• Platnost znění: Od 1.2.2020


1. DŮLEŽITÉ LHŮTY


05. 2. 2020

ISP – odeslat údaje do Informačního systému o platech

10. 2. 2020

Výkazy účetní závěrky za rok 2019 – odeslání dat do CSÚIS (nejpozději do 20. 2. 2020!!! - kraj termín krátí)

15. 2. 2020

Finanční vypořádání se státním rozpočtem (vyúčtování dotací prostřednictvím kraje) – metodika MF ČR

15. 2. 2020

Žádost zaměstnance zaměstnavateli o provedení ročního zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (jde o poslední den podání žádosti a doložení dokladů zaměstnavateli)

15. 2. 2020

Zaměstnanci podepisují prohlášení k dani z příjmů – k uplatnění nároku na nezdanitelné částky ze základu daně pro rok 2020

15. 2. 2020

Povinnost obce informovat konsolidované účetní jednotky (termín je závislý na datu zveřejnění informace MF ČR)

25. 2. 2020

Přiznání k DPH za leden 2020 - na ř. 52 se uvádí nový zálohový koeficient (spočtený z údajů za rok 2019 viz videokurz**)

25. 2. 2020

Předložení ročních údajů o poskytnutých garancích a ročních údajů o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru - podrobnosti v e-konferenci* (§ 5 a § 6 zákona č. 25/2017 Sb.) výkazy se předkládají nejčastěji společně s Přílohou účetní závěrky (tvoří se v účetním software).
Výkazy jsou obvykle nulové - obce nemají ani veřejné zakázky nad 300 mil. Kč, ani neposkytují garance - tj. ručení, finanční záruky dle občanského zákoníku či směnečné rukojemství dle zákona upravujícího směnky.

28. 2. 2020

Předat údaje z provozní a majetkové evidence vodovodu a kanalizace - podrobnosti na webu e-agri

28. 2. 2020

Zpráva o výsledku finančních kontrol se předkládá v uvedeném termínu Ministerstvu financí - pokyny včetně metodického pokynu jsou zveřejněny na www.mfcr.cz (další materiály v e-konferenci*)

01. 3. 2020

Povinnost zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací dle § 18 InfZ

Zprávy o výsledku finančních kontrol

 • NEPŘEDÁVÁJÍ orgány veřejné správy, které nevykonávají veřejnosprávní kontrolu (tj. neposkytují dotace), ani nezřídili útvar interního auditu. Dle uvedeného tuto povinnost nemají zejména příspěvkové organizace.
 • dle dopisu MF ČR rozeslaného obcím se zprávy předávají prostřednictvím datové schránky ministerstva financí (dopis ke stažení v e-konferenci), dosavadní Informační systém Finanční kontroly ve veřejné správě (IS FKVS) se nepoužije.
 • dne 27. 1. 2020 vyšla ve Sbírce zákonů novela vyhlášky č. 416/2004 Sb. - podrobněji § 32: Struktura zpráv o výsledcích finančních kontrol, postup a termíny jejich předkládání.

služba dostupná pro účastníky komplexního on-line vzdělávacího programu Hospodaření ÚSC
** služba dostupná pro účastníky informačního servisu pro obce a PO


2. NĚKTERÉ ÚKOLY V ÚČETNICTVÍ A ROZPOČTU


1/ Účetní závěrka (nejzazší lhůta 20. 2. 2020)

 • Kontrola výkazů účetní závěrky (IS 12/2017)
 • Stavy vykázané v rozvaze musí být podloženy inventurními soupisy
 • Sestavení výkazů a odeslání dat do CSÚIS
 • Uzavření účetního roku 2019 – uzavírání účtů – konečný účet rozvažný – převod zůstatků do roku 2020

 

2/ Schvalování účetní závěrky - příprava podkladů

 • připravit vyhotovení výkazů účetní závěrky a inventarizační zprávu

Příprava podkladů ke schválení účetní závěrky dle § 5 vyhlášky č. 220/2013 Sb. (viz videokurz*infoservis**)

 

3/ Účetnictví a rozpočet rok 2020

 • Aktualizace účetního software pro rok 2020 - otevření účetních knih 2020
 • Kontrola počátečních stavů (počáteční stavy musí souhlasit s konečnými stavy roku 2019)
 • Změna rozpočtové skladby (novela č. 343/2019  Sb., s účinností od 1. 1. 2020)
 • Podrobnosti ke změnám vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v IS 1/2020 a připravovaném IS 2/2020 - viz Informační servis

 

4/ Rozpis rozpočtu

 • tj. rozepsání schváleného rozpočtu v plném členění dle rozpočtové skladby
 • do výkazu Fin 2-12M musí být schválený rozpočet rozepsán neprodleně po schválení rozpočtu (po aktualizaci účetního software pro rok 2020, nejpozději ve výkazu za duben

služba dostupná pro účastníky komplexního on-line vzdělávacího programu Hospodaření ÚSC
** služba dostupná pro účastníky informačního servisu pro obce a PO


3. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE PŘEDAJÍ ZŘIZOVATELI NÁVRH NA ROZDĚLENÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ DO FONDŮ


Informační servis 02/2016: Rozdělení výsledku hospodaření do fondů a odvod do rozpočtu zřizovatele**

Informační servis 03/2016: Rozdělení výsledku hospodaření – pokračování**

Informační servis 05/2019:  Zřizovatel a PO - vztahy a účtování**

E-učebnice: Účetní závěrka příspěvkové organizace*

Rozdělení výsledku hospodaření příspěvkové organizace do fondů a odvod do rozpočtu zřizovatele

Odkaz na výklad Ministerstva financí – Fond investic (účet 416)


služba dostupná pro účastníky komplexního on-line vzdělávacího programu Hospodaření ÚSC
** služba dostupná pro účastníky informačního servisu pro obce a PO


4. NĚKTERÉ ZMĚNY VE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ OD 1. 1. 2020


 

Zvýšení minimální mzdy na 14 600 Kč

Zvýšení minimální mzdy se projeví například při:

 • Placení pojistného zaměstnavatelem za zaměstnance

Nedosahuje-li hrubý příjem zaměstnance v příslušném kalendářním měsíci aktuální výše minimální mzdy, případně její poměrné části ve smyslu ustanovení § 3 odst. 9 z. č. 592/1992 Sb., provádí zaměstnavatel příslušný dopočet (a následný doplatek) pojistného do zákonem stanoveného minima.

 • Podmínky v tzv. nekolidujícím zaměstnání

Uchazeč o zaměstnání, který nepobírá podporu v nezaměstnanosti, může současně vykonávat závislou činnost (pracovní poměr, služební poměr, dohoda o pracovní činnosti, nikoli však dohoda o provedení práce) pokud příjem za kalendářní měsíc nepřevýší polovinu minimální mzdy, tj. 7 300 Kč.   

 • Zvýšení minimální mzdy má přímý vliv na placení pojistného v případě neplaceného volna a neomluvené absence

Zaměstnavatelé z pohledu zdravotního pojištění neřeší neplacené volno nebo neomluvenou absenci zaměstnance, rozhodujícím kritériem při placení pojistného je minimální mzda, případně její poměrná část, pokud musí být toto minimum u zaměstnance dodrženo.

Rozhodná částka příjmu 3 000 Kč

Stejně jako v roce 2019 rozhoduje i v roce 2020 u vybraných skupin osob jako zaměstnanců pro vznik zaměstnání ve zdravotním pojištění (a plnění povinností zaměstnavatelem) výše příjmu alespoň 3 000 Kč za rozhodné období kalendářního měsíce, například u osob zaměstnaných na dohodu o pracovní činnosti.

Zvýšení platby pojistného osobou bez zdanitelných příjmů

Pokud není osoba s trvalým pobytem na území České republiky v rámci kalendářního měsíce ani jeden den zaměstnancem, nebo OSVČ, anebo osobou, za kterou platí pojistné stát, stává se osobou bez zdanitelných příjmů a platí v roce 2020 měsíční pojistné 1 971 Kč.

Možná změna zdravotní pojišťovny zaměstnancem k 1. 1. 2020

Datum 1. 1. je standardním termínem pro změnu zdravotní pojišťovny.

Maximální vyměřovací základ

V současné době je maximální vyměřovací základ trvale zrušen, maximum neplatí ve zdravotním pojištění fakticky od roku 2013.


služba dostupná pro účastníky komplexního on-line vzdělávacího programu Hospodaření ÚSC
** služba dostupná pro účastníky informačního servisu pro obce a PO

Jak Vám mohu pomoci?

Chci poradit s ovládaním

Zvýrazním všechny prvky stránky, pro které je dostupná nápověda a Vy si zvolíte ten, který chcete vysvětlit.

Chci napsat adminovi

Máte potíže s ovládaním, něco Vám nefunguje a nebo máte návrh na zlepšení? Napište adminovi.

Rozumím Tento web používá cookies k zajištění potřebné funkcionality. Dalším použitím webu s tím souhlasíte. Více informací »