čj.: MF-32529/2021/1203-1 – ref. JUDr. A. Heřmanová

Na základě dotazů poskytovatelů dotací a zapsaných spolků jako možných žadatelů o poskytnutí dotace z územního rozpočtu k předkládání údajů právnické osoby o jejím skutečném majiteli podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, sděluje Ministerstvo financí toto stanovisko k § 10a odst. 3 písm. f) bodu 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 527/2020 Sb.:

Pro doložení údajů o skutečném majiteli právnické osoby podle § 10a odst. 3 písm. f) bodu 2 lze u zapsaných spolků nahradit předložení úplného výpisu z evidence skutečných majitelů podle § 16 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, předložením výpisu částečného podle § 14 zákona č. 37/2021 Sb.

čj.: MF-34194/2021/1201-3 – ref. Ing. J. Pavlíková

S ohledem na pravděpodobné neschválení státního rozpočtu ČR na rok 2022 do konce letošního roku, bude po první měsíce roku 2022 Česká republika hospodařit v režimu rozpočtového provizoria v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.

Obecně to znamená, že od prvního dne rozpočtového roku, tj. od 1. 1. 2022 do dne nabytí účinnosti zákona o státním rozpočtu na rok 2022, stanovuje Ministerstvo financí výdaje všech kapitol státního rozpočtu zvlášť pro každý měsíc. Ukazatele rozpočtového provizoria se zpracovávají na jednotlivé měsíce, v každém měsíci rozpočtového provizoria je nejvyšší možná celková výše výdajů 1/12 celkových výdajů státního rozpočtu stanovených posledním schváleným zákonem o státním rozpočtu. Měsíční ukazatele stanovené pro výdaje se sčítají.

Co se týče kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa (dále jen „VPS“), struktura závazných ukazatelů rozpočtového provizoria bude vycházet ze struktury standardního rozpočtu roku 2022. Celkové výdaje této kapitoly v rámci rozpočtového provizoria budou stanovovány Ministerstvem financí měsíčně, a to na základě potřeby. Je nutné zdůraznit, že v době rozpočtového provizoria budou primárně zajišťovány mandatorní výdaje. V době rozpočtového provizoria obce a kraje prioritně obdrží měsíčně prostředky z následujících ukazatelů rozpočtového provizoria:

• finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům kraje – dle přílohy č. 5 k zákonu o státním rozpočtu;
• finanční vztahy k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (s výjimkou hlavního města Prahy) – dle přílohy č. 6 k zákonu o státním rozpočtu
• finanční vztahy k rozpočtu hl. m. Prahy – dle přílohy č. 7 k zákonu o státním rozpočtu.

Zároveň nepředpokládáme, že budou v období rozpočtového provizoria vypisovány nové dotační výzvy k programům kapitoly VPS (v systému EDS/SMVS) ve správě Ministerstva financí a u dotací na protiradonová opatření, které nejsou rozpočtově zabezpečeny.

Přestože nebude schválen do konce roku zákon o státním rozpočtu na rok 2022, tzn. ani např. Příloha č. 8 Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím s výjimkou hlavního města Prahy, budou měsíční částky určené pro obce alokovány na základě rozpisu příspěvku pro obce na rok 2022 zaslaného e-mailem ekonomickým odborům krajů již v říjnu 2021, neboť nepředpokládáme změny v propočtu příspěvku na výkon státní správy pro obce na rok 2022 ani v následně ve schváleném rozpočtu.

Výše měsíční částky bude jako obvykle ve výši 1/12 z celkové částky dle vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2022 (sněmovní tisk č. 32). Pokud budou v období rozpočtového provizoria zákonem vyhlášeny např. volby do zastupitelstev obcí, budou financovány v rámci výdajů, které budou na konkrétní měsíc stanoveny.

Zároveň budou průběžně vypláceny náhrady prostřednictvím krajských úřadů na základě zvláštních právních předpisů (prevence TBC, likvidace léčiv a náhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy).

Připomínáme, že od 1. 1. 2022 dochází ke změnám v účetním a rozpočtovém zachycení plateb krajům v případě náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy. Uvedené prostředky již nebudou uvolňovány formou účelové dotace ze státního rozpočtu, ale formou náhrady. Podrobnější informace o této změně a postupu při uvolňování plateb v roce 2022 byla krajům a hl. m. Praze sdělena dopisem č. j. MF-33312/2021/1201.

Transfery z ostatních kapitol státního rozpočtu určené pro kraje, obce a hlavní město Prahu budou poskytnuty přímo z rozpočtů příslušných kapitol státního rozpočtu v souladu se stanovenými závaznými ukazateli rozpočtového provizoria jednotlivých kapitol.

Počátkem každého měsíce rozpočtového provizoria kraje a hlavní město Praha obdrží rozpis ukazatelů rozpočtového provizora na daný měsíc včetně případných zpřesňujících informací vztahujících se k aktuálnímu měsíci rozpočtového provizoria.

Ujišťujeme, že včasná výplata příspěvku na výkon státní správy patří mezi priority v rámci kapitoly VPS a režim rozpočtového provizoria nijak nezasahuje do převodu sdílených daní.

Jak Vám mohu pomoci?

Chci poradit s ovládaním

Zvýrazním všechny prvky stránky, pro které je dostupná nápověda a Vy si zvolíte ten, který chcete vysvětlit.

Chci napsat adminovi

Máte potíže s ovládaním, něco Vám nefunguje a nebo máte návrh na zlepšení? Napište adminovi.

Povolit vše Uložit Odmítnout Tento web používá cookies k zajištění potřebné funkcionality. Více informací »

Přeji si povolit: