čj.: MF – 34 987/2020/1201 – ref. Ing. L. Maříková, Ing. R. Kotrba

Kraje v roce 2021 obdrží ze státního rozpočtu následující druhy dotací (příspěvků):

A. Příspěvek na výkon státní správy v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům krajů (příloha č. 5 k zákonu o státním rozpočtu České republiky na rok 2021).
B. Ostatní dotace v kapitole Všeobecná pokladní správa.
C. Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu.

Ad A) Příspěvek na výkon státní správy v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům krajů (příloha č. 5 k zákonu o státním rozpočtu České republiky na rok 2021)

Příspěvek na výkon státní správy                                                1 660 631 400 Kč

V souladu s ustanovením § 29 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, obdrží kraje ze státního rozpočtu příspěvek na financování výkonu státní správy v přenesené působnosti.

Obecná charakteristika příspěvku na výkon státní správy pro kraje:

Od roku 2020 došlo ke změně propočtu příspěvku tak, aby byla nastavena shodná míra krytí adekvátních nákladů na výkon státní správy u všech krajů. Rozdělování finančních prostředků vychází z adekvátního počtu úředních úvazků zabývajících se přeneseným výkonem státní správy a dále na základě částky určené Ministerstvem vnitra na pokrytí jednoho modelového úvazku (800 868 Kč). Výše příspěvku na jeden adekvátní pracovní úvazek meziročně vzrostla ze 480 823 Kč na 540 746 Kč. Kč. Další informace jsou uvedeny v dokumentaci k zákonu o státním rozpočtu ČR na rok 2021 (sešit G).

Příspěvek pro hl. m. Prahu jako kraj je samostatně řešen v příloze č. 7 k zákonu o státním rozpočtu ČR na rok 2021.

Vlivy zohledněné v příspěvku na výkon státní správy pro kraje:

• změna počtu obyvatel krajů dle bilance obyvatel ČR k 1. 1. 2020 vydané ČSÚ,

• v souvislosti s vypsáním dotačního programu Ministerstva zemědělství na poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019 je pro agendu státní správy lesů navýšen počet zjištěných úvazků o 2 v každém krajském úřadu,

• úprava parametrů pro kalkulaci nákladů na modelový pracovní úvazek (při výpočtu kalkulován 8. platový stupeň namísto 7., navýšeno osobní ohodnocení na 25 % z 20 % a jeho výpočet vztažen k nejvyššímu tj. 12. platovému stupni namísto původně 7.),

• celkový objem příspěvku pro kraje byl pro rok 2021 valorizován o 11,59 %.

Příspěvek na výkon státní správy nepodléhá finančnímu vypořádání.

 

Ad B) Ostatní dotace pro kraje v kapitole Všeobecná pokladní správa

• Mimo finanční vztahy je pro kraje v kapitole Všeobecná pokladní správa v ukazateli „Další prostředky pro územní samosprávné celky“ zahrnuta částka 193 465 tis. Kč. Tato suma obsahuje tituly, které nelze rozpočtovat u konkrétních příjemců v době sestavování rozpočtu - např. položka Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy. Součástí tohoto ukazatele jsou položky „Prostředky pro řešení aktuálních problémů územních samosprávných celků“ nebo „Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy“ (na náhradu škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy v souladu se zákonem č. 115/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo na úhradu realizovaných ozdravných protiradonových opatření ve vnitřním ovzduší staveb a v pitné vodě pro veřejné zásobování dle zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů – atomový zákon a vyhláška č. 461/2005 Sb.).

V kapitole Všeobecná pokladní správa je rozpočtován ukazatel „Náhrady vyplácené prostřednictvím krajských úřadů podle zvláštních právních předpisů“ (od 1. 1. 2018). Z tohoto ukazatele je prováděna úhrada nákladů vzniklých v souvislosti s odevzdáním nepoužitelných léčiv a jejich likvidací (podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů), a úhrada nákladů spojených s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou (podle § 45 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu stanoveném prováděcí vyhláškou č. 224/2002 Sb., a podmínkami stanovenými v Metodickém postupu čj. MF-28979/2017/1201).

K případným odborným dotazům podá informace Ministerstvo zdravotnictví, které je garantem citovaného zákona.

• V ukazateli „Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem“ se pro kraje na rok 2021 rozpočtují finanční prostředky ve výši 40 000 tis. Kč v Programu 298 24 – Podpora a rozvoj oblastí života obcí a krajů, kterým stanovila prioritu vláda ČR na výkupy pozemků pod stavbami silnic II. a III. třídy. Další etapu této podpory ze strany státu, která bude ukončena v roce 2023, schválila vláda svým usnesením č. 645/2020.

 

Ad C) Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu

Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu pro kraje jsou rozpočtovány v celkové výši 176 614 781 tis. Kč.

Nejvyšší částka dotace je rozpočtována v kapitole Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (v předpokládané výši 152 100 731 tis. Kč), a zahrnuje zejména dotace na přímé náklady na vzdělávání pro školy a školská zařízení zřizovaná kraji, obcemi (příp. dobrovolnými svazky obcí) – zejména se jedná o platy pedagogických a nepedagogických pracovníků, pojistné, další související platby a např. výdaje na učebnice, učební pomůcky apod.

Významné částky transferů pro kraje jsou dále rozpočtovány v kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 20 883 735 tis. Kč (např. transfery poskytované krajům podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na činnosti krajů v oblasti sociálně právní ochrany dětí apod.) a v kapitole Ministerstva dopravy ve výši 3 071 822 tis. Kč (zejména prostředky na úhradu ztráty ze závazku ve veřejné drážní osobní dopravě).

Predikci výnosů vybraných daňových příjmů veřejných rozpočtů a podíl krajů na těchto daních schváleného zákona o státním rozpočtu na rok 2021 uvádí následující tabulka:

Daňový příjem (v mld. Kč)* Predikce 2021
VR celkem z toho podíl krajů
Daň z přidané hodnoty
Daň z příjmů právnických osob
v tom: daň z příjmů právnických osob – sdílená část
Daň z příjmů fyzických osob
v tom: daň z příjmů fyzických osob vybíraná zvl. sazbou
           daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
           daň z příjmů fyzických osob placená plátci (závislá)
443,3
140,7

132,4
251,1
21,2
5,7
224,2
39,5
12,1

11,8
22,2
1,9
0,3
20,0
Celkem 835,1 73,8

Pro informaci uvádíme aktuální pracovní verzi daňové predikce na rok 2021, zohledňující vlivy schváleného daňového balíčku, který obsahuje mimo jiné zrušení superhrubé mzdy, navýšení roční slevy na poplatníka a nárůst podílů daňových příjmů samospráv (přiložené schéma RUD od roku 2021):

Daňový příjem (v mld. Kč)* Aktuální pracovní Predikce 2021
VR celkem z toho podíl krajů
Daň z přidané hodnoty
Daň z příjmů právnických osob
v tom: daň z příjmů právnických osob – sdílená část
Daň z příjmů fyzických osob
v tom: daň z příjmů fyzických osob vybíraná zvl. sazbou
           daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
           daň z příjmů fyzických osob placená plátci (závislá)
450,0
127,1

118,8
160,2
21,2
5,7
133,3
44,0
11,9

11,6
15,7
2,1
0,6
13,0
Celkem 737,3 71,6

*) Propočet podle § 3 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, vychází z predikce celostátního hrubého výnosu daní použité pro sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2021/ z predikce zohledňující vlivy po schválení daňového balíčku 2021. Vliv zpoždění při převodech daňových příjmů v závěru roku není zohledněn. 

 

Generální finanční ředitelství zasílá finančním úřadům informaci o stavu celostátního hrubého výnosu vybraných daní dvakrát měsíčně, zpravidla dle stavu k 15. a poslednímu dni měsíce. Pokud v době od posledně provedených převodů došlo k jeho nárůstu, vypočtou se (dle pravidel daných zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní) z těchto přírůstků nároky jednotlivých krajů (procentem stanoveným každému kraji v příloze č. 1 k citovanému zákonu). Finanční úřady tyto údaje zpracují a předají České národní bance převodní příkazy, na jejichž základě jsou jednotlivým krajům následně (cca 5. a 20. dne každého měsíce) zasílány podíly na celostátním hrubém výnosu vybraných daní (pokud přesáhnou částku 500 Kč).

V průběhu procedury převodů daňových příjmů vzniká určité zpoždění mezi stavem celostátního hrubého výnosu daní a dnem převodu podílů z něj vyplývajících. V důsledku tohoto zpoždění jsou podíly na přírůstcích celostátního hrubého výnosu daní v závěru rozpočtového roku převedeny na účty krajů až v následujícím roce. Vzhledem k tomu, že tvorba rozpočtu spadá do oblasti samostatné působnosti územních samosprávných celků, je třeba, aby kraje při sestavování rozpočtů braly v úvahu mimo jiné právě existenci zpoždění při převodech daňových příjmů.

V zájmu správného zaúčtování na příslušné položky rozpočtové skladby uvádíme předčíslí převodových bankovních účtů finančních úřadů, z nichž jsou krajům převáděny jejich podíly, a odpovídající položky rozpočtové skladby:

Daňový příjem krajů PBÚ Pol.
rozpočtové
skladby
Daň z přidané hodnoty
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů fyzických osob

v tom: daň z příjmů fyzických osob vybíraná zvl. sazbou
           daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
           daň z příjmů fyzických osob placená plátci (závislá)

4677
4642

4669
4650
4626

1211
1121

1113
1112
1111

 

Způsob převádění finančních prostředků ze státního rozpočtu (státních fondů) do rozpočtů obcí a krajů je stanoven v příloze usnesení vlády České republiky č. 1084/2002.

Způsob převádění dotací do rozpočtů obcí:

Obcím jsou dotace poskytovány prostřednictvím rozpočtů krajů, v jejichž obvodu leží příslušné obce, pokud není zákonem stanoveno jinak. Tato skutečnost vyplývá ze zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, kde je tato povinnost krajům dána v § 19 odst. 2, a z usnesení vlády č. 1084/2002.

Zaúčtování dotací pro obce obsažených ve finančních vztazích státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (dle přílohy č. 6 k zákonu o státním rozpočtu České republiky na rok 2021) kraj provede ve svém účetnictví následujícím způsobem:

• přijetí prostředků na příjmové položce 4112 s kladným znaménkem,
•  uvolnění prostředků obcím rovněž na položce 4112 se záporným znaménkem.

Způsob zaúčtování neinvestičních přijatých dotací ze státního rozpočtu (státních fondů) do rozpočtů obcí:

• Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (příloha č. 6 k zákonu o státním rozpočtu České republiky na rok 2021) – příjmová položka 4112,
• Účelové dotace z kapitoly VPS státního rozpočtu – příjmová položka 4111,
• Účelové dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu – příjmová položka 4116,
• Účelové dotace ze státních fondů – příjmová položka 4113.

Způsob převádění dotací do rozpočtů krajů:

Způsob zaúčtování neinvestičních přijatých dotací ze státního rozpočtu (státních fondů) do rozpočtů krajů:

• Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů (příloha č. 5 k zákonu o státním rozpočtu České republiky na rok 2021) – příjmová položka 4112,
• Účelové dotace z kapitoly VPS státního rozpočtu – příjmová položka 4111,
• Účelové dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu – příjmová položka 4116,
• Účelové dotace ze státních fondů – příjmová položka 4113.

Způsob převádění náhrad vyplácených podle zvláštních právních předpisů do rozpočtů krajů:

Zaúčtování náhrad nákladů vzniklých lékárnám spojených s likvidací léčiv a náhrad nákladů zdravotnických zařízení spojených s preventivními opatřeními v oblasti TBC:

přijetí finančních prostředků na položku 5811 – Poskytnuté náhrady se záporným znaménkem,
výdaj finančních prostředků na položku 5811 – Poskytnuté náhrady s kladným znaménkem.

Jak Vám mohu pomoci?

Chci poradit s ovládaním

Zvýrazním všechny prvky stránky, pro které je dostupná nápověda a Vy si zvolíte ten, který chcete vysvětlit.

Chci napsat adminovi

Máte potíže s ovládaním, něco Vám nefunguje a nebo máte návrh na zlepšení? Napište adminovi.

Povolit vše Uložit Odmítnout Tento web používá cookies k zajištění potřebné funkcionality. Více informací »

Přeji si povolit: