Čj.: MF – 34 987/2020/1201 – ref. Ing. J. Pavlíková, Ing. L. Maříková, Ing. R. Kotrba

Obce a hl. m. Praha obdrží ze státního rozpočtu následující druhy dotací (příspěvků):

A. Dotace (příspěvky) poskytované v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (příloha č. 6 k zákonu o státním rozpočtu České republiky na rok 2021) a finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy (příloha č. 7 k zákonu o státním rozpočtu České
republiky na rok 2021).
B. Ostatní dotace v kapitole Všeobecná pokladní správa.
C. Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu.

 

Ad A) Dotace (příspěvky) poskytované v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (příloha č. 6 k zákonu o státním rozpočtu České republiky na rok 2021) a finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy (příloha č. 7 k zákonu o státním rozpočtu České republiky na rok 2021)

Obsahem finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích a k rozpočtu hl. m. Prahy je pouze příspěvek na výkon státní správy.

Příspěvek na výkon státní správy celkem 11 462 161 300 Kč
z toho: pro obce v jednotlivých krajích 10 251 683 200 Kč
pro hl. m. Prahu 1 210 478 100 Kč

 

  • Příspěvek na výkon státní správy pro obce (s výjimkou hl. m. Prahy)

Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím s výjimkou hl. m. Prahy je stanoven přílohou č. 8 k návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2021.

Obecná charakteristika příspěvku na výkon státní správy pro obce:

Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy dle § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Pro rok 2021 zůstává zachována pro všechny kategorie obcí kumulovaná konstrukce příspěvku, tj. příspěvek představuje součet dílčích částek vypočtených pro jednotlivé oblasti správních působností, které obce vykonávají (základní působnost, působnost matričního úřadu, působnost stavebního úřadu, působnost pověřeného obecního úřadu a působnost obce s rozšířenou působností).

U některých obcí se navíc přičítají další částky na zajištění dalších specifických správních činností (části 1.C), 1.D), 1.E), 1.F), 1.G), 1.H), 1.I) a 1.J) přílohy č. 8 k zákonu o státním rozpočtu České republiky na rok 2021):

⇒ Financování veřejného opatrovnictví. Obce jako veřejní opatrovníci obdrží násobek paušální platby 30 500 Kč na 1 opatrovance za rok v závislosti na faktickém počtu opatrovanců k rozhodnému dni, kterým je 31. březen 2020.

⇒ Financování jednotných kontaktních míst. Je určeno pro případy, kdy obecní živnostenské úřady podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 570/1991 Sb. plní funkci jednotného kontaktního místa podle zákona č. 222/2009 Sb. Výše příspěvku je stanovena na základě zaevidovaných a následně řešených dotazů klienta bez duplicit takovéhoto dotazu za rozhodné období od 1. 1. do 31. 12. 2019.

 Financování vydávání občanských průkazů. V rámci příspěvku pro obce s rozšířenou působností je zahrnuta paušální platba ve výši násobku 139 Kč za každou přijatou žádost o vydání průkazu, tzv. „místo nabrání“ a nově také platba za aktivaci elektronického čipu občanského průkazu a představení jeho funkce ve výši násobku 35 Kč za každou provedenou aktivaci, tzv. „místo aktivace“. Rozhodným obdobím pro stanovení počtu podaných žádostí o vydání občanských průkazů je období od 1. 1. do 31. 12. 2019. Příspěvek nenáleží za přijatou žádost, u které byl inkasován správní poplatek – tj. žádost o vydání občanského průkazu do pěti pracovních dnů a do 24 hodin, s dobou platnosti šest, tři nebo jeden měsíc.

⇒ Financování vydávání řidičských průkazů. Příspěvek pro obce s rozšířenou působností zahrnuje paušální platbu 139 Kč za každou přijatou žádost o vydání řidičského průkazu, tzv. „místo nabrání“. Rozhodným obdobím pro stanovení počtu žádostí je období od 1. 1. do 31. 12. 2019. Příspěvek nenáleží za přijatou žádost o vydání řidičského průkazu s dobou vydání do pěti pracovních dnů a žádosti o vydání nového řidičského průkazu, u kterých byl inkasován správní poplatek.

⇒ Financování matričních úřadů. Celková částka prostředků byla rozdělena přibližně na polovinu. První byla rozdělena na základě počtu sledovaných úkonů - počtu zápisů do matričních knih1 v rozhodném období od 1. 1. do 31. 12. 2019. Druhá část byla obcím alokována na základě vzorců a koeficientů zahrnující počet obyvatel ve správním obvodu - viz část 1.A) a 1.B) přílohy č. 8 k zákonu o státním rozpočtu ČR na rok 2021. V případě obcí s rozšířenou působností se zvláštním postavením (Brno, Plzeň, Ostrava) bude financována jen výkonová složka (část. 1.C) přílohy č. 8 k zákonu o státním rozpočtu ČR na rok 2021).

⇒ Financování úřadů územního plánování. Vedle části příspěvku pro obce s rozšířenou působností stanovené podle části 1.B), která obsahuje i poměrnou část příspěvku na pokrytí výkonu této agendy, obdrží tyto obce příspěvek ve výši násobku částky 2 706 Kč za každé definované závazné stanovisko vydané v období od 1. 1. do 31. 12. 2019 podle § 96b zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 225/2017 Sb.

⇒ Financování živnostenských úřadů. Vedle části příspěvku pro obce s rozšířenou působností podle části 1.B), který obsahuje i poměrnou část příspěvku na pokrytí výkonu této agendy, obdrží násobek částky 338 Kč za každé avízo, tj. změnu a doplnění údajů ze základních registrů a určených informačních systémů, zpracované v období od 1.1. do 31.12.2019 podle § 49, § 56 a § 60 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon.

Zdůrazňujeme, že částky pro jednotlivé obce zahrnuté v rámci schváleného finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí daného kraje jsou částkami definitivními a že část příspěvku definovaná ve vztahu k agendě veřejného opatrovnictví (část 1.D) není sledována odděleně a nepodléhá vypořádání za rok 2021. Totéž platí pro agendy financování jednotných kontaktních míst (1.E), vydávání občanských průkazů (část 1.F), vydávání řidičských průkazů (část 1.G), financování matričních úřadů (1.H), financování úřadů územního plánování (část 1.I) a financování živnostenských úřadů (část 1.J) přílohy č. 8 k zákonu o státním rozpočtu České republiky na rok 2021.

Vlivy zohledněné v příspěvku na výkon státní správy pro obce:

• změna počtu obyvatel jednotlivých správních obvodů kategorií obcí dle bilance obyvatel ČR k 1. 1. 2020 vydané ČSÚ,

• úprava správních obvodů obcí v důsledku schválení zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a navazujících vyhlášek č. 345/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem, a vyhlášky č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu,

• zrušení matričních úřadů v obci Hostomice, Dolní Bělá a Stanovice,

• doplnění výkonového financování agendy živnostenských úřadů,

• doplnění výkonového financování vydávání občanských průkazů (platba za aktivaci občanského průkazu),

• úprava parametrů pro kalkulaci nákladů na modelový pracovní úvazek (při výpočtu kalkulován 8. platový stupeň namísto 7., navýšeno osobní ohodnocení na 25 % z 20 % a jeho výpočet vztažen k nejvyššímu tj. 12. platovému stupni namísto původně 7.),

• navýšení jednotlivých výkonových plateb v důsledku dříve uvedených změn modelového pracovního úvazku,

• v případě zvláštní matriky města Brna došlo k navýšení příspěvku na výkon státní správy o 2 230 000 Kč z důvodu nárůstu mzdových nákladů a provozních výdajů,

• celkový objem příspěvku dle jednotlivých působností obcí (základní působnost, stavební úřad, pověřený obecní úřad, obecní úřad s rozšířenou působností) byl pro rok 2021 valorizován o 4,28 %, vyjma matriční působnosti.

 

  • Příspěvek na výkon státní správy pro hl. m. Prahu

Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy hl. m. Praze je nově stanoven přílohou č. 7 k zákonu o státním rozpočtu ČR na rok 2021.

Obecná charakteristika příspěvku na výkon státní správy pro hl. m. Prahu:

Postavení hl. m. Prahy při výkonu státní správy je specifické, neboť hl. m. Praha vykonává jak státní správu, která podle zákona přísluší obcím, tak i státní správu, jejíž výkon zajišťují kraje. Na úhradu výkonu státní správy je hl. m. Praze poskytován příspěvek dle § 31 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Celkový příspěvek na výkon státní správy pro hl. m. Prahu je stanoven jako součet příspěvku vypočteného použitím pevné sazby na 100 obyvatel hl. m. Prahy (působnost obce), příspěvku na zajištění financování dalších specifických správních činností a příspěvku odvozeného od počtu funkčních míst převedených v průběhu reformy veřejné správy a dále od rozsahu dalších delegovaných agend státní správy (působnost kraje).

Od roku 2021 se částky na zajištění dalších specifických správních činností viz část 1.B), 1.C), 1.D), 1.E), 1.F), 1.G) a 1.H) přílohy č. 7 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2021 přičítají k pevné sazbě na 100 obyvatel hl. m. Prahy (působnost obce), a to prostředky na vydávání občanských průkazů, vydávání řidičských průkazů, financování matričních úřadů, na veřejné opatrovnictví, na činnost jednotných kontaktních míst, na financování úřadů územního plánování a na financování živnostenských úřadů.

Financování specifických činností:

⇒ Financování veřejného opatrovnictví. V celkové výši příspěvku na výkon státní správy je zohledněn výkon veřejného opatrovnictví v působnosti obce v závislosti na počtu opatrovanců (viz část Příspěvek na výkon státní správy pro obce). Konkrétně se jedná o částku 26 901 000 Kč, indikativní přerozdělení dle jednotlivých městských částí je uvedeno v příloze č. 7 tabulkové části dokumentace k zákonu o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 (sešit G).

⇒ Financování jednotných kontaktních míst. V celkové výši příspěvku na výkon státní správy je dále zohledněna paušální platba na financování jednotných kontaktních míst v působnosti městských částí hlavního města Prahy v závislosti na počtu zaevidovaných a následně řešených dotazů klienta bez duplicit takovéhoto dotazu za rozhodné období od 1. 1. do 31. 12. 2019 (viz část Příspěvek na výkon státní správy pro obce). Konkrétně se jedná o částku 2 808 000 Kč podle níže uvedeného:

Jednotné kontaktní místo v rámci Úřadu
městské části hlavního města Prahy
Počet zaevidovaných a následně řešených dotazů
klientů v období od 1. 1. do 31. 12. 2019
Výše příspěvku (v Kč)
Praha 1 816 2 376 000
Praha 7 132 432 000

⇒ Financování vydávání občanských průkazů. V celkové výši příspěvku na výkon státní správy je obsažena paušální platba na financování vydávání občanských průkazů v působnosti hl. m. Prahy, respektive městských částí hl. m. Prahy v závislosti na počtu podaných žádostí o jeho vydání a aktivaci elektronického čipu občanského průkazu (viz část Příspěvek na výkon státní správy pro obce). Konkrétně se jedná o celkovou částku 20 576 632 Kč, indikativní přerozdělení dle jednotlivých městských částí je uvedeno v příloze č. 8 tabulkové části dokumentace k zákonu o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 (sešit G).

⇒ Financování vydávání řidičských průkazů. V celkové výši příspěvku je obsažena paušální platba na financování vydávání řidičských průkazů v závislosti na počtu podaných žádostí o jeho vydání (viz část Příspěvek na výkon státní správy pro obce). Konkrétně se jedná o částku 5 912 365 Kč. Částka vychází z počtu 42 535 přijatých žádostí o vydání řidičského průkazu v rozhodném období od 1.1. do 31.12. 2019.

⇒ Financování matričních úřadů. V celkové částce příspěvku jsou obsaženy prostředky na financování matričních úřadů v závislosti na počtu sledovaných úkonů zápisů do matričních knih (viz část Příspěvek na výkon státní správy pro obce). V případě hl. m. Prahy bude financována jen výkonová složka, a to z důvodu vznikající úspory z rozsahu. Konkrétně se jedná o částku 42 344 198 Kč, indikativní přerozdělení dle jednotlivých městských částí je v příloze č. 9 tabulkové části dokumentace k zákonu o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 (sešit G).

⇒ Financování úřadů územního plánování. V celkové částce příspěvku na výkon státní správy jsou obsaženy prostředky k pokrytí financování agendy úřadu územního plánování v celkové částce 12 020 052 Kč v závislosti na počtu definovaných závazných stanovisek vydaných v období od 1. 1. do 31. 12. 2019 (viz část Příspěvek na výkon státní správy pro obce). Částka vychází z počtu 4 442 případů (závazných stanovisek) v rozhodném období od 1.1. do 31.12.2019.

⇒ Financování živnostenských úřadů. V celkové výši příspěvku jsou nově obsaženy prostředky na financování části agendy živnostenského úřadu (viz část Příspěvek na výkon státní správy pro obce). Konkrétně s jedná o částku 74 510 410 Kč, indikativní přerozdělení dle jednotlivých městských částí je v příloze č. 10 tabulkové části dokumentace k zákonu o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 (sešit G).

Zdůrazňujeme, že částka zahrnutá v rámci schváleného finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy dle přílohy č. 7 k zákonu o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 je částkou definitivní a že část příspěvku definovaná ve vztahu k agendě veřejného opatrovnictví (část 1.E) není sledována odděleně a nepodléhá vypořádání za rok 2021. Totéž platí pro agendy vydávání občanských průkazů (část 1.B), vydávání řidičských průkazů (část 1.C), financování matričních úřadů (část 1.D), financování jednotných kontaktních míst (část 1.F), financování úřadů územního plánování (část 1.G) a financování živnostenských úřadů (část 1.H) přílohy č. 7 k zákonu o státním rozpočtu České republiky na rok 2021).

Vlivy zohledněné v příspěvku na výkon státní správy pro hl. m. Prahu:

• meziroční nárůst počtu obyvatel dle bilance obyvatel ČR k 1. 1. 2020 vydané ČSÚ,

• doplnění výkonového financování agendy živnostenských úřadů,

• doplnění výkonového financování vydávání občanských průkazů (platba za aktivaci občanského průkazu),

• úprava parametrů pro kalkulaci nákladů na modelový pracovní úvazek (při výpočtu kalkulován 8. platový stupeň namísto 7., navýšeno osobní ohodnocení na 25 % z 20 % a jeho výpočet vztažen k nejvyššímu tj. 12. platovému stupni namísto původně 7.),

• navýšení jednotlivých výkonových plateb v důsledku dříve uvedených změn modelového pracovního úvazku,

• valorizace příspěvku na přenesenou působnost hl. m. Praze jako obci o 4,28 % (shodná s valorizací jednotlivých působností obcí pro rok 2021), vlivem osamostatnění výkonových plateb při výpočtu však dochází ke snížení pevné sazby ze 78 267 Kč na 70 683 Kč na 100 obyvatel – zde se jedná pouze o formální změnu,

• valorizace příspěvku na přenesenou působnost hl. m. Praze jako kraje oproti roku 2020 o 11,59 % (shodná s průměrnou valorizací krajů pro rok 2021).

 

  • Příspěvek na výkon státní správy nepodléhá finančnímu vypořádání.

Jestliže obec nebo kraj shledá rozdíl ve výši příspěvku na výkon státní správy (zpravidla k tomu dochází v důsledku odlišného počtu obyvatel správního obvodu u stavebních úřadů) vůči té, která byla zapracována do propočtu příspěvku na rok 2021 (data zveřejněna na webu Ministerstva vnitra ČR), zašle obec prostřednictvím krajského úřadu v tomto smyslu žádost o úpravu výše příspěvku Ministerstvu vnitra a její kopii Ministerstvu financí. Obec kraji současně předá veškeré relevantní podklady, na jejichž základě usuzuje na nesprávnost stanovení výše příspěvku. Příslušný krajský úřad případně připojí další související dokumenty a zašle veškeré podklady spolu se svým stanoviskem Ministerstvu vnitra. Ministerstvo vnitra (případně i za součinnosti dalších resortů – např. Ministerstva pro místní rozvoj) zaslané podklady posoudí a rozhodne o případné korekci výše příspěvku na výkon státní správy pro veškeré změnou dotčené obce. Ministerstvo financí na tomto základě rozhodne, zda bude provedeno příslušné opatření ve vztahu ke schválenému příspěvku.

 

Ad B) Ostatní dotace poskytované z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu

Mimo finanční vztahy jsou v kapitole Všeobecná pokladní správa rozpočtovány další dotační tituly pro obce a hl. m. Prahu v celkové výši 1 315 000 tis. Kč v ukazateli „Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem“(viz Příloha č. 6 tabulkové části dokumentace k zákonu o státním rozpočtu ČR na rok 2021 – sešit G). Jedná se o následující programy:

Program 298 21 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství (186 400 tis. Kč)

• Částka je vyčleněna v podprogramu 298213 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst. Cílem podprogramu je navýšit kapacity základních devítiletých škol v působnosti a v majetku obcí. Jedná se o pomoc obcím postiženým rezidenční suburbanizací. Tento podprogram existuje od roku 2014 (Ministerstvo financí v tomto smyslu pravidelně vyhlašuje výzvy).

• Protože do konce roku 2021 by mělo být ukončeno financování rozestavěných akcí, rozpočtovaná částka zahrnuje finanční prostředky pouze na akce, které byly zařazeny k financování na základě vyhlášených výzev v předchozích letech.

Program 298 22 – Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny parlamentu ČR a Vlády ČR (300 000 tis. Kč)

 Rozpočtovaná částka představuje prostředky na dokončení rozestavěných akcí, které byly do státního rozpočtu zařazeny na základě dotačních výzev vyhlášených v roce 2020. Vzhledem k probíhající pandemii onemocnění COVID-19 se některé obce dostaly ne vlastní vinou do prodlení s realizací akce, proto je tato částka určena pro
tyto „zpožděné akce“.

Program 298 23 – Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a občanské vybavenosti (800 000 tis. Kč)

• Jedná se o finanční prostředky schválené Poslaneckou sněmovnou Parlamentu v rámci třetího čtení k návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2021 s cílem podpořit oblast školství a nájemního bydlení v působnosti obcí.

Program 298 24 – Podpora a rozvoj oblastí života obcí a krajů, kterým stanovila prioritu vláda ČR (28 600 tis. Kč)

• V programu jsou zahrnuty prostředky na realizaci akcí, které jsou dány usnesením vlády č. 469/2017 na financování projektů dotčených obcí souvisejících s rozšířením strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny, které dosud nebyly dokončeny.

 

Ad C) Dotace poskytované z ostatních kapitol státního rozpočtu

Dotace pro obce a hl. m. Prahu z ostatních kapitol státního rozpočtu jsou rozpočtovány v celkové výši 35 411 933 tis. Kč. Nejvyšší částka dotací je rozpočtována v kapitole Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zde jsou rozpočtovány dotace v předpokládané výši 27 480 814 tis. Kč. Jedná se zejména o dotace na přímé náklady na vzdělávání poskytované hl. m. Praze. Z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí jsou rozpočtované prostředky v navrhované výši 3 914 293 tis. Kč.

Dotace ze státního rozpočtu pro dobrovolné svazky obcí

Ve státním rozpočtu nejsou rozpočtovány téměř žádné dotace pro dobrovolné svazky obcí (DSO). Tato skutečnost je způsobena tím, že neexistuje dotační titul, který by byl určen výhradně pro DSO. Jako o dotacích pro DSO je o nich obvykle účtováno až v průběhu rozpočtového roku při jejich uvolňování.

V roce 2021 bude DSO tak jako doposud uvolněna dotace na žáka2 ze státního rozpočtu formou účelové dotace na základě žádosti DSO z kapitoly Všeobecná pokladní správa, ukazatele „Další prostředky pro řešení aktuálních problémů ÚSC“. Výše příspěvku na žáka v případě školského zařízení zřizovaného DSO bude i v roce 2021 stanovena tak, aby korespondovala s výší prostředků na jednoho žáka (počty dětí a žáků k 30. 9. 20203) v systému rozpočtového určení daní pro obce.


1 Za každý provedený úkon v rozhodném období obdrží obec příspěvek ve výši 741 Kč za každý provedený zápis v knize narození, ve výši 2 964 Kč za každý provedený zápis v knize manželství nebo partnerství, ve výši 988 Kč za každý provedený zápis v knize úmrtí a 247 Kč za každý úkon určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů
2 Zřizovateli škol a školských zařízení jsou dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů i DSO. Nemají daňové příjmy a jsou financovány zejména z dotací členských obcí. DSO mají nárok dle aktuální právní úpravy školského zákona nárok na dotaci.
3 Pro informaci, výše příspěvku na žáka v rámci rozpočtového určení daní pro rok 2020 činila 15 400 Kč.

Predikci výnosů vybraných daňových příjmů veřejných rozpočtů a podíl obcí na těchto daních schváleného zákona o státním rozpočtu na rok 2021 uvádí následující tabulka:

Daňový příjem (v mld. Kč)* Predikce 2021
VR celkem z toho podíl obcí

Daň z přidané hodnoty
Daň z příjmů právnických osob
v tom: daň z příjmů právnických osob – sdílená část

Daň z příjmů fyzických osob
v tom: daň z příjmů fyzických osob vybíraná zvl. sazbou
           daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
           daň z příjmů fyzických osob placená plátci (závislá) celkem
           daň z příjmů fyzických osob placená plátci (závislá) - sdílená část
           daň z příjmů fyzických osob placená plátci (závislá) - 1,5 %
           motivace

Daň z nemovitých věcí

443,3
140,7
132,4

251,1
21,2
5,7
224,2
220,8
3,4

11,3

104,5
39,2
31,2

62,1
5,0
0,8
56,3
52,9
3,4

11,3

Celkem 846,4 217,1

 

Pro informaci uvádíme aktuální pracovní verzi daňové predikce na rok 2021, zohledňující vlivy schváleného daňového balíčku, který obsahuje mimo jiné zrušení superhrubé mzdy, navýšení roční slevy na poplatníka a nárůst podílů daňových příjmů samospráv (přiložené schéma RUD od roku 2021):

Daňový příjem (v mld. Kč)* Aktuální pracovní predikce 2021
VR celkem z toho podíl obcí

Daň z přidané hodnoty
Daň z příjmů právnických osob
v tom: daň z příjmů právnických osob – sdílená část

Daň z příjmů fyzických osob
v tom: daň z příjmů fyzických osob vybíraná zvl. sazbou
           daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
           daň z příjmů fyzických osob placená plátci (závislá) celkem
           daň z příjmů fyzických osob placená plátci (závislá) - sdílená část
           daň z příjmů fyzických osob placená plátci (závislá) - 1,5 %
           motivace

Daň z nemovitých věcí

450,0
127,1
118,8

160,2
21,2
5,7
133,3
131,3
2,0

11,3

116,3
38,7
30,7

43,4
5,5
1,5
36,4
34,4
2,0

11,3

Celkem 748,6

209,7

*) Propočet podle § 4 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, vychází z predikce celostátního hrubého výnosu daní použité v zákoně o státním rozpočtu České republiky na rok 2021/z predikce zohledňující vlivy po schválení daňového balíčku 2021. Vliv zpoždění při převodech daňových příjmů v závěru roku není zohledněn. 

Podíl jednotlivých obcí na příslušné části celostátního hrubého výnosu daní je aktuálně stanoven vyhláškou Ministerstva financí č. 358/2020 Sb., ze dne 26. srpna 2020, o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. Základem pro stanovení procentního podílu každé obce na sdílených daních je počet obyvatel obce k 1. lednu 2020 dle bilance obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem, započtená výměra katastrálních území obcí k 1. lednu 2020 dle údajů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, počty dětí a žáků k 30. září 2019 dle dokumentace škol vedené podle školského zákona a počty zaměstnanců k 1. prosinci 2019.

Generální finanční ředitelství zasílá finančním úřadům informaci o stavu celostátního hrubého výnosu vybraných daní dvakrát měsíčně, zpravidla dle stavu k 15. a poslednímu dni měsíce. Pokud v době od posledně provedených převodů došlo k jeho nárůstu, vypočtou se (dle pravidel daných zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní) z přírůstků celostátního hrubého výnosu nároky jednotlivých obcí. Finanční úřady tyto údaje zpracují a předají České národní bance převodní příkazy, na jejichž základě jsou jednotlivým obcím následně (cca 5. a 20. dne každého měsíce) zasílány podíly na celostátním hrubém výnosu vybraných daní (pokud přesáhnou částku 500 Kč).

V průběhu procedury převodů daňových příjmů vzniká určité zpoždění mezi stavem celostátního hrubého výnosu daní a dnem převodu podílů z něj vyplývajících. V důsledku tohoto zpoždění jsou podíly na přírůstcích celostátního hrubého výnosu daní v závěru rozpočtového roku převedeny na účty obcí až v následujícím roce. Vzhledem k tomu, že tvorba rozpočtu spadá do oblasti samostatné působnosti územních samosprávných celků, je třeba, aby obce při sestavování rozpočtů braly v úvahu mimo jiné právě existenci zpoždění při převodech daňových příjmů.

V zájmu správného zaúčtování na příslušné položky rozpočtové skladby uvádíme předčíslí převodových bankovních účtů finančních úřadů, z nichž jsou obcím převáděny jejich podíly, a odpovídající položky rozpočtové skladby:

Daňový příjem obcí PBÚ Pol. rozpočtové
skladby

Daň z přidané hodnoty
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů fyzických osob

v tom: daň z příjmů fyzických osob vybíraná zvl. sazbou
           daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
           daň z příjmů fyzických osob placená plátci (závislá – sdílená)
           daň z příjmů fyzických osob placená plátci (závislá - 1,5 % motivace)

Daň z nemovitých věcí
Daň z hazardních her

          převod daně dle § 7 odst. 4 písm. b) z. č. 187/2016 Sb. - 30 %
          převod daně dle § 7 odst. 1 písm. b) z. č. 187/2016 Sb. - 65 %

1679
641

1660
1652
2612
4634
633

 

 

9814
9822

1211
1121

1113
1112
1111
1111
1511

 

 

1381
1385

 

⇒ Způsob převádění finančních prostředků ze státního rozpočtu (státních fondů) do rozpočtů obcí a krajů je stanoven v příloze usnesení vlády České republiky č. 1084/2002.

⇒ Způsob zaúčtování neinvestičních přijatých dotací ze státního rozpočtu (státních fondů) do rozpočtu hl. m. Prahy:

• Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy (příloha č. 7 k zákonu o státním rozpočtu České republiky na rok 2021) – příjmová položka 4112,
• Účelové dotace z kapitoly VPS státního rozpočtu – příjmová položka 4111,
• Účelové dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu – příjmová položka 4116,
• Účelové dotace ze státních fondů – příjmová položka 4113.

čj.: MF – 34 987/2020/1201 – ref. Ing. L. Maříková, Ing. R. Kotrba

Kraje v roce 2021 obdrží ze státního rozpočtu následující druhy dotací (příspěvků):

A. Příspěvek na výkon státní správy v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům krajů (příloha č. 5 k zákonu o státním rozpočtu České republiky na rok 2021).
B. Ostatní dotace v kapitole Všeobecná pokladní správa.
C. Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu.

Ad A) Příspěvek na výkon státní správy v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům krajů (příloha č. 5 k zákonu o státním rozpočtu České republiky na rok 2021)

Příspěvek na výkon státní správy                                                1 660 631 400 Kč

V souladu s ustanovením § 29 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, obdrží kraje ze státního rozpočtu příspěvek na financování výkonu státní správy v přenesené působnosti.

Obecná charakteristika příspěvku na výkon státní správy pro kraje:

Od roku 2020 došlo ke změně propočtu příspěvku tak, aby byla nastavena shodná míra krytí adekvátních nákladů na výkon státní správy u všech krajů. Rozdělování finančních prostředků vychází z adekvátního počtu úředních úvazků zabývajících se přeneseným výkonem státní správy a dále na základě částky určené Ministerstvem vnitra na pokrytí jednoho modelového úvazku (800 868 Kč). Výše příspěvku na jeden adekvátní pracovní úvazek meziročně vzrostla ze 480 823 Kč na 540 746 Kč. Kč. Další informace jsou uvedeny v dokumentaci k zákonu o státním rozpočtu ČR na rok 2021 (sešit G).

Příspěvek pro hl. m. Prahu jako kraj je samostatně řešen v příloze č. 7 k zákonu o státním rozpočtu ČR na rok 2021.

Vlivy zohledněné v příspěvku na výkon státní správy pro kraje:

• změna počtu obyvatel krajů dle bilance obyvatel ČR k 1. 1. 2020 vydané ČSÚ,

• v souvislosti s vypsáním dotačního programu Ministerstva zemědělství na poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019 je pro agendu státní správy lesů navýšen počet zjištěných úvazků o 2 v každém krajském úřadu,

• úprava parametrů pro kalkulaci nákladů na modelový pracovní úvazek (při výpočtu kalkulován 8. platový stupeň namísto 7., navýšeno osobní ohodnocení na 25 % z 20 % a jeho výpočet vztažen k nejvyššímu tj. 12. platovému stupni namísto původně 7.),

• celkový objem příspěvku pro kraje byl pro rok 2021 valorizován o 11,59 %.

Příspěvek na výkon státní správy nepodléhá finančnímu vypořádání.

 

Ad B) Ostatní dotace pro kraje v kapitole Všeobecná pokladní správa

• Mimo finanční vztahy je pro kraje v kapitole Všeobecná pokladní správa v ukazateli „Další prostředky pro územní samosprávné celky“ zahrnuta částka 193 465 tis. Kč. Tato suma obsahuje tituly, které nelze rozpočtovat u konkrétních příjemců v době sestavování rozpočtu - např. položka Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy. Součástí tohoto ukazatele jsou položky „Prostředky pro řešení aktuálních problémů územních samosprávných celků“ nebo „Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy“ (na náhradu škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy v souladu se zákonem č. 115/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo na úhradu realizovaných ozdravných protiradonových opatření ve vnitřním ovzduší staveb a v pitné vodě pro veřejné zásobování dle zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů – atomový zákon a vyhláška č. 461/2005 Sb.).

V kapitole Všeobecná pokladní správa je rozpočtován ukazatel „Náhrady vyplácené prostřednictvím krajských úřadů podle zvláštních právních předpisů“ (od 1. 1. 2018). Z tohoto ukazatele je prováděna úhrada nákladů vzniklých v souvislosti s odevzdáním nepoužitelných léčiv a jejich likvidací (podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů), a úhrada nákladů spojených s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou (podle § 45 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu stanoveném prováděcí vyhláškou č. 224/2002 Sb., a podmínkami stanovenými v Metodickém postupu čj. MF-28979/2017/1201).

K případným odborným dotazům podá informace Ministerstvo zdravotnictví, které je garantem citovaného zákona.

• V ukazateli „Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem“ se pro kraje na rok 2021 rozpočtují finanční prostředky ve výši 40 000 tis. Kč v Programu 298 24 – Podpora a rozvoj oblastí života obcí a krajů, kterým stanovila prioritu vláda ČR na výkupy pozemků pod stavbami silnic II. a III. třídy. Další etapu této podpory ze strany státu, která bude ukončena v roce 2023, schválila vláda svým usnesením č. 645/2020.

 

Ad C) Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu

Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu pro kraje jsou rozpočtovány v celkové výši 176 614 781 tis. Kč.

Nejvyšší částka dotace je rozpočtována v kapitole Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (v předpokládané výši 152 100 731 tis. Kč), a zahrnuje zejména dotace na přímé náklady na vzdělávání pro školy a školská zařízení zřizovaná kraji, obcemi (příp. dobrovolnými svazky obcí) – zejména se jedná o platy pedagogických a nepedagogických pracovníků, pojistné, další související platby a např. výdaje na učebnice, učební pomůcky apod.

Významné částky transferů pro kraje jsou dále rozpočtovány v kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 20 883 735 tis. Kč (např. transfery poskytované krajům podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na činnosti krajů v oblasti sociálně právní ochrany dětí apod.) a v kapitole Ministerstva dopravy ve výši 3 071 822 tis. Kč (zejména prostředky na úhradu ztráty ze závazku ve veřejné drážní osobní dopravě).

Predikci výnosů vybraných daňových příjmů veřejných rozpočtů a podíl krajů na těchto daních schváleného zákona o státním rozpočtu na rok 2021 uvádí následující tabulka:

Daňový příjem (v mld. Kč)* Predikce 2021
VR celkem z toho podíl krajů
Daň z přidané hodnoty
Daň z příjmů právnických osob
v tom: daň z příjmů právnických osob – sdílená část
Daň z příjmů fyzických osob
v tom: daň z příjmů fyzických osob vybíraná zvl. sazbou
           daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
           daň z příjmů fyzických osob placená plátci (závislá)
443,3
140,7

132,4
251,1
21,2
5,7
224,2
39,5
12,1

11,8
22,2
1,9
0,3
20,0
Celkem 835,1 73,8

Pro informaci uvádíme aktuální pracovní verzi daňové predikce na rok 2021, zohledňující vlivy schváleného daňového balíčku, který obsahuje mimo jiné zrušení superhrubé mzdy, navýšení roční slevy na poplatníka a nárůst podílů daňových příjmů samospráv (přiložené schéma RUD od roku 2021):

Daňový příjem (v mld. Kč)* Aktuální pracovní Predikce 2021
VR celkem z toho podíl krajů
Daň z přidané hodnoty
Daň z příjmů právnických osob
v tom: daň z příjmů právnických osob – sdílená část
Daň z příjmů fyzických osob
v tom: daň z příjmů fyzických osob vybíraná zvl. sazbou
           daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
           daň z příjmů fyzických osob placená plátci (závislá)
450,0
127,1

118,8
160,2
21,2
5,7
133,3
44,0
11,9

11,6
15,7
2,1
0,6
13,0
Celkem 737,3 71,6

*) Propočet podle § 3 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, vychází z predikce celostátního hrubého výnosu daní použité pro sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2021/ z predikce zohledňující vlivy po schválení daňového balíčku 2021. Vliv zpoždění při převodech daňových příjmů v závěru roku není zohledněn. 

 

Generální finanční ředitelství zasílá finančním úřadům informaci o stavu celostátního hrubého výnosu vybraných daní dvakrát měsíčně, zpravidla dle stavu k 15. a poslednímu dni měsíce. Pokud v době od posledně provedených převodů došlo k jeho nárůstu, vypočtou se (dle pravidel daných zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní) z těchto přírůstků nároky jednotlivých krajů (procentem stanoveným každému kraji v příloze č. 1 k citovanému zákonu). Finanční úřady tyto údaje zpracují a předají České národní bance převodní příkazy, na jejichž základě jsou jednotlivým krajům následně (cca 5. a 20. dne každého měsíce) zasílány podíly na celostátním hrubém výnosu vybraných daní (pokud přesáhnou částku 500 Kč).

V průběhu procedury převodů daňových příjmů vzniká určité zpoždění mezi stavem celostátního hrubého výnosu daní a dnem převodu podílů z něj vyplývajících. V důsledku tohoto zpoždění jsou podíly na přírůstcích celostátního hrubého výnosu daní v závěru rozpočtového roku převedeny na účty krajů až v následujícím roce. Vzhledem k tomu, že tvorba rozpočtu spadá do oblasti samostatné působnosti územních samosprávných celků, je třeba, aby kraje při sestavování rozpočtů braly v úvahu mimo jiné právě existenci zpoždění při převodech daňových příjmů.

V zájmu správného zaúčtování na příslušné položky rozpočtové skladby uvádíme předčíslí převodových bankovních účtů finančních úřadů, z nichž jsou krajům převáděny jejich podíly, a odpovídající položky rozpočtové skladby:

Daňový příjem krajů PBÚ Pol.
rozpočtové
skladby
Daň z přidané hodnoty
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů fyzických osob

v tom: daň z příjmů fyzických osob vybíraná zvl. sazbou
           daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
           daň z příjmů fyzických osob placená plátci (závislá)

4677
4642

4669
4650
4626

1211
1121

1113
1112
1111

 

Způsob převádění finančních prostředků ze státního rozpočtu (státních fondů) do rozpočtů obcí a krajů je stanoven v příloze usnesení vlády České republiky č. 1084/2002.

Způsob převádění dotací do rozpočtů obcí:

Obcím jsou dotace poskytovány prostřednictvím rozpočtů krajů, v jejichž obvodu leží příslušné obce, pokud není zákonem stanoveno jinak. Tato skutečnost vyplývá ze zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, kde je tato povinnost krajům dána v § 19 odst. 2, a z usnesení vlády č. 1084/2002.

Zaúčtování dotací pro obce obsažených ve finančních vztazích státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (dle přílohy č. 6 k zákonu o státním rozpočtu České republiky na rok 2021) kraj provede ve svém účetnictví následujícím způsobem:

• přijetí prostředků na příjmové položce 4112 s kladným znaménkem,
•  uvolnění prostředků obcím rovněž na položce 4112 se záporným znaménkem.

Způsob zaúčtování neinvestičních přijatých dotací ze státního rozpočtu (státních fondů) do rozpočtů obcí:

• Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (příloha č. 6 k zákonu o státním rozpočtu České republiky na rok 2021) – příjmová položka 4112,
• Účelové dotace z kapitoly VPS státního rozpočtu – příjmová položka 4111,
• Účelové dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu – příjmová položka 4116,
• Účelové dotace ze státních fondů – příjmová položka 4113.

Způsob převádění dotací do rozpočtů krajů:

Způsob zaúčtování neinvestičních přijatých dotací ze státního rozpočtu (státních fondů) do rozpočtů krajů:

• Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů (příloha č. 5 k zákonu o státním rozpočtu České republiky na rok 2021) – příjmová položka 4112,
• Účelové dotace z kapitoly VPS státního rozpočtu – příjmová položka 4111,
• Účelové dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu – příjmová položka 4116,
• Účelové dotace ze státních fondů – příjmová položka 4113.

Způsob převádění náhrad vyplácených podle zvláštních právních předpisů do rozpočtů krajů:

Zaúčtování náhrad nákladů vzniklých lékárnám spojených s likvidací léčiv a náhrad nákladů zdravotnických zařízení spojených s preventivními opatřeními v oblasti TBC:

přijetí finančních prostředků na položku 5811 – Poskytnuté náhrady se záporným znaménkem,
výdaj finančních prostředků na položku 5811 – Poskytnuté náhrady s kladným znaménkem.

Jak Vám mohu pomoci?

Chci poradit s ovládaním

Zvýrazním všechny prvky stránky, pro které je dostupná nápověda a Vy si zvolíte ten, který chcete vysvětlit.

Chci napsat adminovi

Máte potíže s ovládaním, něco Vám nefunguje a nebo máte návrh na zlepšení? Napište adminovi.

Povolit vše Uložit Odmítnout Tento web používá cookies k zajištění potřebné funkcionality. Více informací »

Přeji si povolit: