čj.: MF – 34 987/2020/1201 – ref. Ing. L. Maříková, Ing. R. Kotrba

Kraje v roce 2021 obdrží ze státního rozpočtu následující druhy dotací (příspěvků):

A. Příspěvek na výkon státní správy v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům krajů (příloha č. 5 k zákonu o státním rozpočtu České republiky na rok 2021).
B. Ostatní dotace v kapitole Všeobecná pokladní správa.
C. Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu.

Ad A) Příspěvek na výkon státní správy v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům krajů (příloha č. 5 k zákonu o státním rozpočtu České republiky na rok 2021)

Příspěvek na výkon státní správy                                                1 660 631 400 Kč

V souladu s ustanovením § 29 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, obdrží kraje ze státního rozpočtu příspěvek na financování výkonu státní správy v přenesené působnosti.

Obecná charakteristika příspěvku na výkon státní správy pro kraje:

Od roku 2020 došlo ke změně propočtu příspěvku tak, aby byla nastavena shodná míra krytí adekvátních nákladů na výkon státní správy u všech krajů. Rozdělování finančních prostředků vychází z adekvátního počtu úředních úvazků zabývajících se přeneseným výkonem státní správy a dále na základě částky určené Ministerstvem vnitra na pokrytí jednoho modelového úvazku (800 868 Kč). Výše příspěvku na jeden adekvátní pracovní úvazek meziročně vzrostla ze 480 823 Kč na 540 746 Kč. Kč. Další informace jsou uvedeny v dokumentaci k zákonu o státním rozpočtu ČR na rok 2021 (sešit G).

Příspěvek pro hl. m. Prahu jako kraj je samostatně řešen v příloze č. 7 k zákonu o státním rozpočtu ČR na rok 2021.

Vlivy zohledněné v příspěvku na výkon státní správy pro kraje:

• změna počtu obyvatel krajů dle bilance obyvatel ČR k 1. 1. 2020 vydané ČSÚ,

• v souvislosti s vypsáním dotačního programu Ministerstva zemědělství na poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019 je pro agendu státní správy lesů navýšen počet zjištěných úvazků o 2 v každém krajském úřadu,

• úprava parametrů pro kalkulaci nákladů na modelový pracovní úvazek (při výpočtu kalkulován 8. platový stupeň namísto 7., navýšeno osobní ohodnocení na 25 % z 20 % a jeho výpočet vztažen k nejvyššímu tj. 12. platovému stupni namísto původně 7.),

• celkový objem příspěvku pro kraje byl pro rok 2021 valorizován o 11,59 %.

Příspěvek na výkon státní správy nepodléhá finančnímu vypořádání.

 

Ad B) Ostatní dotace pro kraje v kapitole Všeobecná pokladní správa

• Mimo finanční vztahy je pro kraje v kapitole Všeobecná pokladní správa v ukazateli „Další prostředky pro územní samosprávné celky“ zahrnuta částka 193 465 tis. Kč. Tato suma obsahuje tituly, které nelze rozpočtovat u konkrétních příjemců v době sestavování rozpočtu - např. položka Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy. Součástí tohoto ukazatele jsou položky „Prostředky pro řešení aktuálních problémů územních samosprávných celků“ nebo „Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy“ (na náhradu škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy v souladu se zákonem č. 115/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo na úhradu realizovaných ozdravných protiradonových opatření ve vnitřním ovzduší staveb a v pitné vodě pro veřejné zásobování dle zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů – atomový zákon a vyhláška č. 461/2005 Sb.).

V kapitole Všeobecná pokladní správa je rozpočtován ukazatel „Náhrady vyplácené prostřednictvím krajských úřadů podle zvláštních právních předpisů“ (od 1. 1. 2018). Z tohoto ukazatele je prováděna úhrada nákladů vzniklých v souvislosti s odevzdáním nepoužitelných léčiv a jejich likvidací (podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů), a úhrada nákladů spojených s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou (podle § 45 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu stanoveném prováděcí vyhláškou č. 224/2002 Sb., a podmínkami stanovenými v Metodickém postupu čj. MF-28979/2017/1201).

K případným odborným dotazům podá informace Ministerstvo zdravotnictví, které je garantem citovaného zákona.

• V ukazateli „Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem“ se pro kraje na rok 2021 rozpočtují finanční prostředky ve výši 40 000 tis. Kč v Programu 298 24 – Podpora a rozvoj oblastí života obcí a krajů, kterým stanovila prioritu vláda ČR na výkupy pozemků pod stavbami silnic II. a III. třídy. Další etapu této podpory ze strany státu, která bude ukončena v roce 2023, schválila vláda svým usnesením č. 645/2020.

 

Ad C) Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu

Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu pro kraje jsou rozpočtovány v celkové výši 176 614 781 tis. Kč.

Nejvyšší částka dotace je rozpočtována v kapitole Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (v předpokládané výši 152 100 731 tis. Kč), a zahrnuje zejména dotace na přímé náklady na vzdělávání pro školy a školská zařízení zřizovaná kraji, obcemi (příp. dobrovolnými svazky obcí) – zejména se jedná o platy pedagogických a nepedagogických pracovníků, pojistné, další související platby a např. výdaje na učebnice, učební pomůcky apod.

Významné částky transferů pro kraje jsou dále rozpočtovány v kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 20 883 735 tis. Kč (např. transfery poskytované krajům podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na činnosti krajů v oblasti sociálně právní ochrany dětí apod.) a v kapitole Ministerstva dopravy ve výši 3 071 822 tis. Kč (zejména prostředky na úhradu ztráty ze závazku ve veřejné drážní osobní dopravě).

Jak Vám mohu pomoci?

Chci poradit s ovládaním

Zvýrazním všechny prvky stránky, pro které je dostupná nápověda a Vy si zvolíte ten, který chcete vysvětlit.

Chci napsat adminovi

Máte potíže s ovládaním, něco Vám nefunguje a nebo máte návrh na zlepšení? Napište adminovi.

Povolit vše Uložit Odmítnout Tento web používá cookies k zajištění potřebné funkcionality. Více informací »

Přeji si povolit: