Čj.: MF – 34 987/2020/1201 – ref. Ing. J. Pavlíková, Ing. L. Maříková, Ing. R. Kotrba

Predikci výnosů vybraných daňových příjmů veřejných rozpočtů a podíl obcí na těchto daních schváleného zákona o státním rozpočtu na rok 2021 uvádí následující tabulka:

Daňový příjem (v mld. Kč)* Predikce 2021
VR celkem z toho podíl obcí

Daň z přidané hodnoty
Daň z příjmů právnických osob
v tom: daň z příjmů právnických osob – sdílená část

Daň z příjmů fyzických osob
v tom: daň z příjmů fyzických osob vybíraná zvl. sazbou
           daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
           daň z příjmů fyzických osob placená plátci (závislá) celkem
           daň z příjmů fyzických osob placená plátci (závislá) - sdílená část
           daň z příjmů fyzických osob placená plátci (závislá) - 1,5 %
           motivace

Daň z nemovitých věcí

443,3
140,7
132,4

251,1
21,2
5,7
224,2
220,8
3,4

11,3

104,5
39,2
31,2

62,1
5,0
0,8
56,3
52,9
3,4

11,3

Celkem 846,4 217,1

 

Pro informaci uvádíme aktuální pracovní verzi daňové predikce na rok 2021, zohledňující vlivy schváleného daňového balíčku, který obsahuje mimo jiné zrušení superhrubé mzdy, navýšení roční slevy na poplatníka a nárůst podílů daňových příjmů samospráv (přiložené schéma RUD od roku 2021):

Daňový příjem (v mld. Kč)* Aktuální pracovní predikce 2021
VR celkem z toho podíl obcí

Daň z přidané hodnoty
Daň z příjmů právnických osob
v tom: daň z příjmů právnických osob – sdílená část

Daň z příjmů fyzických osob
v tom: daň z příjmů fyzických osob vybíraná zvl. sazbou
           daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
           daň z příjmů fyzických osob placená plátci (závislá) celkem
           daň z příjmů fyzických osob placená plátci (závislá) - sdílená část
           daň z příjmů fyzických osob placená plátci (závislá) - 1,5 %
           motivace

Daň z nemovitých věcí

450,0
127,1
118,8

160,2
21,2
5,7
133,3
131,3
2,0

11,3

116,3
38,7
30,7

43,4
5,5
1,5
36,4
34,4
2,0

11,3

Celkem 748,6

209,7

*) Propočet podle § 4 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, vychází z predikce celostátního hrubého výnosu daní použité v zákoně o státním rozpočtu České republiky na rok 2021/z predikce zohledňující vlivy po schválení daňového balíčku 2021. Vliv zpoždění při převodech daňových příjmů v závěru roku není zohledněn. 

Podíl jednotlivých obcí na příslušné části celostátního hrubého výnosu daní je aktuálně stanoven vyhláškou Ministerstva financí č. 358/2020 Sb., ze dne 26. srpna 2020, o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. Základem pro stanovení procentního podílu každé obce na sdílených daních je počet obyvatel obce k 1. lednu 2020 dle bilance obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem, započtená výměra katastrálních území obcí k 1. lednu 2020 dle údajů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, počty dětí a žáků k 30. září 2019 dle dokumentace škol vedené podle školského zákona a počty zaměstnanců k 1. prosinci 2019.

Generální finanční ředitelství zasílá finančním úřadům informaci o stavu celostátního hrubého výnosu vybraných daní dvakrát měsíčně, zpravidla dle stavu k 15. a poslednímu dni měsíce. Pokud v době od posledně provedených převodů došlo k jeho nárůstu, vypočtou se (dle pravidel daných zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní) z přírůstků celostátního hrubého výnosu nároky jednotlivých obcí. Finanční úřady tyto údaje zpracují a předají České národní bance převodní příkazy, na jejichž základě jsou jednotlivým obcím následně (cca 5. a 20. dne každého měsíce) zasílány podíly na celostátním hrubém výnosu vybraných daní (pokud přesáhnou částku 500 Kč).

V průběhu procedury převodů daňových příjmů vzniká určité zpoždění mezi stavem celostátního hrubého výnosu daní a dnem převodu podílů z něj vyplývajících. V důsledku tohoto zpoždění jsou podíly na přírůstcích celostátního hrubého výnosu daní v závěru rozpočtového roku převedeny na účty obcí až v následujícím roce. Vzhledem k tomu, že tvorba rozpočtu spadá do oblasti samostatné působnosti územních samosprávných celků, je třeba, aby obce při sestavování rozpočtů braly v úvahu mimo jiné právě existenci zpoždění při převodech daňových příjmů.

V zájmu správného zaúčtování na příslušné položky rozpočtové skladby uvádíme předčíslí převodových bankovních účtů finančních úřadů, z nichž jsou obcím převáděny jejich podíly, a odpovídající položky rozpočtové skladby:

Daňový příjem obcí PBÚ Pol. rozpočtové
skladby

Daň z přidané hodnoty
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů fyzických osob

v tom: daň z příjmů fyzických osob vybíraná zvl. sazbou
           daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
           daň z příjmů fyzických osob placená plátci (závislá – sdílená)
           daň z příjmů fyzických osob placená plátci (závislá - 1,5 % motivace)

Daň z nemovitých věcí
Daň z hazardních her

          převod daně dle § 7 odst. 4 písm. b) z. č. 187/2016 Sb. - 30 %
          převod daně dle § 7 odst. 1 písm. b) z. č. 187/2016 Sb. - 65 %

1679
641

1660
1652
2612
4634
633

 

 

9814
9822

1211
1121

1113
1112
1111
1111
1511

 

 

1381
1385

 

Jak Vám mohu pomoci?

Chci poradit s ovládaním

Zvýrazním všechny prvky stránky, pro které je dostupná nápověda a Vy si zvolíte ten, který chcete vysvětlit.

Chci napsat adminovi

Máte potíže s ovládaním, něco Vám nefunguje a nebo máte návrh na zlepšení? Napište adminovi.

Povolit vše Uložit Odmítnout Tento web používá cookies k zajištění potřebné funkcionality. Více informací »

Přeji si povolit: