• Platnost znění: Od 1.2.2021


1. DŮLEŽITÉ LHŮTY


05. 2. 2021     

ISP – odeslat údaje do Informačního systému o platech

11. 2. 2021   

Výkazy účetní závěrky za rok 2021 – odeslání dat do CSÚIS (max. do 22. 2. 2021!!! kraj termín krátí)

15. 2. 2021 

Finanční vypořádání se státním rozpočtem (vyúčtování dotací prostřednictvím kraje) – metodika MF ČR

15. 2. 2021   

Žádost zaměstnance zaměstnavateli o provedení ročního zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (jde o poslední den podání žádosti a doložení dokladů zaměstnavateli) - formulář žádosti

15. 2. 2021   

Zaměstnanci podepisují prohlášení k dani z příjmů – k uplatnění nároku na nezdanitelné částky ze základu daně pro rok 2021 - formulář prohlášení

15. 2. 2021   

Povinnost obce informovat konsolidované účetní jednotky (termín je závislý na datu zveřejnění informace MF ČR)

25. 2. 2021 

Přiznání k DPH za leden 2021 - na ř. 52 se uvádí nový zálohový  koeficient (spočtený z údajů za rok 2020 viz videokurz)

25. 2. 2021

Předložení ročních údajů o poskytnutých garancích a ročních údajů o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru - podrobnosti v e-konferenci ( § 5 a § 6 zákona č. 25/2017 Sb.) výkazy se předkládají nejčastěji společně s Přílohou účetní závěrky (tvoří se v účetním software). Výkazy jsou obvykle nulové - obce nemají ani veřejné zakázky nad 300 mil Kč, ani neposkytují garance - tj. ručení, finanční záruky dle občanského zákoníku či směnečné rukojemství dle zákona upravujícího směnky.

28. 2. 2021

Předat údaje z provozní a majetkové evidence vodovodu a kanalizace - podrobnosti na webu e-agri

28. 2. 2021

Zpráva o výsledku finančních kontrol se předkládá v uvedeném termínu Ministerstvu financí - pokyny včetně metodického pokynu jsou zveřejněny na www.mfcr.cz (další materiály v e-konferenci)

01. 3. 2021

Povinnost zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací dle § 18 InfZ 

Zprávy o výsledku finančních kontrol 

  • NEPŘEDÁVÁJÍ orgány veřejné správy, které nevykonávají veřejnosprávní kontrolu (tj. neposkytují dotace), ani nezřídili útvar interního auditu. Dle uvedeného povinnost nemají zejména příspěvkové organizace.

  • dle dopisu MF ČR rozeslaného obcím, se zprávy předávají prostřednictvím datové schránky ministerstva financí (dopis z ledna 2020 ke stažení v e-konferenci), dosavadní Informační systém Finanční kontroly ve veřejné správě (IS FKVS) se od roku 2020 nepoužije.


služba dostupná pro účastníky komplexního on-line vzdělávacího programu Hospodaření ÚSC
** služba dostupná pro účastníky informačního servisu pro obce a PO


2. NĚKTERÉ ÚKOLY V ÚČETNICTVÍ A ROZPOČTU


1/ Účetní závěrka (nejzazší lhůta 22. 2. 2021 )

  • Kontrola výkazů účetní závěrky (IS 12/2017**)
  • Stavy vykázané v rozvaze musí být podloženy inventurními soupisy
  • Sestavení výkazů a odeslání dat do CSÚIS
  • Uzavření účetního roku 2020 – uzavírání účtů – konečný účet rozvažný – převod zůstatků do roku 2021

 

2/ Schvalování účetní závěrky - příprava podkladů

  • připravit vyhotovení výkazů účetní závěrky a inventarizační zprávu

Příprava podkladů ke schválení účetní závěrky probíhá dle § 5 vyhlášky č. 220/2013 Sb. (viz videokurz*, infoservis**).

 

3/ Účetnictví a rozpočet rok 2021

-   Aktualizace účetního software pro rok 2021 - otevření účetních knih 2021 - podrobné informace - postupy - viz sylab Účetní závěrka - otevírání účetních knih 

-     Změna rozpočtové skladby (novela č. 577/2020  Sb., s účinností od 1. 1. 2021) - k zásadním změnám nedochází  (podrobnější informace budeme publikovat v IS 2/2021 viz záložka Informační servis**)

Rozpis rozpočtu

  • tj. rozepsání schváleného rozpočtu v plném členění dle rozpočtové skladby
  • do výkazu Fin 2-12M musí být schválený rozpočet rozepsán neprodleně po schválení rozpočtu ( po aktualizaci účetního software pro rok 2021, nejpozději ve výkazu za duben)

služba dostupná pro účastníky komplexního on-line vzdělávacího programu Hospodaření ÚSC
** služba dostupná pro účastníky informačního servisu pro obce a PO


3. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE PŘEDAJÍ ZŘIZOVATELI NÁVRH NA ROZDĚLENÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ DO FONDŮ


Informační servis 02/2016: Rozdělení výsledku hospodaření do fondů a odvod do rozpočtu zřizovatele**

Informační servis 03/2016: Rozdělení výsledku hospodaření – pokračování**

Informační servis 05/2019:  Zřizovatel a PO - vztahy a účtování**

E-učebnice: Účetní závěrka příspěvkové organizace*

Rozdělení výsledku hospodaření příspěvkové organizace do fondů a odvod do rozpočtu zřizovatele

Odkaz na výklad Ministerstva financí – Fond investic (účet 416)


služba dostupná pro účastníky komplexního on-line vzdělávacího programu Hospodaření ÚSC
** služba dostupná pro účastníky informačního servisu pro obce a PO

Jak Vám mohu pomoci?

Chci poradit s ovládaním

Zvýrazním všechny prvky stránky, pro které je dostupná nápověda a Vy si zvolíte ten, který chcete vysvětlit.

Chci napsat adminovi

Máte potíže s ovládaním, něco Vám nefunguje a nebo máte návrh na zlepšení? Napište adminovi.

Rozumím Tento web používá cookies k zajištění potřebné funkcionality. Dalším použitím webu s tím souhlasíte. Více informací »