• Platnost znění: Od 1.11.2022


1. DŮLEŽITÉ LHŮTY


05. 11. 2022

oznámení o údajích veřejných funkcionářů (zahájení nebo ukončení funkce) dle zákona o střetu zájmů -
zápis do registru do 15 dnů obvykle ode dne ustavujícího zasedání ZO - povinnost se již netýká neuvolněných místostarostů obcí I. stupně s běžným OÚ a neuvolněných členů rady obcí I. a II.stupně (s běžným OÚ a obce s pověřeným OÚ)

11. 11. 2022

výkaz FIN 2-12 M k 31. 10. 2022 (nejpozději do 21. 11. - kraj termín krátí)

11. 11. 2022

konec lhůty pro výplatu odměn volebním komisím (pouze komunální volby)

17. 11. 2022

konec lhůty pro výplatu odměn volebním komisím (volby do Senátu PČR)

25. 11. 2022

přiznání k DPH a kontrolní hlášení za říjen 2022

Volby Prezidenta ČR

08. 11. 2022

konec lhůty pro podání kandidátních listin u MV (úkol pro kandidáty)

14. 11. 2022

starosta stanoví minimální počet členů okrskové volební komise

29. 11. 2022

starosta zveřejní na úřední desce informaci o počtu a sídlech volebních okrsků

03. 12. 2022

starosta jmenuje zapisovatele okrskové volební komise

Volby byly vyhlášeny dnem 1. 7. 2022 - od doby vyhlášení nesmí starosta provádět změny ve vymezení volebních okrsků - voliči mohou podávat žádosti o vydání voličského průkazu.

(další lhůty k volbám budou publikovány v harmonogramu na měsíc prosinec 2022)

Zveřejňování dokumentů o činnosti zastupitelstva obce


2. KONTROLA PŘIJATÝCH A POSKYTNUTÝCH DOTACÍ


PŘIJATÉ DOTACE

Proveďte kontrolu dotací před koncem roku:

 1. dotace, které musí být ukončeny do 31. 12. - zkontrolovat závazné ukazatele - termín ukončení a s tím související potřebu konat kolaudaci, předání díla, zprovoznění, zařazení do majetku apod.

 2. dotace, které jsou víceleté 

  a) zvážit podání žádosti o platbu v prosinci (u dotací ex post)
  b) zvážit povinnost tvořit dohadné položky u dotací (zejména u dotací ex ante)
 3. dotace k zajištění voleb do zastupitelstev - sumarizovat konečné výdaje, rozdělit uznatelné případně neuznatelné, připravit vyúčtování, ověřit označení výdajů ÚZ 98187 (další k tématu: článek IS 7-8/2022, diskuse v e-konferenci)

 

POSKYTNUTÉ DOTACE

dle veřejnoprávních smluv provést kontrolu finančního vypořádání poskytnutých dotací v termínech dle konkrétní smlouvy.

Slovník pojmů:
Dotace


služba dostupná pro účastníky komplexního on-line vzdělávacího programu Hospodaření ÚSC
** služba dostupná pro účastníky informačního servisu pro obce a PO


3. HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PO


 • vyzvat PO k předložení návrhu rozpočtu na rok 2023 (§ 28)
 • vyzvat PO k předložení návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2024 - 2025

Hodnocení hospodaření PO s provozním příspěvkem organizace s ohledem na potřeby do konce roku a v novém roce:

 • Příspěvkové organizace mohou zřizovateli předkládat účetní výkazy k 30. 9., případně jinou formou informovat o hospodaření organizace k 30. 9. včetně výhledu hospodaření k 31. 12.
 • Hrozí-li PO ztráta - mohou uvažovat o použití rezervního fondu, případně žádat o navýšení provozního příspěvku (včetně zdůvodnění § 28 odst. 7)
 • Vychází-li zisk - je možné počítat s uložením do rezervního fondu a jeho použití v následujícím roce (důležité též pro přípravu rozpočtu)

Slovník pojmů:

Příspěvkové organizace ÚSC
Finanční hospodaření PO*


služba dostupná pro účastníky komplexního on-line vzdělávacího programu Hospodaření ÚSC
** služba dostupná pro účastníky informačního servisu pro obce a PO


4. ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ


Kontrola aktuálnosti střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023

Příprava střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024-2025

 • zastupitelstvo obce může  schválit výhled na 4 roky dle potřeby plnění vlastního volebního programu ve funkčním období
 • každoročně: kontrola aktuálnosti výhledu, případně zpřesnění schválením nového výhledu
 • výhled musí obsahovat veškeré dlouhodobé závazky a jejich dopady na hospodaření po celou dobu trvání závazku

Příprava návrhu rozpočtu na rok 2023

 • vychází z výhledu
 • aktualizuje údaje z výhledu dle potřeb nového ZO a finančních možností obce
 • schválení pravidel rozpočtového provizoria, v případě kdy nebude rozpočet obce schválen do 31. 12. 2022
 • návrh rozpočtu musí obsahovat účelovou rezervu finančních prostředků na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků - rezervu na krizové stavy (§ 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení)
 • podklady pro přípravu obecního rozpočtu: vyhláška č. 249/2022 Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí na částech výnosu některých daní, predikce daňových příjmů z 30. 8. 2022 na webu mfcr.cz

Rozpočtové hospodaření je komplexně zpracováno ve videokurzech - vhodné pro začínající úředníky i pro nové zastupitele.


5. INVENTARIZACE A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA


INVENTARIZACE - příprava

 • kontrola aktuálnosti směrnice k inventarizaci - se směrnicí se seznámí nový starosta obce
 • příprava plánu inventur (v termínu dle směrnice konkrétní obce)

viz souhrnný metodický list inventarizace 
videokurz* Inventarizace


služba dostupná pro účastníky komplexního on-line vzdělávacího programu Hospodaření ÚSC
** služba dostupná pro účastníky informačního servisu pro obce a PO


6. WEBINÁŘE


Přehled nejbližších webinářů:

08. 11. 2022

Inventarizace pro ÚSC - stručné základní principy, opakování, vhodné též pro nové starosty

24. 11. 2022

Účetní závěrka 2022 pro ÚSC - webinář vč. inventarizačních rozdílů

 

Jak Vám mohu pomoci?

Chci poradit s ovládaním

Zvýrazním všechny prvky stránky, pro které je dostupná nápověda a Vy si zvolíte ten, který chcete vysvětlit.

Chci napsat adminovi

Máte potíže s ovládaním, něco Vám nefunguje a nebo máte návrh na zlepšení? Napište adminovi.

Povolit vše Uložit Odmítnout Tento web používá cookies k zajištění potřebné funkcionality. Více informací »

Přeji si povolit: