 1 001 do 3 000
5. od 3 001 do 5 000
6. od 5 001 do 10 000
7. od 10 001 do 20 000
8. od 20 001 do 50 000
9. od 50 001 do 100 000 a územně nečleněná statutární města
10. od 100 001 do 200 000 a územně členěná statutární města
11. nad 200 000

? / 5 Jaké základní principy odměňování členů zastupitelstva obce stanovil zákon č. 99/2017 Sb.?

Právní úprava vymezuje odměnu poskytovanou členům zastupitelstva za měsíc výkonu funkce a způsob její konstrukce tak, že je pro členy zastupitelstva obce základní odměnou za výkon funkce.

K jejímu určení je třeba zohlednit dvě základní kritéria:
a)      zda je odměna poskytována uvolněnému nebo neuvolněnému členu zastupitelstva obce,
b)      do jaké velikostní kategorie ÚSC je obec zařazena.

Konkrétní výše odměn poskytovaných uvolněným členům zastupitelstva obce za měsíc a maximální výše odměn poskytovaných neuvolněným členům zastupitelstva obce za měsíc je pro období od 1. ledna 2018 upravena v nařízení č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků.

Uvedené nařízení vlády stanovuje výši odměn v příloze, a to v členění:
- (do řádků) podle celkem 15 velikostních kategorií ÚSC a současně
- (do sloupců) podle druhu uvolněných a neuvolněných funkcí, které členové zastupitelstev ÚSC obvykle zastávají; k tomu účelu byly rozděleny takto:

Uvolnění členové zastupitelstva Neuvolnění členové zastupitelstva
sloupec číslo funkce sloupec číslo funkce
1 starosta, primátor, hejtman 5 starosta, primátor, hejtman
2 místostarosta, náměstek primátora, náměstek hejtmana 6 místostarosta, náměstek primátora, náměstek hejtmana
3 člen rady, neuvedený ve sl. 1 a 2, tj.
pokud nejde o starostu, místostarostu,
primátora a náměstka primátora
(někdy se označuje jako „radní")
7 člen rady, neuvedený ve sl. 5 a 6, tj. pokud nejde o starostu, místostarostu, primátora a náměstka primátora (tzv. radní)
4 ostatní uvolnění neuvedení ve sl. 1, 2 a 3,
tj. uvolnění předsedové výborů zastupitelstva
nebo komisí rady, předsedové zvláštních orgánů,
ale též tzv. uvolnění členové zastupitelstva
„bez portfeje", kteří jsou uvolněni k výkonu jim speciálně stanoveným úkolům (např. pro správu projektů financovaných z evropských fondů)
8 předseda výboru zastupitelstva, předseda komise rady, předseda zvláštního orgánu
9 člen výboru zastupitelstva, člen komise rady, člen zvláštního orgánu
10 ostatní neuvolnění neuvedení ve sl. 5 až 9, tj. de facto neuvolnění členové zastupitelstva bez dalších funkcí
 

? / 6 Jak výši odměny ovlivní velikost obce a jak se stanoví rozhodný počet obyvatel obce?

Zákon stanovuje tzv. velikostní kategorie ÚSC, z nichž 11 je určeno obcím, 3 krajům a 1 hlavnímu městu Praze (1. velikostní kategorie obcí zahrnuje obce do 300 obyvatel, 2. velikostní kategorie obce od 301 do 600 obyvatel atd.).

Poznámka:

Tzv. dvousložkový princip stanovování odměny za výkon funkce členům zastupitelstva obce, tj. formou pevné složky a příplatku podle počtu obyvatel se složitou diferenciací výše odměn za každých 100 obyvatel, byl opuštěn.

Pro všechny obce, které patří do příslušné velikostní kategorie (např. v 1. velikostní kategorii je nerozhodné, zda jde o obec s 99, 199 nebo 299 trvale bydlícími obyvateli), bude náležet za výkon stejných uvolněných funkcí stejná výše odměny, resp. bude stanovena stejná maximální výše odměny za výkon jednotlivých neuvolněných funkcí, a to v konkrétních částkách, které jsou uvedeny v příslušném řádku přílohy nařízení vlády č. 318/2017 Sb.

Pro zařazení obce do příslušné velikostní kategorie, potažmo pak pro určení výše odměn členům zastupitelstva konkrétní obce se bude vycházet zásadně jen z počtu obyvatel obce, kteří byli hlášeni v obci k trvalému pobytu k 1. lednu kalendářního roku v roce voleb. Odměny tak nebude nutné každoročně revidovat. Výjimkou bude jen případ, když se počet obyvatel obce změní o více než 20 % (srov. § 73 odst. 5 zákona o obcích).

?? Příklad (doplňující dotaz) č. 3
Zastupitelstvo obce A bylo zvoleno ve volbách do zastupitelstev obcí, které proběhly dne 10. a 11. října 2014. Zastupitelstvo obce B bylo zvoleno v nových volbách dne 20. května 2017.

1)     Pro stanovení odměn členům zastupitelstva těchto obcí k 1. lednu 2018 se bude vycházet z údajů o počtu obyvatel k jakému datu?
V obci A se bude vycházet z údaje o počtu obyvatel, kteří byli hlášeni v obci k trvalému pobytu k 1. lednu 2014. V obci B se bude vycházet z údaje o počtu obyvatel, kteří byli hlášeni v obci k trvalému pobytu k 1. lednu 2017.

2)     Pro stanovení odměn členům zastupitelstva těchto obcí, kteří budou zvoleni až v podzimních volbách v roce 2018, se bude vycházet z údajů o počtu obyvatel k jakému datu?
Po volbách do zastupitelstev obcí, které proběhnou v roce 2018, se bude vycházet z počtu obyvatel k 1. lednu 2018.

?? Příklad (doplňující dotaz) č. 4
Započítávají se do rozhodného počtu obyvatel i cizinci?

Do rozhodného počtu obyvatel se započítávají pouze cizinci, kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu.

?? Příklad (doplňující dotaz) č. 5
Z jakých zdrojů lze vycházet při zjišťování počtu obyvatel?

Ustanovení § 73 odst. 4 zákona o obcích odkazuje v poznámce pod čarou na § 3 odst. 3 písm. g) zákona o evidenci obyvatel a § 158 odst. 8 písm. g) zákona o pobytu cizinců na území ČR.

Správa základních registrů poskytuje v mezích příslušného zákona službu umožňující hromadný výdej údajů z registru obyvatel a z agendového informačního systému evidence obyvatel, přičemž získávání příslušných údajů je možné prostřednictvím elektronického formuláře „Žádost o využití údajů z Registru obyvatel a agendového informačního systému evidence obyvatel" dostupného na Portálu veřejné  správy portal.gov.cz.

Pokud jde o zjišťování počtu cizinců s trvalým pobytem na území obce, lze vycházet z informačního systému cizinců, jehož provozovatelem a správcem je Policie ČR - Ředitelství služby cizinecké policie (prostřednictvím žádostí adresovaných na Policii ČR - Ředitelství služby cizinecké policie).

Pokud jde o počet cizinců s trvalým pobytem na území obce, v současné době probíhá testování funkcionality zapojení elektronického formuláře „Žádost o využití údajů z Registru obyvatel a agendového informačního systému evidence obyvatel" i pro informační systém cizinců. Spuštění nového formuláře (tj. i pro údaje týkající se cizinců) lze (s velkou pravděpodobností) očekávat nejpozději do 1. ledna 2018.

Výše uvedené údaje jsou rovněž dostupné na internetových stránkách Ministerstva vnitra, v sekci Informační servis - Statistiky (viz www.mvcr.cz/clanek/statistiky-pocty-obyvatel-v-obcich.aspx). na nichž jsou každoročně zveřejňovány informativní počty občanů ČR a cizinců v jednotlivých obcích k 1. lednu příslušného kalendářního rodu.

?? Příklad (doplňující dotaz) č. 6
Lze vycházet z údajů o počtu obyvatel obcí, které zveřejňuje Český statistický úřad?

Údaje o počtu obyvatel v jednotlivých obcích, které zveřejňuje Český statistický úřad, představují statistický demografický ukazatel bez přímé vazby na evidenci (registr) obyvatel, kdy tyto údaje zahrnují mj. také cizince s vízy nad 90 dnů, cizince s přiznaným azylem, občany zemí EU s přechodným pobytem na území ČR a občany třetích zemí s dlouhodobým pobytem (blíže viz www.czso.cz). Ministerstvo vnitra použití tohoto statistického ukazatele pro účely stanovení odměny za výkon funkce členům zastupitelstev obcí nedoporučuje, neboť by mohlo vést ke stanovení odměny v rozporu se zákonem, např. v důsledku započtení vyššího počtu cizinců.

? / 7 Jak se částky poskytovaných odměn zaokrouhlují?

Zásada zaokrouhlování: Vždy na celé koruny nahoru.

? / 8 Je stanoven obecný princip pro výpočet alikvótní části měsíční odměny, pokud člen zastupitelstva obce nevykonává funkci po celý měsíc (je zvolen do funkce v průběhu měsíce, v průběhu měsíce se funkce vzdá, po část měsíce nevykonával funkci z důvodu nemoci apod.)?

Pokud člen zastupitelstva obce nevykonával funkci po celý kalendářní měsíc, bude mu za tento měsíc náležet odměna vždy ve výši násobku 1/30 (jedné třicetiny) jeho odměny a počtu kalendářních dnů, po které v daném měsíci funkci vykonával (bez rozdílu, zda se jedná o měsíc, který má 31, 30 nebo jen 28 kalendářních dní).

?? Příklad (doplňující dotaz) č. 7
1)     Zastupitelstvo obce v prosinci 2017 stanovilo odměnu neuvolněnému starostovi ve výši 20 000 Kč s tím, že stávajícímu starostovi obce panu Adamovi A. bude náležet od 1. ledna 2018, eventuálně později zvolenému starostovi vždy ode dne, kdy byl zvolen do funkce. Dne 10. února 2018 bude dosavadní neuvolněný starosta pan Adam A. z funkce odvolán a téhož dne bude zvolen nový starosta, pan Bedřich B. Kolik bude činit alikvótní část odměny za měsíc únor v případě odvolaného starosty a kolik v případě nově zvoleného starosty?

2)     Kolik by činila alikvótní část odměny, pokud by došlo k výměně starosty v březnu?

Ad 1)
1/30 z měsíční odměny 20 000 Kč činí 666,67 Kč.

Adam A. by v únoru vykonával funkci 10 kalendářních dní, alikvótní část jeho odměny za měsíc únor by tak činila 6 667 Kč (666,67 * 10). Bedřich B. by v únoru vykonával funkci 19 kalendářních dní, alikvótní část jeho odměny za měsíc únor by tak činila 12 667 Kč (666,67 * 19).

Ad 2)
I v tomto případě se užije 1/30 z měsíční odměny 20 000 Kč, která činí 666,67 Kč.

Adam A. by v březnu vykonával funkci 10 kalendářních dní, alikvótní část jeho odměny za měsíc březen by tak činila 6 667 Kč. Bedřich B. by v březnu vykonával funkci 22 kalendářních dní, alikvótní část jeho odměny za měsíc březen by tak činila 14 667 Kč (666,67 * 22).

Související právní úprava

Zákon o obcích:

§ 72

(1)     Uvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytuje obec za výkon funkce odměnu. Odměna se poskytuje ode dne zvolení do funkce, již zastupitelstvo obce určilo jako funkci, pro kterou budou členové zastupitelstva obce uvolněni, nejdříve však ode dne, od kterého ji zastupitelstvo obce jako takovou funkci určilo.

(5) Odměna se členovi zastupitelstva obce poskytuje měsíčně. Pokud člen zastupitelstva obce vykonával funkci jen po část měsíce, náleží mu za tento měsíc odměna ve výši násobku jedné třicetiny jeho odměny a počtu kalendářních dnů, po které funkci v daném měsíci vykonával.

(6)     Nevykonává-li uvolněný člen zastupitelstva obce funkci z důvodu dočasné pracovní neschopnosti, nařízené karantény, těhotenství a mateřství, péče o dítě do 4 let věku anebo ošetřování člena domácnosti nebo péče o něj, odměna mu nenáleží, nestanoví-li tento zákon jinak.

(7)     Uvolněnému členovi zastupitelstva obce za každý kalendářní den od čtvrtého do čtrnáctého kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo od prvního do čtrnáctého kalendářního dne karantény náleží odměna ve výši 60 % jedné třicetiny odměny. Pro účely stanovení výše odměny ve snížené výši podle věty první se jedna třicetina odměny upraví obdobným způsobem, jakým se upravuje denní vyměřovací základ pro stanovení nemocenského z nemocenského pojištění.

(8)     Odměna stanovená podle odstavce 7 se snižuje o 50 %, pokud se nemocenské podle právních předpisů o nemocenském pojištění snižuje na polovinu. Odměna ve snížené výši stanovená podle odstavce 7 a podle věty první za jednotlivý kalendářní den se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

§ 73

(4)     Při určení výše odměny člena zastupitelstva obce se vychází z počtu obyvatel obce, kteří byli hlášeni v obci k trvalému pobytu k 1. lednu kalendářního roku, ve kterém se konaly volby do zastupitelstva obce.

(5)     Změní-li se v průběhu volebního období zastupitelstva obce počet obyvatel obce o více než 20 % tak, že dojde ke změně zařazení obce ve velikostní kategorii obcí podle přílohy k tomuto zákonu, náleží od 1. ledna následujícího kalendářního roku
a)     uvolněnému členovi zastupitelstva obce odměna ve výši odpovídající velikostní kategorii obce,
b)     neuvolněnému...

§ 74

(2)      V případě souběhu výkonu více funkcí náleží uvolněnému členovi zastupitelstva obce odměna za tu z jeho funkcí, za kterou náleží nejvyšší odměna.

 

1) Stanovení, obsah a výše odměny uvolněného člena zastupitelstva obce​

? / 9 Kdo uvolněným členům zastupitelstva obce odměnu stanovuje, v jaké výši má být? Od kdy a do kdy odměna náleží?

Odměna je uvolněným členům zastupitelstva obce poskytována ze zákona (je nároková), přičemž obec je povinna uvolněnému členovi zastupitelstva obce odměnu měsíčně vyplácet z prostředků obce.

Její konkrétní výši stanoví ve své příloze nařízení vlády č. 318/2017 Sb., a to v částce, která odpovídá zastávané funkci a velikostní kategorii obce. Žádný orgán obce výši odměny uvolněnému členu zastupitelstva obce neschvaluje. Nicméně zastupitelstvo obce výši odměny nepřímo determinuje určením funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni, a tím, že dotyčné členy zastupitelstva do těchto funkcí zvolí.

Odměna uvolněnému členovi zastupitelstva obce náleží ode dne, kdy byl do (uvolněné) funkce zvolen. Jen v případě, že konkrétní člen zastupitelstva vykonává funkci už jako neuvolněný, např. starosta, a později zastupitelstvo obce změní charakter jím už zastávané funkce z neuvolněné na uvolněnou, pak bude náležet odměna za výkon funkce uvolněného starosty až ode dne, ke kterému zastupitelstvo obce změnilo charakter funkce starosty z neuvolněné na uvolněnou.

Jelikož jde o odměnu za výkon příslušné funkce, odměna přestane náležet ode dne následujícího poté, co dotyčný výkon příslušné funkce ukončil (např. proto, že byl z funkce odvolán nebo se jí vzdal anebo se vzdal celého mandátu člena zastupitelstva obce).

?? Příklad (doplňující dotaz) č. 8
1) Jaká bude k 1. lednu 2018 výše odměny uvolněného starosty v obci s počtem 999 trvale bydlících obyvatel (údaj k 1. lednu 2014)?

Částku odměny, která náleží uvolněnému starostovi obce, je nutné vyhledat v příloze nařízení vlády č. 318/2017 Sb., a to v řádku 3. velikostní kategorie obcí (od 601 do 1000 obyvatel) a současně ve sl. 1 určeného pro starostu. Zjistíme tak, že jeho odměna bude činit 45 952 Kč.

2) Jaká bude k 1. lednu 2018 výše odměny uvolněného předsedy výboru zastupitelstva v územně nečleněném statutárním městě s počtem 45 093 trvale bydlících obyvatel (údaj k 1. lednu 2014)?

Částku odměny, která náleží uvolněnému předsedovi výboru zastupitelstva města, je nutné opět vyhledat v příloze nařízení vlády č. 318/2017 Sb., a to v řádku 9. velikostní kategorie obcí (města od 50 001 do 100 000 obyvatel a územně nečleněná statutární města) a současně ve sl. 4 určeném pro uvolněného člena zastupitelstva neuvedeného ve sl. 1 až 3. Zjistíme tak, že jeho odměna bude činit 53 734 Kč.

? / 10 Liší se výše odměn uvolněných členů zastupitelstva ve stejně velkých obcích, ale s různým rozsahem přenesené působnosti (v obci se stavebním nebo matričním úřadem, II. a III. typu)?

Neliší. Zajišťování přeneseného výkonu státní správy nemá vliv na výši odměn uvolněných členů zastupitelstva.

? / 11 Jak je uvolněný člen zastupitelstva obce odměňován, pokud souběžně vykonává více funkcí?

V případě, že bude uvolněný člen zastupitelstva zvolen do více funkcí souběžně, bude náležet odměna jen za jednu z nich - a to za tu, za kterou náleží nejvyšší odměna.

? / 12 Má uvolněný člena zastupitelstva obce nárok na určitou náhradu za ztrátu na výdělku v porovnání se svými obvyklými příjmy před uvolněním k výkonu funkce?

Nemá. Nárok na náhradu za ztrátu na výdělku v souvislosti s výkonem funkce řeší zákon výlučně jen pro neuvolněné členy zastupitelstva, kteří však oproti uvolněným členům zastupitelstva obce nemají nárok na odměnu přímo ze zákona - ta jim je poskytována výlučně jen z rozhodnutí zastupitelstva obce.

2) Krácení odměny

? / 13 Jak se projeví ve výši odměny uvolněného člena zastupitelstva obce, pokud funkci nevykonává z důvodu „osobních překážek výkonu funkce" (dočasné pracovní neschopnosti, péče o dítě apod.)?

Pokud uvolněný člen zastupitelstva obce v době, kdy zastává příslušnou funkci, nevykonává funkci, protože mu v tom brání důležité osobní překážky, odměna mu po tu dobu nenáleží, pokud zákon nestanoví jinak. Jedná se však jen o v zákoně vyjmenované překážky výkonu funkce - z důvodu dočasné pracovní neschopnosti, nařízené karantény, těhotenství a mateřství, péče o dítě do 4 let věku anebo ošetřování člena domácnosti nebo péče o něj. Uvolnění členové zastupitelstva jsou z titulu své funkce nemocensky pojištěni, avšak na základě zvláštního právního předpisu. Případný související nárok na nemocenské či sociální dávky po tu dobu řeší zvláštní zákon o nemocenském pojištění, event. systém státní sociální podpory.

? / 14 Může uvolněný člen zastupitelstva obce čerpat z osobních důvodů neplacené volno?

Vzhledem k tomu, že jde o výkon veřejné funkce, zákon nepředpokládá, že by uvolněný člen zastupitelstva obce nevykonával funkci z jiných osobních důvodů, které zákon nevyjmenovává, byť i formou krátkodobého či dlouhodobého neplaceného volna. Krátkodobé volno k zařízení osobních věcí (krátkodobá návštěva lékaře, pohřeb blízké osoby apod.) může uvolněný člen zastupitelstva čerpat v rámci organizace svých funkčních povinností, potažmo doby odpočinku a osobního volna. Proto se mu odměna za výkon funkce v takovém případě nekrátí.

? / 15 Může obec krátit odměnu uvolněného člena zastupitelstva s odůvodněním neuspokojivou kvalitou výkonu funkce, z důvodu stížností na něj apod.?

Nikoliv. Takový postup je zcela nepřípustný.

? / 16 Jak bude uvolněný člen zastupitelstva obcí placen po dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény?

Odměňování uvolněných členů zastupitelstva obce po dobu 1. až 14. dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény se odvíjí od následující právní úpravy (pozn.: dále v textu je popisována dočasná pracovní neschopnost, přičemž tyto principy obdobně platí i pro karanténu):

a)         ustanovení § 72 odst. 7 a 8 zákona o obcích - obec poskytuje svým uvolněným členům zastupitelstva po dobu dočasné pracovní neschopnosti jen odměnu ve snížené výši;

Podle uvedených ustanovení zákona o obcích se snížená výše odměny na 1 kalendářní den dočasné pracovní neschopnosti stanoví následujícím postupem:

1.    vypočte se 1/30 odměny, která by dotčenému uvolněnému členu zastupitelstva obce náležela za výkon funkce,
2.    zjištěná hodnota jedné třicetiny dle bodu 1 se „upraví obdobným způsobem, jakým se upravuje denní vyměřovací základ pro stanovení nemocenského z nemocenského pojištění" [viz dále uvedené body b) a c)],
3.    stanoví se výsledná částka snížené odměny na 1 placený den dočasné pracovní neschopnosti tak, že bude činit 60 % z hodnoty redukované 1/30 (viz výše bod 2),
4.    pokud by šlo o dočasnou pracovní neschopnost pojící se s osobním zaviněním ve smyslu § 31 zákona o nemocenském pojištění, tj. příslušná osoba by si ji přivodila účastí ve rvačce, v důsledku opilosti či užívání narkotik nebo v souvislosti se spácháním úmyslného trestného činu nebo přestupku, částka zjištěná dle bodu 3 se dále krátí o 50 %, tj. snižuje na polovinu,
5.    výsledná částka snížené odměny na 1 kalendářní den se zaokrouhluje na celé koruny nahoru;

b)        zákon o nemocenském pojištění - při redukci 1/30 dle shora uvedeného bodu č. 2 se postupuje podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona o nemocenském pojištění tak, že se příslušná 1/30 měsíční odměny dotčeného uvolněného člena zastupitelstva obce dále rozdělí na 3 redukční hranice, jejichž výši na příslušný kalendářní rok vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí sdělením ve Sbírce zákonů, a výsledně pokrátí následujícím způsobem:

„do částky první redukční hranice se počítá 90 %,
z částky nad první redukční hranicí do druhé redukční hranice se počítá 60 %,
z částky nad druhou redukční hranicí do třetí redukční hranice se počítá 30 %
a k částce nad třetí redukční hranicí se nepřihlíží";

c)         sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterými se vyhlašuje „pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce ....“.

Poznámka:
Naposledy byly vyhlášeny redukční hranice na rok 2017 sdělením MPSV č. 343/2016 Sb., a to 1. redukční hranice na úrovni 942 Kč, 2. redukční hranice na úrovni 1 412 Kč a třetí redukční hranice na úrovni 2 824 Kč.

?? Příklad (doplňující dotaz) č. 9
Uvolněný starosta obce s měsíční odměnou 36 499 Kč bude dočasně práce neschopný od 5. do 25. února 2018. Jak se vypočte jeho výsledná měsíční odměna za měsíc únor 2018?

1.         Funkci vykonával ve dnech 1. února až 4. února a od 26. února do 28. února, tj. celkem 8 kalendářních dní. Za ty mu bude náležet plná odměna ve výši 9 734 Kč (8*jedna třicetina jeho měsíční odměny + zaokrouhlení nahoru, přičemž zmíněná 1/30 činí 1216,63 Kč).

2.         Za první tři dny nemoci (5. února až 7. února) bude odměna nulová.

3.         Za 4. až 14. den nemoci, tj. za dalších 11 kalendářních dní (od 8. února do 18. února) mu náleží

snížená odměna dle § 72 odst. 7 a 8 zákona o obcích. Konkrétní částku bude možné spočítat až po vyhlášení redukčních hranic na rok 2018 ve Sbírce zákonů, tj. po termínu redakční uzávěrky této metodiky.

Poznámka:
Pro ilustraci: Pokud by se jednalo o rok 2017, pak by snížená odměna za těchto 11 dní činila 6 684 Kč, tj. 11*607,55 se zaokrouhlením na celé koruny nahoru, přičemž částka na jeden den se stanovila podle vzorce [(942*0,9) + (274,63*0,6)]*0,6 = 607,55.

4.        Po zbývající dny pracovní neschopnosti (od 15. dne do ukončení pracovní neschopnosti) půjde o režim dávek nemocenského pojištění v působnosti místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.

?? Příklad (doplňující dotaz) č. 10
Uvolněný starosta obce s měsíční odměnou 36 499 Kč bude v pracovní neschopnosti od 5. února 2018 a ke dni 10. února 2018 se vzdá funkce starosty. Jak se vypočte odměna starosty za měsíc únor?

V tomto případě byl starosta v uvolněné funkci jen do 10. února a ode dne následujícího po dni ukončení uvolněné funkce mu už odměna za výkon funkce, tedy ani ta snížená po dobu nemoci, nenáleží.

Alikvótní díl odměny za výkon funkce mu bude náležet za období 1. února až 4. února (4*1/30), za dny 5. až 7. února mu odměna nenáleží, za dny 8. až 10. února mu náleží snížená odměna dle § 72 odst. 7 a 8 zákona o obcích. Za období od 11. února do 18. února mu odměna za výkon funkce uvolněného starosty již náležet nebude.

?? Příklad (doplňující dotaz) č. 11
Uvolněná starostka obce se připravuje nastoupit na „mateřskou dovolenou". Ráda by však přesto vykonávala funkci dál s tím, že by funkci zastávala bez odměny (a pobírala peněžitou pomoc v mateřství). Je to možné?

Způsobem, jak je to uvedeno v dotazu, to možné není. Z důvodu mateřství zákon o obcích přerušení výkonu funkce starostky nenařizuje. V daném případě půjde o osobní rozhodnutí starostky, zda přeruší či nepřeruší výkon funkce. Buď starostka tuto funkci bude vykonávat - pak jí za to bude náležet odměna (nikoliv však peněžitá pomoc v mateřství), nebo ji vykonávat nebude (nejprve z důvodu těhotenství a posléze mateřství) - pak jí ani odměna za výkon funkce náležet nebude. Až za této podmínky může nastoupit režim dávek nemocenského pojištění.

Související právní úprava

Zákon o obcích:

§ 71

(2) Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne zaměstnavatel pro výkon funkce pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu; rozsah doby nezbytně nutný k výkonu funkce určí obec. Náhradu mzdy nebo platu, včetně odpovídající částky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění podle zvláštních právních předpisů, uhradí obec zaměstnavateli.

(3)      Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, poskytuje obec náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce paušální částkou. Paušální částku za hodinu a nejvyšší částku, kterou lze jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce poskytnout v souhrnu za kalendářní měsíc, stanoví zastupitelstvo obce.

§ 72

(2) Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce může obec poskytovat za výkon funkce odměnu. V takovém případě se odměna poskytuje ode dne stanoveného zastupitelstvem obce, nejdříve však ode dne přijetí usnesení zastupitelstva obce, kterým odměnu stanovilo.

(3)      V usnesení podle odstavce 2 zastupitelstvo obce stanoví výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce za měsíc, a to částkou v celých korunách, přitom může přihlédnout k plnění individuálních úkolů, které jednotlivým neuvolněným členům zastupitelstva obce uložilo, a předem stanoveným způsobem k jejich účasti na jednání orgánů obce, jejichž jsou členy. Usnesení podle odstavce 2 pozbývá účinnosti ukončením funkčního období zastupitelstva obce, které odměnu stanovilo.

(4)     Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty, poskytuje obec odměnu v rozmezí od 0,3 do 0,6násobku výše odměny, která by náležela uvolněnému členovi zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty. Pokud zastupitelstvo obce neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty, odměnu nestanovilo, náleží mu ode dne zvolení do funkce starosty odměna ve výši 0,3násobku výše odměny, která by náležela uvolněnému členovi zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty.

§ 73

(1) Prováděcí právní předpis stanoví v členění podle velikostních kategorií obcí
a)     výši odměn...
b)     maximální výši odměn poskytovaných neuvolněným členům zastupitelstva obce za měsíc.

(5)     Změní-li se v průběhu volebního období zastupitelstva obce počet obyvatel obce o více než 20 % tak, že dojde ke změně zařazení obce ve velikostní kategorii obcí podle přílohy k tomuto zákonu, náleží od 1. ledna následujícího kalendářního roku
a)     uvolněnému...,
b)     neuvolněnému členovi zastupitelstva obce dosavadní odměna, pokud nepřesahuje maximální výši odměny pro příslušnou velikostní kategorii obce, jinak mu přísluší odměna v maximální výši.

§ 74

(1) Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který je oprávněn k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství), může zastupitelstvo obce s přihlédnutím k časové náročnosti a četnosti obřadů zvýšit odměnu až o 2 000 Kč nad maximální výši odměny stanovenou za výkon jeho funkce podle tohoto zákona a prováděcího právního předpisu. Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který je pověřen řízením obecní policie54), může zastupitelstvo obce s přihlédnutím k časové náročnosti této činnosti zvýšit odměnu až o 2 000 Kč nad maximální výši odměny stanovenou za výkon jeho funkce podle tohoto zákona a prováděcího právního předpisu.

(3) V případě souběhu výkonu více funkcí může být neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytnuta odměna až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce. Do tohoto souhrnu lze zahrnout pouze odměny za výkon funkce člena rady obce, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva obce, předsedy nebo člena komise rady obce anebo předsedy nebo člena zvláštního orgánu obce. Pokud zastupitelstvo obce nerozhodne o poskytnutí odměny podle věty první, náleží neuvolněnému členovi zastupitelstva obce odměna za funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna schválená zastupitelstvem obce.

1) Pravidla pro poskytování odměn za měsíc neuvolněným členům zastupitelstva obce​

? / 17 Mají i neuvolnění členové zastupitelstva obce nárok na odměnu? V čem se jejich odměňování liší od uvolněných členů zastupitelstva obce?

Základní rozdíl spočívá v tom, že zatímco všem uvolněným členům zastupitelstva obce vzniká nárok na odměnu automaticky ze zákona, neuvolněným členům zastupitelstva obec odměnu poskytnout může (s výjimkou starosty - viz níže). Neuvolněný člen zastupitelstva obce proto nemá na odměnu za výkon funkce právní nárok. Záleží pouze na zastupitelstvu, jakožto příslušnému orgánu obce, zda projeví vůli odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva poskytnout.

Další podstatný rozdíl představuje výše odměny, která je do značné míry variabilní dle místních podmínek v jednotlivých obcích. Zatímco u uvolněných členů zastupitelstva obce nařízení vlády č. 318/2017 Sb. pěvně stanovuje částku odměny poskytovanou měsíčně, v případě neuvolněných členů zastupitelstva obce upravuje maximální výši odměny za měsíc, která nesmí být překročena a zároveň nemusí být vždy a všemi dosažena. Není tudíž povinností zastupitelstva obce stanovit vždy odměny všem svým neuvolněným členům. Dokonce je možné, aby zastupitelstvo obce již jednou schválené odměny později snížilo či zcela odebralo.

? / 18 Jak má být odměňován neuvolněný starosta obce?

Na rozdíl od ostatních členů zastupitelstva obce neuvolněnému starostovi obce vzniká ode dne zvolení do funkce automaticky nárok na odměnu za měsíc alespoň v zákonem stanovené minimální výši.

Pokud zastupitelstvo obce nerozhodne usnesením jinak (příp. nepřijme v dané záležitosti žádné usnesení), bude obec povinna vyplácet neuvolněnému starostovi odměnu ve výši 0,3násobku výše odměny, která by náležela uvolněnému členovi zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty (30 % odměny, která by náležela uvolněnému starostovi v dané velikostní kategorii obce). Odměnu v této výši nemůže zastupitelstvo obce snížit, může ji však usnesením navýšit až na 60 % odměny, která by náležela uvolněnému starostovi. Konkrétní částky maximální výše odměn neuvolněných starostů stanovuje nařízení vlády ve své příloze ve sloupci č. 5.

2) Stanovení odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce

? / 19 Kdo a jakým způsobem rozhoduje o stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce?

Veškeré rozhodování ve všech věcech, které se týkají odměňování neuvolněných členů zastupitelstva obce, je vyhrazeno zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo obce, jakožto kolektivní orgán, vždy rozhoduje většinově, a to usnesením, přičemž k jeho platnému přijetí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jeho členů (viz § 87 zákona o obcích).

Aby bylo možné usnesení o odměnách neuvolněným členům zastupitelstva obce považovat za dostatečně určité, musí splňovat minimálně tyto náležitosti, resp. určovat:

-          funkce, za které bude odměna náležet (např. za výkon funkce člena zastupitelstva obce bez dalších funkcí ..., za výkon funkce člena rady..., za souběh výkonu funkce člena/předsedy výboru a člena/předsedy komise. apod.);

-          výši odměny stanovenou částkou v celých korunách, která nesmí být vyšší než maximální částka plynoucí z nařízení vlády;

-          den, resp. rozhodný okamžik, od kterého bude odměna poskytována.

Absence těchto podstatných náležitostí může způsobovat neurčitost přijatého usnesení, což může mít za následek jeho faktickou nevykonatelnost.

Zároveň je možné, aby usnesení zastupitelstva obce pamatovalo i na takové případy, kdy se vykonávané funkce v průběhu volebního období personálně obmění (tj. případ nástupu náhradníků na uvolněný mandát, nově obsazovaných funkcí ve výborech, v radě apod.), a stanovilo konkrétní okamžik, od něhož těmto osobám odměna náleží.

Níže uvádíme pro ilustraci několik různých variant formulací, které může to které zastupitelstvo zahrnout buď do jednoho, nebo více samostatných usnesení.

Varianta č. 1
Zastupitelstvo obce A stanovuje odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši.........  Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě nového člena zastupitelstva obce (nástupu náhradníka na uvolněný mandát) ode dne složení slibu.

Zastupitelstvo obce A stanovuje odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši........................ Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce starosty.

Varianta č. 2
Zastupitelstvo obce A stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách:
-       starosta:............. Kč,
-       místostarosta:............. Kč,
-       člen rady:........... Kč,
-       předseda výboru/komise:.............. Kč,
-      člen výboru/komise:.......... Kč,
-      člen zastupitelstva bez dalších funkcí........ Kč.

Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.

?? Příklad (doplňující dotaz) č. 12
Může zastupitelstvo obce v usnesení stanovit odměny podle jmen jednotlivých členů?

Je přípustné, aby byly odměny stanoveny s odkazem na konkrétní jména členů zastupitelstva obce za předpokladu, že usnesení bude jednoznačně určovat, za které jimi zastávané funkce se odměna stanovuje. Je však nutné mít na zřeteli, že pokud člen zastupitelstva obce, jemuž konkrétně byla stanovena odměna „na jméno“, přestane tuto funkci vykonávat, tutéž odměnu (schválenou „na jméno") nebude moci automaticky bez přijetí nového usnesení pobírat jiný člen zastupitelstva obce následně zvolený do dané funkce.

?? Příklad (doplňující dotaz) č. 13
Zasedání zastupitelstva obce je plánované na 16. ledna 2018. Mohou být na tomto zasedání neuvolněným členům zastupitelstva obce navýšeny odměny ve smyslu nového nařízení vlády zpětně s účinností již od 1. ledna 2018?

Ne. Ustanovení § 72 odst. 2 věta druhá zákona o obcích stanoví, že odměna se poskytuje ode dne stanoveného zastupitelstvem obce, nejdříve však ode dne přijetí usnesení zastupitelstva obce, kterým odměnu stanovilo.

?? Příklad (doplňující dotaz) č. 14
Jak má obec v praxi, resp. při schvalování usnesení o odměnách neuvolněným členům zastupitelstva, aplikovat údaje vyplývající z nařízení vlády?

Přestože nyní nemusí obce prakticky „nic počítat", minimálně co do výší jednotlivých odměn za jednotlivé funkce - v novém nařízení vlády stačí pouze vyhledat příslušný řádek (odpovídající velikostní kategorii dané obce - viz § 73 odst. 1 písm. b), odst. 2, 4 a 5 zákona o obcích) a příslušný sloupec (odpovídající dané funkci, pro kterou se odměna stanovuje) - níže uvádíme příklady kalkulace odměn za jednotlivé funkce a při kumulaci funkcí v různých kombinacích, resp. příklady, jak může při stanovení výší odměn zastupitelstvo obce postupovat.

Ve velikostní kategorii ÚSC č. 1, tj. v obci s počtem obyvatel do 300:

Funkce Maximální (možná) výše odměny Rozpětí možné výše zastupitelstvem schválené odměny
Starosta od 10 950 (§ 72 odst. 4) do 21 899 Kč (viz sl. 5) 10 950 - 21 899 Kč
Člen zastupitelstva obce bez dalších funkcí 1 095 Kč (viz sl. 10) 0 - 1 095 Kč
Člen rady 4 380 Kč (viz sl. 7) 0 - 4 380 Kč

Poznámka; Stanovené částky odměn pro starostu a člena rady obsahují zároveň už i odměnu za výkon základní funkce člena zastupitelstva obce, která je v příslušných tarifech dle nařízení vlády systémově započítána (viz dále).

Ve velikostní kategorii ÚSC č. 7, tj. v obci s počtem obyvatel od 10 001 do 20 000:

Funkce Maximální možná výše odměny Rozpětí možné výše zastupitelstvem schválené odměny
Místostarosta 35 989 Kč (viz sl. 6) 0 - 35 989 Kč
Předseda komise rady 3 999 Kč (viz sl. 8) 0 - 3 999 Kč
Člen rady 7 998 Kč (viz sl. 7) 0 - 7 998 Kč
 

? / 21 Může zastupitelstvo obce v průběhu funkčního období změnit své rozhodnutí o stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce?

Ano. Zastupitelstvo obce je oprávněno kdykoli na svém zasedání přistoupit ke změně výše odměn, a to jak obecně ve vztahu ke každému členovi zastupitelstva obce, tak i konkrétně pouze pro některé funkce (např. pouze pro předsedy výborů) či konkrétního zastupitele.

3)    Výše odměny neuvolněného člena zastupitelstva obce za měsíc v případě výkonu více funkcí nebo při plnění speciálních úkolů

? / 22 Je z hlediska odměňování členů zastupitelstev obcí pro účely stanovení výše odměny při kumulaci více funkcí samostatně posuzovanou funkcí funkce člena zastupitelstva obce?

Ne. Stanovení odměny za výkon funkce neuvolněného starosty, místostarosty, člena rady, předsedy nebo člena výboru, komise nebo zvláštního orgánu v sobě vždy automaticky zahrnuje činnosti, které dotyčný vykonává z pozice zvoleného člena zastupitelstva obce.

? / 23 Jak je to s odměňováním neuvolněných členů zastupitelstva obce v případě souběhu více funkcí, tj. pokud vykonává některý člen zastupitelstva obce více funkcí najednou?

Neuvolněný člen zastupitelstva obce může být souhrnně odměňován maximálně za výkon tří funkcí, i přesto, že vykonává více než tři funkce. Konkrétně může být odměňován jen za souběžný výkon člena rady obce, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva obce, předsedy nebo člena komise rady obce anebo předsedy nebo člena zvláštního orgánu obce.

Do tohoto honorovaného souběhu nesmí být započítáván výkon funkce člena zastupitelstva (míněn je výkon funkce člena zastupitelstva obce bez dalších funkcí).

?? Příklad (doplňující dotaz) 15
Sčítají se odměny za více funkcí automaticky?

Ne. Nárok na souhrnnou odměnu nevzniká automaticky. Pokud o poskytování souhrnné odměny za souběh funkcí (max. 3) zastupitelstvo usnesením nerozhodne, zákon stanovuje, že neuvolněnému členovi zastupitelstva obce bude poskytována jedna odměna za jednu jím vykonávanou funkci, a to za tu funkci, za níž stanovilo zastupitelstvo obce nejvyšší odměnu. Např. neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který vykonává funkci předsedy finančního výboru a zároveň funkci člena kontrolního výboru, bude v případě, že zastupitelstvo obce usnesením výslovně neprojeví vůli odměňovat souběh více funkcí, poskytována odměna pouze za výkon funkce předsedy finančního výboru (pochopitelně za předpokladu, že předsedové výborů budou mít schválenou vyšší odměnu, než členové výboru). 

?? Příklad (doplňující dotaz) 16
Je možné považovat předsedu výboru z hlediska odměňování samostatně také za člena téhož výboru a kumulovat odměny?

Ne. Neuvolněný člen zastupitelstva obce, který vykonává funkci předsedy výboru je z tohoto titulu také jeho členem. V daném případě nejde o kumulaci dvou samostatných funkcí, ale o funkci jednu. Nelze tedy sčítat odměnu za výkon funkce předsedy a člena téhož výboru. Dle stejného pravidla se postupuje v případě komisí.

?? Příklad (doplňující dotaz) 17
Je možné kumulovat odměnu za výkon funkce neuvolněného starosty či místostarosty a radního?

Ne. Zákon takovouto kumulaci odměn nepřipouští, neboť starosta a místostarosta jsou v radě obce zastoupeni právě z toho titulu, že vykonávají funkce starosty a místostarosty [srov. § 84 odst. 2 písm. m) a § 99 odst. 3 zákona o obcích]. Členství v radě je tedy odvozeno od funkce starosty nebo místostarosty a se zánikem funkce starosty nebo místostarosty zaniká i členství v radě (§ 99 odst. 4 zákona o obcích).

?? Příklad (doplňující dotaz) 18
Jak by správně měl (může) vypadat text usnesení zastupitelstva obce o stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce za souběžný výkon více funkcí?

Z usnesení zastupitelstva obce by mělo být zřejmé, že jde o souhrnnou odměnu za souběh výkonu konkrétních funkcí, jak budou jednotlivé kombinace (souběhy) funkcí koncipovány a odměňovány a jaká výše odměny bude za jednotlivou danou funkci (to je podstatné pro případ, pokud bude člen zastupitelstva z některé funkce odvolán či se jí vzdá a při volebním mezidobí při rozdílných časových momentech ukončení jednotlivých funkcí).

Níže uvádíme pro ilustraci několik různých variant formulací, které může zastupitelstvo zahrnout do usnesení:

Příklad
V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce se stanovuje odměna jako souhrn odměn za výkon funkcí člena rady obce a předsedy nebo člena výboru zastupitelstva (... + event. další možné kombinace dle zákona dle potřeb obce);

+ další možné doplnění případných pravidel, např.:

... ve výši jednotlivých odměn schválených zastupitelstvem obce,
... do souhrnné odměny jsou zahrnuty vždy maximálně 3 odměny za funkce s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem obce,
... do souhrnu jsou zahrnuty vždy maximálně 2 odměny za funkce s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem obce.

? / 24 Lze nějakým způsobem více ocenit neuvolněného člena zastupitelstva obce, který je pověřen řízením obecní policie, a neuvolněného člena zastupitelstva obce, který je pověřen k oddávání snoubenců?

Ano. V těchto případech může zastupitelstvo obce zvýšit odměnu až o 2 000 Kč nad maximální výši odměny stanovenou nařízením vlády č. 318/2017 Sb. (pozor: tzn, nikoli nad výši fakticky schválené odměny zastupitelstvem obce), přičemž dikce § 74 odst. 1 zákona o obcích předpokládá, že zastupitelstvo obce při svém rozhodnutí přihlédne k četnosti, resp. časové náročnosti svatebních obřadů a k časové náročnosti činností spojených s řízením obecní policie. Dodáváme, že kumulace obou navýšení ve prospěch jednoho člena zastupitelstva obce (pokud by řídil obecní policii i oddával) zákon nevylučuje.

Toto zvýšení odměny nad maximální výši nicméně nelze přiznat starostovi za řízení obecní policie a starostovi a místostarostovi za oddávání, neboť tato činnost výslovně vyplývá z výkonu jejich funkcí.

4) Krácení odměny a osobní překážky výkonu funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce

? / 25 V jakých případech se neuvolněným členům zastupitelstva obce odměna krátí, popř. může určitým způsobem zkrátit?

Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce se odměna z důvodu osobních překážek výkonu funkce (např. dočasná pracovní neschopnost) nekrátí. Důvody, kdy členovi zastupitelstva obce nenáleží odměna za výkon funkce, popř. mu náleží ve zkrácené výši, se týkají výhradně uvolněných členů zastupitelstva obce (srov. § 72 odst. 6 zákona o obcích).

? / 26 Může neuvolněná místostarostka obce, která nastoupila na mateřskou dovolenou, vykonávat nadále funkci místostarostky nebo musí výkon funkce přerušit? Bude jí po tu dobu náležet odměna za výkon funkce?

Zákon o obcích nestanoví zákonnou překážku výkonu funkce neuvolněné místostarostky z důvodu těhotenství a mateřství. Neuvolněná místostarostka obce, která nastoupila na mateřskou dovolenou, může vykonávat nadále funkci místostarostky. Po tuto dobu neuvolněné místostarostce náleží zastupitelstvem obce schválená odměna.

5) Pracovní volno neuvolněného člena zastupitelstva obce k výkonu funkce a náhrada za ztrátu na výdělku podnikajících neuvolněných členů zastupitelstev obcí

? / 27 Je zaměstnavatel povinen poskytnout neuvolněnému členovi zastupitelstva obce pracovní volno?

Ano. Vzhledem k tomu, že výkon funkce člena zastupitelstva obce je výkonem veřejné funkce, zaměstnavatel poskytne neuvolněnému členovi zastupitelstva obce pro výkon funkce pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu (srov. § 71 odst. 2 zákona o obcích, § 200 a § 201 zákoníku práce).

? / 28 V jakém rozsahu je obec povinna hradit zaměstnavateli, jehož zaměstnanec vykonává funkci neuvolněného člena zastupitelstva obce, náhradu mzdy (platu) za poskytnuté pracovní volno k výkonu jeho funkce?

Dle § 71 odst. 2 zákona o obcích rozsah doby nezbytně nutný k výkonu funkce neuvolněného zastupitele určí obec. Náhradu mzdy nebo platu, včetně odpovídající částky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění podle zvláštních právních předpisů, uhradí obec zaměstnavateli (obdobně též § 206 odst. 3 a 4 zákoníku práce).

? / 29 Jakou výslednou částku refunduje obec zaměstnavateli člena zastupitelstva této obce za poskytnuté volno k výkonu funkce?

Obec má povinnost uhradit zaměstnavateli příslušnou náhradu mzdy, a to včetně odpovídající částky pojistného, avšak v rozsahu poskytnutého pracovního volna k vlastnímu výkonu členem zastupitelstva zastávané funkce tak, jak ho stanovila obec (nikoliv, jak si ho stanovil sám zaměstnanec). Je tedy logické, že rozsah doby potřebné k výkonu funkce nebude u všech neuvolněných členů zastupitelstev obcí stejný, ale bude se lišit podle zastávané funkce. Zcela jiný rozsah doby potřebné k výkonu funkce bude u neuvolněného starosty a jiný u neuvolněného člena zastupitelstva bez dalších funkcí.

? / 30 Za jakých podmínek a kterým členům zastupitelstva obce se poskytuje tzv. paušál

Neuvolněným členům zastupitelstva obce, kteří jsou podnikajícími fyzickými osobami nebo osobami provozujícími jinou samostatnou výdělečnou činnost, obec poskytuje ze svých rozpočtových prostředků náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce, a to paušální částkou (srov. § 71 odst. 3 zákona o obcích). Účelem této náhrady je, aby členové zastupitelstva obce nebyli pro výkon veřejné funkce kráceni na svých běžných výdělcích. Vždy je však nutné respektovat to, že se jedná o náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce, nikoli o náhradu za prostou ztrátu času.

Paušální náhradu lze poskytnout i těm neuvolněným členům zastupitelstev, kteří jsou v pracovním či jiném obdobném poměru, ale současně podnikají nebo provozují jinou samostatnou výdělečnou činnost. Poskytnutí paušální částky dle § 71 odst. 3 zákona o obcích nemá souvislost s rozhodováním zastupitelstva obce o stanovení odměny za měsíc neuvolněným členům zastupitelstva obce, neboť se nejedná o druh odměny za výkon funkce.

Usnesení zastupitelstva obce musí obsahovat stanovení paušální částky za hodinu a současně nejvyšší částku, kterou lze jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce poskytnout v souhrnu za kalendářní měsíc. Případné určení dalších podrobností je pak zcela na úvaze zastupitelstva obce. Jedná se například o otázku, jakým způsobem bude požadovat prokázání ušlého výdělku, formu uplatnění žádosti, na jakém formuláři apod.).

Dodáváme, že nová právní úprava dosavadní požadavek každoročního opakovaného stanovení paušální částky vypustila. Přichází tedy i v úvahu, že zastupitelstvo obce stanoví paušální náhradu jen jednou, a ta bude platit celé funkční období beze změny, resp. příslušné usnesení bude platit do té doby, než ho zastupitelstvo obce změní, event. zruší.

Upozorňujeme, že dle názoru Ministerstva není správným postupem, když člen zastupitelstva obce vystaví obci fakturu k výši náhrady, jelikož se zde nejedná o vyúčtování aktivit ve prospěch obce, které jsou předmětem jeho podnikání.

Související právní úprava

Zákon o obcích:

§ 75

(1)      Místostarostovi, který po dobu delší než 4 týdny nepřetržitě zastupoval podle §104 odst. 1 věty třetí starostu v plném rozsahu jeho funkce z důvodu jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonával funkci, náleží od prvního dne zastupování odměna ve výši, která by v daném období náležela starostovi, je-li tato odměna vyšší.

(2)     Členovi zastupitelstva obce, který byl zastupitelstvem obce pověřen výkonem pravomocí starosty podle § 103 odst. 6, náleží odměna ve výši, která by v daném období náležela starostovi, je-li tato odměna vyšší.

(3)     Členovi zastupitelstva obce, který nadále vykonává pravomoci starosty nebo místostarosty podle § 107, náleží dosavadní odměna do zvolení nového starosty nebo místostarosty. Členovi rady obce, která vykonává své pravomoci podle § 102a, náleží dosavadní odměna do zvolení nové rady obce nebo do zvolení starosty v případě, že se rada obce nevolí.

(4)     Členovi zastupitelstva obce, který je předsedou nebo členem zvláštního orgánu obce nebo komise rady obce, které by! svěřen výkon přenesené působnosti podle § 103 odst. 4 písm. c), náleží po skončení funkčního období do odvolání z funkce dosavadní odměna za výkon funkce předsedy nebo člena zvláštního orgánu obce nebo komise rady obce.

(5)     Členovi zastupitelstva obce, který je členem komise rady obce, které nebyl svěřen výkon přenesené působnosti, náleží po skončení funkčního období odměna za výkon této funkce po dobu výkonu pravomocí dosavadní rady obce podle § 102a.

Související úprava:

§ 103

(6)      Je-li starosta ze své funkce odvolán nebo se funkce vzdal a není-li současně zvolen nový starosta, vykonává jeho pravomoc až do zvolení starosty místostarosta, kterého určilo zastupitelstvo obce k zastupování starosty (§ 104 odst. 1). Neurčilo-li zastupitelstvo obce místostarostu k zastupování starosty nebo byl-li tento místostarosta z funkce odvolán nebo se funkce vzdal současně se starostou, pověří zastupitelstvo obce výkonem pravomoci starosty některého z členů zastupitelstva obce

§ 104

(1)     Starostu zastupuje místostarosta. Zastupitelstvo obce může zvolit více místostarostů a svěřit jim některé úkoly. Místostarosta. kterého určí zastupitelstvo obce, zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci (§ 72 odst. 6 a § 81a odst. 1).

§ 100

(1)     Poklesne-li v průběhu funkčního období počet členů rady obce pod 5 a na nejbližším zasedání zastupitelstva obce nebude doplněn alespoň na 5, vykonává od tohoto okamžiku její pravomoc zastupitelstvo obce, které může rozhodování o záležitostech podle § 102 odst. 2 a 3 svěřit zcela nebo zčásti starostovi.

(2)       Poklesne-li v průběhu funkčního období počet členů zastupitelstva obce pod 11 a na uprázdněné mandáty nenastoupí náhradníci, končí činnost rady obce uplynutím třicátého dne od uprázdnění mandátů v zastupitelstvu obce. Funkce rady obce vykonává v takovém případě zastupitelstvo obce, které může svěřit plnění některých úkolů rady obce starostovi.

§ 102 a

(1) Rada obce vykonává své pravomoci podle tohoto zákona i po ukončení funkčního období zastupitelstva obce až do zvolení nové rady obce nebo do zvolení starosty obce v případě, že se rada obce nevolí (§ 99 odst. 3).

(4) V obcích, v nichž rada obce nebyla před ukončením funkčního období zastupitelstva obce volena (§ 99 odst. 3), vykonává její pravomoci v období podle odstavce 1 dosavadní starosta (§ 107). Ustanovení odstavců 2 a 3 se použijí obdobně.

§ 107

Dosavadní starosta v období ode dne voleb do zastupitelstva obce do zvolení nového starosty nebo místostarosty vykonává pravomoci starosty podle § 103; v tomto období vykonává své pravomoci též dosavadní místostarosta. Nevykonává-li dosavadní starosta své pravomoci podle věty první, vykonává je dosavadní místostarosta, a je-li dosavadních místostarostů více, ten, kterého přede dnem voleb pověřilo zastupitelstvo obce zastupováním starosty, jinak ten, kterého pověřil dosavadní starosta. Vykonával-li ke dni voleb pravomoci starosty člen zastupitelstva obce podle § 103 odst. 6, použijí se věty první a druhá obdobně.

1) Dlouhodobé zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy nevykonává funkci

? / 31 Starosta je dlouhodobě nepřítomný z důvodu nemoci (déle než 4 týdny) nebo je funkce starosty dlouhodobě neobsazená. Bude za této situace některému z členů zastupitelstva obce náležet určitá finanční kompenzace (zástupné) za zastupování starosty v plném rozsahu jeho funkce? Komu a za jakých podmínek?

Zákon o obcích na obdobné situace dlouhodobého zastupování trvale nepřítomného starosty pamatuje, a to formou nároku na poskytování zvýšené odměny za výkon funkce.

Zvýšená odměna za zastupování bude ze zákona poskytována místostarostovi obce:

>     pokud bude podle § 104 odst. 1 zákona o obcích nepřetržitě po dobu delší než 4 týdny v plném rozsahu zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy nevykonává funkci (z důvodů dočasné pracovní neschopnosti, nařízené karantény, těhotenství a mateřství, péče o dítě do 4 let věku anebo ošetřování člena domácnosti nebo péče o něj, protože čerpal dovolenou),

>      bude-li to pro něho (finančně) výhodnější, resp. je-li odměna stanovená starostovi vyšší.
Poznámka:
Podmínka výhodnosti je splněna vždy, když půjde o zastupování uvolněného starosty, ať už uvolněným či neuvolněným místostarostou.

Poskytování zvýšené odměny za výkon funkce bude místostarostovi náležet i v případě, že funkce starosty bude dlouhodobě neobsazená (za výše popsaných podmínek).

? / 32 Lze poskytovat zvýšenou odměnu dvěma (více) místostarostům současně, např. pokud by se po dobu trvající déle než 4 týdny, kdy bude funkce starosty neobsazená, na zastupování oba podíleli, tj. jeho úkoly si rozdělili?

Ne. Zvýšenou odměnu je možné poskytnout za podmínky, že místostarosta nepřetržitě zastupoval starostu po dobu delší než 4 týdny v plném rozsahu jeho funkce (srov. § 104 odst. 1 věta třetí zákon o obcích). Podmínku zastupování v plném rozsahu však může splnit jen jeden z místostarostů. Pokud se povinnosti rozdělí, už nejde o zastupování v plném rozsahu. Za situace, která je v dotazu popsána, nesplní podmínky nároku na zvýšenou odměnu žádný z místostarostů.

?? Příklad (doplňující dotaz) č. 19
Jak současně splnit podmínky: 1. musí se jednat o nepřetržité zastupování nepřítomného starosty v plném rozsahu jeho funkce nejméně po dobu 4 týdnů + 2. zvýšená odměna náleží už od prvého dne zastupování?

Po dobu prvních 4 týdnů zastupování bude místostarostovi zúčtována jeho dosavadní odměna. Teprve po uplynutí 4 týdnů zastupování nepřítomného starosty v plném rozsahu jeho funkce, pokud měl starosta odměnu vyšší, bude místostarostovi dorovnání odměny na úroveň odměny starosty zpětně doplaceno.

?? Příklad (doplňující dotaz) č. 20
Je doba trvání výplaty zvýšené odměny na úrovni odměny starosty nějak omezena (počtem týdnů, měsíců, let)?

Není. Pokud místostarosta podmínky shora citovaného ustanovení splňuje, zvýšená odměna mu náleží.

?? Příklad (doplňující dotaz) č. 21
V obci 1. velikostní kategorie (do 300 obyvatel) byla zřízena funkce starosty a jednoho místostarosty s tím, že obě funkce budou neuvolněné, obě jsou toho času neobsazené. Zastupitelstvo dne 1. února. 2018 zvolí pouze místostarostů, a stanoví mu odměnu 10 000 Kč za měsíc s výplatou ode dne zvolení do funkce. Funkce starosty zůstane nadále neobsazená, starosta nebude zvolen ani na následujícím zasedání zastupitelstva 3. března 2018, místostarosta tedy zastupuje nepřítomného starostu déle než 4 týdny. Zastupitelstvo obce však nestanovilo odměnu za výkon funkce neuvolněného starosty. Bude v tomto případě náležet místostarostovi zvýšená měsíční odměna z titulu zastupování nezvoleného starosty?

Po 4 týdnech, ale zpětně od 1. 2. 2018, mu bude náležet odměna na úrovni minimální odměny, která by v této obci náležela neuvolněnému starostovi, tj. v částce 10 950 Kč za měsíc stanovenou zákonem ve výši 0.3násobku odměny, která by v dané obci náležela uvolněnému starostovi.

?? Příklad (doplňující dotaz) č. 22
V  obci je zřízena funkce uvolněného starosty a jednoho neuvolněného místostarosty. V této obci zastupitelstvo odvolalo starostu už k 1. listopadu 2017, ale k 1. lednu 2018 je funkce starosty stále neobsazená. Bude mít místostarosta obce nárok na zvýšenou odměnu zpětně už od 1. listopadu 2017 nebo až od 1. ledna 2018, a to hned nebo až po uplynutí 4 týdnů?

Právní poměry a nároky z titulu zastávané funkce člena zastupitelstva obce se vždy posuzují dle právní úpravy účinné v rozhodné době. Odměňování místostarosty obce se tak do konce roku 2017 bude řídit dosavadní právní úpravou, která poskytování zvýšené měsíční odměny neumožňuje.

S účinností od 1. ledna 2018 bude místostarostovi náležet zvýšená odměna od 1. ledna 2018 (a to ve výši, která by v té obci náležela starostovi od 1. ledna 2018, tj. podle nového nařízení vlády č. 318/2017 Sb.). Podmínku nepřetržitého zastupování po dobu delší než 4 týdny místostarosta splňuje už 1. ledna 2018 (nepřetržitě zastupuje už od 1. listopadu 2017), tedy nikoliv až po uplynutí dalších 4 týdnů v lednu 2018.  

? / 33 V obci, kde jsou funkce starosty a místostarosty neobsazené, vykonává funkci starosty k tomu pověřený člen zastupitelstva, na základě pověření zastupitelstvem obce. Jak bude tento starostu zastupující člen zastupitelstva obce za to odměňován?

Ustanovení § 103 odst. 6 věty druhé zákona o obcích stanoví, že neurčilo-li zastupitelstvo obce místostarostu k zastupování starosty nebo byl-li tento místostarosta z funkce odvolán nebo se funkce vzdal současně se starostou, pověří zastupitelstvo obce výkonem pravomoci starosty některého z členů zastupitelstva obce. Členovi zastupitelstva, který byl zastupitelstvem obce pověřen k výkonu pravomocí starosty, náleží po dobu přetrvávání této situace odměna, která by v daném období náležela starostovi této obce, je-li tato odměna vyšší.

?? Příklad (doplňující dotaz) č. 23
Pojí se v tomto případě výplata odměny pověřenému členovi zastupitelstva obce na úrovni odměny starosty také s minimální lhůtou zastupování 4 týdny? Je v tomto případě doba výplaty této zvýšené odměny nějak časově omezena?

Ustanovení § 75 odst. 2 zákona o obcích nestanovuje podmínku trvání pověření nepřetržitě alespoň po dobu 4 týdnů. Stejně tak celková doba postupu dle citovaného ustanovení není omezena.

?? Příklad (doplňující dotaz) č. 24
V konkrétní obci není obsazena funkce starosty i místostarosty. Podle § 103 odst. 6 zákona o obcích pověřilo zastupitelstvo obce výkonem pravomocí starosty jednoho z členů zastupitelstva (neuvolněného bez dalších funkcí) s dosavadní měsíční odměnou stanovenou zastupitelstvem ve výši 500 Kč. Bude pověřenému členu zastupitelstva náležet odměna dle § 75 odst. 2 od 1. ledna 2018 automaticky?

Ano. Podle § 75 odst. 2 zákona o obcích členovi zastupitelstva obce, který byl zastupitelstvem obce pověřen výkonem pravomocí starosty podle § 103 odst. 6, náleží odměna ve výši, která by v daném období náležela starostovi, je-li tato odměna vyšší.

Tato podmínka bude za daných okolností splněna vždy, neboť od 1. ledna 2018 zaručuje zákon i neuvolněným starostům minimální odměnu ve výši 0,3násobku odměny, která by v dané obci náležela uvolněnému starostovi dané velikostní kategorie.

2) Odměňování mezi konáním voleb do zastupitelstva obce a zvolením nových obecních orgánů

Ustanovení § 75 odst. 3 až 5 zákona o obcích upravují nárok na odměnu v dosavadní výši těm členům zastupitelstva, kterým v důsledku voleb do zastupitelstva obce sice zanikl mandát člena zastupitelstva obce, ale na základě speciálních ustanovení zákona o obcích nadále vykonávají své dosavadní pravomoci, a to až do ustavení nových orgánů (dále též „volební mezidobí").

 

? / 34 Bude starostovi a místostarostovi náležet odměna za výkon funkce ještě poté, co proběhly volby do zastupitelstva obce?

Člen zastupitelstva obce, který ke dni voleb do zastupitelstva obce zastával funkci starosty nebo místostarosty, nadále vykonává své pravomoci podle § 107 zákona o obcích, a to do zvolení nového starosty nebo místostarosty. Po celou tu dobu mu náleží dosavadní měsíční odměna v nezměněné výši (srov. § 75 odst. 3 zákona o obcích). Nárok se týká jak uvolněných, tak neuvolněných starostů a místostarostů.

?? Příklad (doplňující dotaz) č. 25
Náleží uvolněnému starostovi (místostarostovi) plná výše odměny i v případě, že v tzv. volebním mezidobí onemocní a nebude funkci vykonávat z důvodu dočasné pracovní neschopnosti?

V  tom případě mu odměna náležet nebude, ale bude se postupovat analogicky, jako kdyby byl v dočasné pracovní neschopnosti ještě před volbami (viz část III/2, bod 2 Krácení odměny).

?? Příklad (doplňující dotaz) č. 26
Může uvolněný starosta (místostarosta) ve volebním mezidobí čerpat dovolenou?

Ano. Z právní úpravy dovolené v § 81a zákona o obcích nevyplývá, že by toto období výkonu funkce starosty (místostarosty) bylo, pokud jde o nárok na dovolenou či možnost čerpat ji, vyloučeno. V podrobnostech dále odkazujeme na V. část této metodiky.

? / 35 Bude náležet členu rady obce odměna za výkon funkce ještě poté, co proběhly volby do zastupitelstva obce?

Rada obce ze zákona vykonává své pravomoci i po ukončení funkčního období zastupitelstva obce až do zvolení nové rady obce nebo do zvolení starosty obce v případě, že se rada obce nevolí. Proto členovi rady obce náleží podle § 75 odst. 3 věta druhá zákona o obcích dosavadní odměna do zvolení nové rady obce nebo do zvolení starosty v případě, že se rada obce nevolí.

? / 36 Bude náležet členům výborů zastupitelstva obce odměna za výkon funkce ještě poté, co proběhnou volby do zastupitelstva obce?

Výbory zastupitelstva obce končí současně se zánikem mandátů členů zastupitelstva obce koncem funkčního období (1. den voleb). Členům výborů proto odměna nadále náležet nebude.

? / 37 Bude náležet dosavadnímu členovi zastupitelstva obce, jenž byl ke dni voleb do zastupitelstva obce předsedou nebo členem komise rady obce, odměna za výkon funkce ještě poté, co proběhly volby do zastupitelstva obce?

Ano. Zákon současně rozlišuje komisi rady obce (příp. zvláštní orgán obce), které byl svěřen výkon přenesené působnosti a které ne:

•        členovi zastupitelstva obce, jenž je členem komise rady obce (či zvláštního orgánu obce), které byl svěřen výkon přenesené působnosti, náleží po skončení funkčního období dosavadní odměna, a to až do okamžiku, kdy je z funkce odvolán,

•        členovi zastupitelstva obce, jenž je členem komise rady obce, které nebyl svěřen výkon přenesené působnosti, náleží po skončení funkčního období zastupitelstva obce odměna za výkon této funkce po celou dobu výkonu pravomocí dosavadní rady obce, tj. do zvolení nové rady obce.

Související právní úprava

Zákon o obcích:

§ 71

(4) Obec nesmí členovi zastupitelstva obce poskytnout v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva obce dar, a to ani po skončení výkonu funkce.

§   76

(1)     Členovi zastupitelstva obce může obec poskytnout mimořádnou odměnu za splnění mimořádných nebo zvláště významných úkolů obce.

(2)     Souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých v kalendářním roce uvolněnému členovi zastupitelstva obce nesmí být vyšší než dvojnásobek nejvyšší odměny, která mu v průběhu tohoto kalendářního roku náležela za výkon jím zastávaných funkcí za měsíc.

(3)      Souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých v kalendářním roce neuvolněnému členovi zastupitelstva obce nesmí být vyšší než dvojnásobek maximální výše odměny, kterou za výkon jím zastávané funkce nebo v souhrnu za výkon jím zastávaných funkcí za měsíc stanoví zákon a prováděcí právní předpis.

(4)     Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva obce musí být uveden jako samostatný bod navrženého programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce.

(5)    Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva obce musí být odůvodněn a projednán jako samostatný bod programu jednání zastupitelstva obce. Důvod poskytnutí mimořádné odměny musí být uveden v usnesení zastupitelstva obce, kterým byla mimořádná odměna poskytnuta.

1) Mimořádné odměny – možnosti a podmínky jejich přiznání​

? / 38 Kdo a jak schvaluje mimořádnou odměnu?

Schvalování mimořádných odměn náleží do vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce dle § 84 odst. 2 písm. o) zákona o obcích. Schválení těchto odměn je fakultativní, záleží výhradně na vůli zastupitelstva obce, zda mimořádnou odměnu v konkrétním případě přizná a v jaké výši. Mimořádná odměna představuje ze zásady nenárokovou formu odměňování členů zastupitelstva obce, a to v kterékoliv funkci - pro starostu obce stejně jako člena zastupitelstva obce bez dalších funkcí a může mu být vyplacena až po přijetí příslušného usnesení zastupitelstva obce.

Zákon pro schválení usnesení zastupitelstva obce o přiznání mimořádné odměny stanoví dvě speciální procesní podmínky:

1.     Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva obce musí být uveden jako samostatný bod informace o konání připravovaného zasedání zastupitelstva obce vyvěšené na úřední desce obecního úřadu po dobu minimálně 7 dní před konáním zasedání zastupitelstva obce, jakož i způsobem umožňujícím dálkový přístup (srov. § 93 odst. 1 a § 76 odst. 4 zákona o obcích).

2.     Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva obce (mimořádných odměn členům zastupitelstva) musí být odůvodněn a projednán jako samostatný bod programu jednání zastupitelstva obce. Důvod poskytnutí mimořádné odměny musí být uveden v usnesení zastupitelstva obce, kterým byla schválena.

Pro usnesení o poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva obce dále platí všechna obecná pravidla pro přijetí platného usnesení zastupitelstva obce, tedy že usnesení musí být schváleno nadpolovičním počtem všech členů zastupitelstva obce, a to na veřejném zasedání zastupitelstva obce.

? / 39 Za co je možné poskytnout mimořádnou odměnu?

Mimořádnou odměnu je možné členu zastupitelstva obce dle § 76 odst. 1 zákona o obcích přiznat za splnění mimořádných nebo zvláště významných úkolů obce. Mimořádná odměna musí být vždy v souladu se shora uvedeným vymezením důvodů pro její poskytnutí řádně zdůvodněna mimořádností nebo významností úkolu s povinností uvést toto zdůvodnění každé jednotlivé odměny v souvisejícím usnesení zastupitelstva obce, kterým byla přiznána. Předpokládá se uvedení důvodů obdobně jako při potřebě zdůvodnit mimořádnou odměnu pro zaměstnance. Důvody by měly být věcné a konkrétní a měly by vyjadřovat svou povahou mimořádnost (významnost) odměnou oceňovaného úkolu.

? / 40 V jaké výši je možné poskytnout mimořádnou odměnu (mimořádné odměny) členovi zastupitelstva obce za výkon jím zastávaných funkcí?

Uvolněný člen zastupitelstva obce

Uvolněnému členu zastupitelstva obce je možné poskytnout v kalendářním roce mimořádnou odměnu ve výši (resp. mimořádné odměny v souhrnné výši), která nepřesahuje dvojnásobek nejvyšší odměny, která mu v souvislosti s výkonem zastávaných funkcí náležela za měsíc.

Pro účely stanovení maximální výše mimořádných odměn uvolněných členů zastupitelstva obce tak platí analogický princip jako pro stanovení nárokové odměny za vlastní výkon funkce. Vykonává-li uvolněný člen zastupitelstva:

•        jednu uvolněnou funkci, maximální výše mimořádných odměn za kalendářní rok činí dvojnásobek nárokové odměny za měsíc za výkon příslušné funkce dle přílohy nařízení vlády,

•        více funkcí, je pro určení maximální výše mimořádných odměn rozhodující měsíčně poskytovaná odměna za tu z jeho funkcí, za kterou náleží nejvyšší odměna (srov. § 74 odst. 2 zákona o obcích).

Neuvolněný člen zastupitelstva obce

Neuvolněnému členu zastupitelstva obce je možné poskytnout v kalendářním roce mimořádnou odměnu ve výši (mimořádné odměny v celkové výši), která nepřesahuje dvojnásobek maximální výše odměny, kterou za výkon jím zastávané funkce nebo v souhrnu za výkon jím zastávaných funkcí za měsíc stanoví zákon a prováděcí právní předpis.

I zde se analogicky aplikují průběžné principy odměňování neuvolněných členů zastupitelstva obce za výkon jimi zastávaných funkcí v jednotlivých kalendářních měsících, avšak s tím rozdílem, že pro účely mimořádných odměn se nevychází z výše odměny stanovené zastupitelstvem obce, ale z maximální výše odměny za měsíc, kterou za výkon příslušných funkcí stanoví prováděcí právní předpis.

V praxi mohou nastat následující situace:

1.  Neuvolněný starosta a místostarosta:

Jelikož výkon funkce neuvolněného starosty a místostarosty nelze honorovat formou souhrnné odměny (srov. § 74 odst. 3 věta druhá zákona o obcích), činí maximální výše mimořádných odměn:

a)       neuvolněného starosty vždy jen dvojnásobek částky, která je stanovena v příloze nařízení vlády v průsečíku sloupce 5 a příslušné velikostní kategorie obce, tj. u neuvolněného starosty obce 1. velikostní kategorie jde o částku až do výše 2 * 21 899 = 43 798 Kč,

b)      neuvolněného místostarosty vždy jen dvojnásobek částky, která je stanovena v příloze nařízení vlády v průsečíku sloupce 6 a příslušné velikostní kategorie obce, tj. u neuvolněného místostarosty obce 1. velikostní kategorie jde o částku až do výše 2 * 19 709 = 39 418 Kč.

2.       Ostatní neuvolnění členové zastupitelstva obce:

a)       Neuvolněný člen zastupitelstva je odměňován souhrnně za nejvýše 3 neuvolněné funkce - v tomto případě lze mimořádné odměny za kalendářní rok poskytnout maximálně do výše souhrnu dvojnásobku maximální výše odměn dle přílohy nařízení vlády za jím zastávané nejvýše 3 neuvolněné funkce. Pokud by zastupitelstvo obce rozhodlo, že se při kumulovaném výkonu více funkcí budou honorovat vždy jen 2 z nich, tento princip se aplikuje i u mimořádných odměn - i maximální výše mimořádných odměn poskytnutých v kalendářním roce bude na úrovni dvojnásobku maximální výše odměn jen za 2 nejlépe honorované funkce. Případný výkon dalších funkcí nelze do výše maximální možné mimořádné odměny zahrnout,

b)      Pokud však zastupitelstvo obce nerozhodne o honorování neuvolněných funkcí formou souhrnné odměny, bude se maximální výše mimořádných odměn poskytnutých neuvolněnému členovi zastupitelstva obce v kalendářním roce odvíjet od maximální částky odměny stanovené v prováděcím právním předpise jen jedné z jím zastávaných funkcí, a to té nejvyšší,

c)       Pro případ, že by člen zastupitelstva obce vykonával více funkcí a za žádnou z nich by zastupitelstvo obce nestanovilo žádnou odměnu, maximální možná výše mimořádné odměny by byl dvojnásobek maximální částky odměny stanovené v prováděcím předpise za tu jím zastávanou funkci, za kterou by mu náležela nejvyšší odměna dle uvedeného nařízení vlády. Ostatní funkce by však zohlednit nebylo možné.

Maximální výše mimořádných odměn neuvolněných členů zastupitelstva bez dalších funkcí se určí z maximální částky odměn stanovených pro příslušnou velikostní kategorii ve sloupci 10 nařízení vlády (v obcích 1. velikostní kategorie jde o částku mimořádných odměn až do výše 2 * 1 095 = 2 190 Kč), a to i v případě, když by zastupitelstvo obce průběžnou odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce vůbec nestanovilo, tj. byla by nulová.

Shora uvedený princip stanovení maximální výše mimořádných odměn v kalendářním roce (kolik vykonávaných funkcí a které z vykonávaných funkcí se pro tyto účely započítávají) nijak nesouvisí s tím, za co bude konkrétnímu členovi zastupitelstva obce mimořádná odměna přiznána. To je výlučnou věcí v samostatné působnosti obce.

?? Příklad (doplňující dotaz) č. 27
Uvolněný člen zastupitelstva obce vykonával v průběhu příslušného kalendářního roku postupně dvě funkce s různou výší odměny (za první náležela odměna podstatně vyšší). Jak se určí maximální výše mimořádné odměny (souhrnné výše odměn), kterou mu lze v kalendářním roce přiznat?

Maximální výše mimořádné odměny (souhrnu mimořádných odměn) se určí až do výše dvojnásobku jeho vyšší odměny.

?? Příklad (doplňující dotaz) č. 28
Člen zastupitelstva obce vykonával v průběhu kalendářního roku souběžně 2 neuvolněné funkce - předsedu jednoho z výborů zastupitelstva a člena jedné z komisí rady obce. Za to mu byla vyplácena (na základě rozhodnutí zastupitelstva obce) kumulovaná odměna. Jak se určí maximální výše mimořádné odměny (souhrnné výše odměn), kterou mu lze v kalendářním roce přiznat?

Maximální výše mimořádné odměny (souhrnu mimořádných odměn) se určí „až do výše“ dvojnásobku součtu maximální výše odměny (v částkách podle příslušné přílohy nařízení vlády), které lze poskytnout za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva obce a člena komise rady obce v obci dané velikostní kategorie.

?? Příklad (doplňující dotaz) č. 29
Člen zastupitelstva obce vykonával funkci jen po část kalendářního roku. Bude se v tomto případě limit maximální možné výše mimořádné odměny přiměřeně krátit?

Limit mimořádných odměn se v tomto případě nekrátí.

?? Příklad (doplňující dotaz) č. 30
1)    V obci 1. velikostní kategorie (s necelými 200 obyvateli) je 5členné zastupitelstvo. Odměnu za výkon funkce stanovilo zastupitelstvo obce jen pro neuvolněného starostu a místostarostu, ostatní členové zastupitelstva obce vykonávají vždy 2 další funkce (1x předsedu výboru +1x člena jiného výboru), avšak bez nároku, tj. za nulovou odměnu. Může obec těmto členům zastupitelstva, předsedům a členům výborů přiznat mimořádnou odměnu?

Může, a to až do výše dvojnásobku maximální odměny za měsíc za výkon funkce předsedy výboru v obci 1. velikostní kategorie, tj. až do výše 4 380 Kč (2 * 2 190). K odměně člena výboru se přihlížet nebude, protože za výkon této funkce je maximální výše odměny dle tabulky v příloze nařízení vlády nižší a o poskytování souhrnné odměn při kumulovaném výkonu více funkcí zastupitelstvo této obce nerozhodlo.

2)    Člen zastupitelstva územně nečleněného statutárního města vykonává funkci člena výboru ve 3 různých výborech a funkci člena komise ve 3 různých komisích, přičemž zastupitelstvo rozhodlo o kumulaci odměn za 1 výbor a 2 komise. Jaká je maximální výše (limit) pro mimořádnou odměnu?

Ve shodě s rozhodnutím zastupitelstva města o způsobu kumulace odměn poskytovaných za měsíc při výkonu více funkcí (1 výbor + 2 komise) se budou jednotlivé funkce započítávat pro účely určení maximální výše mimořádných odměn, které lze tomuto členovi zastupitelstva města poskytnout v souhrnu za kalendářní rok - tj. ve výsledku se zohlední jen 3, nikoliv 6 funkcí. Maximální výše „měsíční odměny" člena zastupitelstva obce ve funkci člena výboru zastupitelstva i komise rady je (dle přílohy nařízení vlády - viz průsečík sl. 9 a ř. 10) stejná, proto tomuto neuvolněnému členovi zastupitelstva obce bude možné přiznat v kalendářním roce mimořádnou odměnu (mimořádné odměny) až do výše 23 706 Kč [2 * (3 * 3 951)] - částka se stanoví na úrovni kumulace dvojnásobku maximální výše odměny za výkon funkce člena výboru nebo komise (2*3 951) za 3 jím zastávané funkce (k dalším 3 funkcím se pro účely stanovení maxima odměn nepřihlíží).

3)    Člen zastupitelstva obce 5. velikostní kategorie (do 5 000 obyvatel) vykonává kumulovaně funkci neuvolněného člena rady, předsedy stavebního výboru a člena komise pro občanské záležitosti. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že se bude poskytovat kumulovaná odměna maximálně za 2 neuvolněné funkce, jde-li o člena rady, předsedu kteréhokoliv výboru nebo komise anebo člena výboru nebo komise. Jaká je v jeho případě maximální výše (limit) pro mimořádnou odměnu?

Ve shodě s rozhodnutím zastupitelstva obce o způsobu kumulace odměn při výkonu více funkcí se bude kumulovat zápočet jednotlivých funkcí pro účely stanovení maximální výše mimořádných odměn v kalendářním roce. Pro určení maximální výše mimořádných odměn se tak v daném případě budou započítávat jen 2 funkce, a to ty, za něž lze poskytnou nejvyšší odměnu stanovenou v příloze nařízení vlády. V uvedeném konkrétním případě se tedy limit mimořádných odměn stanoví na úrovni součtu dvojnásobku maximální odměny za měsíc za výkon funkce neuvolněného člena rady + dvojnásobku maximální odměny za měsíc za výkon funkce předsedy výboru, tj. v případě obce 5. velikostní kategorie obcí činí částku 20 274 Kč [2 * (6 758+3 379)].

?? Příklad (doplňující dotaz) č. 31
Může zastupitelstvo obce přiznat mimořádnou odměnu v souladu se zákonem už bývalému členovi zastupitelstva obce, tedy až dodatečně poté, co výkon funkce ukončil?

Ne. Podle § 76 odst. 1 zákona o obcích může obec poskytnout mimořádnou odměnu pouze členovi zastupitelstva obce. Na nečleny zastupitelstva obce, dle názoru Ministerstva vnitra, § 76 zákona o obcích aplikovat nelze. Bývalému členovi zastupitelstva obce už mimořádnou odměnu poskytnout nelze, a to ani za to, že ještě jako člen zastupitelstva obce splnil mimořádné a zvlášť významné úkoly.

2) Dary – možnosti poskytnutí daru členovi zastupitelstva obce

Ustanovení § 71 odst. 4 zákona o obcích výslovně stanoví zákaz poskytnout členovi zastupitelstva obce v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva dar, a to i po skončení výkonu funkce. Tím není dotčena právní úprava rozhodování o poskytnutí peněžitých a nepeněžitých darů fyzickým nebo právnickým osobám, jež je ve výši (v hodnotě nad) 20 000 Kč vyhrazeno zastupitelstvu obce, v ostatních případech radě obce v tzv. nevyhrazené pravomoci (srov. § 85 písm. b) a § 102 odst. 3 zákona o obcích), potažmo starostovi obce, pokud se rada obce nevolí.

? / 41 Může být členovi zastupitelstva obce poskytnut nepeněžitý dar za výkon funkce?

Zákon o obcích výslovně zakazuje v souvislosti s výkonem funkce poskytnout členu zastupitelstva obce dar. Nestanoví tedy výjimky pro poskytování daru ve formě peněžitého nebo nepeněžitého plnění a možnost poskytnutí nepeněžitého daru členu zastupitelstva obce v souvislosti s výkonem funkce v zásadě vylučuje.

Jak Vám mohu pomoci?

Chci poradit s ovládaním

Zvýrazním všechny prvky stránky, pro které je dostupná nápověda a Vy si zvolíte ten, který chcete vysvětlit.

Chci napsat adminovi

Máte potíže s ovládaním, něco Vám nefunguje a nebo máte návrh na zlepšení? Napište adminovi.

Rozumím Tento web používá cookies k zajištění potřebné funkcionality. Dalším použitím webu s tím souhlasíte. Více informací »