• Číslo předpisu: 410/2009 Sb.
  • Platnost znění: Od 1.1.2016

Nehmotnými výsledky výzkumu a vývoje (účet 012) jsou takové výsledky, které jsou buď vytvářeny vlastní činností k obchodování s nimi, anebo nabyty od jiných osob,

Software (účet 013) je takové programové vybavení, které je buď vytvářeno vlastní činností k obchodování, anebo je nabyto od jiných osob,

Ocenitelnými právy (účet 014) jsou zejména předměty průmyslového a obdobného vlastnictví, výsledky duševní tvůrčí činnosti a práva podle jiných právních předpisů za podmínek stanovených v písmenu a)

Povolenkami na emise (účet 015) jsou povolenky na emise skleníkových plynů, jednotky snížení emisí a ověřeného snížení emisí z projektových činností a jednotky přiděleného množství bez ohledu na výši ocenění.

Preferenčními limity (účet 015) jsou zejména individuální referenční množství mléka, individuální produkční kvóty, individuální limit prémiových práv bez ohledu na výši ocenění, u prvního držitele pouze v případě, pokud by náklady na získání informace o jejich ocenění reprodukční pořizovací cenou nepřevýšily její významnost.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 11 » (6) » a)

a) „A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek“ (účet 018) obsahuje majetek stanovený v odstavci 1, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je v částce 7 000 Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 60 000 Kč. Účetní jednotka může rozhodnout vnitřním předpisem o snížení dolní hranice,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 11 » (6) » b)

b) „A.I.6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek“ (účet 019) obsahuje majetek, který neobsahují položky dlouhodobého nehmotného majetku A.I.1. až A.I.5. bez ohledu na výši ocenění, a technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku nevykazovaného v položkách „A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje" až „A.I.3. Ocenitelná práva",

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 14

(3) Položka „A.II.3. Stavby“ (účet 021) obsahuje bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti

a) stavby včetně budov, důlní díla a důlní stavby pod povrchem, vodní díla a další stavební díla podle jiných právních předpisů,

b) otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť,

d) byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky; v případě společných částí nemovité věci se použije odstavec 1 obdobně,

e) nemovité kulturní památky,

f) technické zhodnocení staveb uvedených v § 28 odst. 5 zákona, jehož ocenění jedné položky převyšuje částku 40 000 Kč,

g) technické zhodnocení nemovité kulturní památky a církevní stavby oceněné podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona,

h) právo stavby, pokud není zásobou.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 14 » (4)

(4) Položka „A.II.4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí“ (účet 022) obsahuje samostatné hmotné movité věci a soubory majetku, které jsou charakterizovány samostatným technicko-ekonomickým určením, u kterých doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění samostatné hmotné movité věci nebo souboru majetku podle § 71 převyšuje částku 40 000 Kč, a předměty z drahých kovů, pokud se nejedná o předměty kulturní hodnoty nebo kulturní památky.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 14 » (5)

(5) Položka „A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů“ (účet 025) obsahuje
a) ovocné stromy a ovocné keře vysázené na souvislém pozemku o výměře nad 0,25 hektaru v hustotě nejméně 90 stromů nebo 1000 keřů na hektar,
b) trvalý porost vinic a chmelnic bez nosných konstrukcí.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 14 » (6)

(6) Položka „A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek“ (účet 028) obsahuje hmotné movité věci, popřípadě soubory majetku, které jsou charakterizovány samostatným technicko-ekonomickým určením, u kterých doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je v částce 3 000 Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 40 000 Kč. Účetní jednotka může rozhodnout vnitřním předpisem o snížení stanovené dolní hranice. Za drobný dlouhodobý hmotný majetek se považují vždy
a) předměty z drahých kovů, pokud nejsou dlouhodobým majetkem podle odstavce 4, bez ohledu na výši pořizovací ceny,
b) věci pořízené formou finančního leasingu, popřípadě bezúplatně převzaté, u kterých ocenění podle § 25 zákona nepřevyšuje částku 40 000 Kč,
c) věcná břemena k pozemku a stavbě s výjimkou užívacího práva, pokud nejsou vykazována jako součást ocenění položky "A.II.3. Stavby" nebo jako součást ocenění v rámci položky "B.I. Zásoby", u kterých ocenění nepřevyšuje částku 40 000 Kč.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 14 » (7)

(7) Položka „A.II.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek“ (účet 029) obsahuje zejména
a) dospělá zvířata bez ohledu na výši ocenění, s výjimkou zvířat v zoologických zahradách, služebních psů a služebních koní,
b) ložiska nevyhrazeného nerostu nebo jejich části koupené nebo nabyté vkladem jako součást pozemku po 1. lednu 1997 v rozsahu vymezeném geologickým průzkumem a za podmínky stanovené v § 66 odst. 2 a to bez ohledu na výši ocenění,
c) technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku nevykazovaného v položkách „A.II.2. Kulturní předměty“ až „A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů“,
d) věcná břemena k pozemku a stavbě s výjimkou užívacího práva, pokud nejsou vykazována jako součást ocenění položky "A.II.3. Stavby" nebo jako součást ocenění v rámci položky "B.I. Zásoby", nevykazovaná v položce "A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek".

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 14 » (1)

(1) Položka „A.II.1. Pozemky“ (účet 031) obsahuje pozemky bez ohledu na výši ocenění, pokud nejsou zásobami. Tato položka neobsahuje součásti pozemku, které jsou odpisovány a vykazují se jako majetek nebo jeho části v položkách „A.II.3. Stavby“ (účet 021), „A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů“ (účet 025), „A.II.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek“ (účet 029) podle odstavce 7 písmene d).

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 14 » (2)

(2) Položka „A.II.2. Kulturní předměty“ (účet 032) obsahuje, bez ohledu na výši ocenění, zejména movité kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty, umělecká díla a obdobné věci, a to včetně souborů tohoto majetku. Neobsahuje majetek uvedený v položkách „A.II.3. Stavby“, „A.II.4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí“, „A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek“, „B.I.7. Pořízení zboží“, „B.I.8. Zboží na skladě“, „B.I.9. Zboží na cestě“ a „B.I.10. Ostatní zásoby.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 11 » (6) » d)

d) „A.I.9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji“ (účet 035) obsahuje dlouhodobý nehmotný majetek oceněný reálnou hodnotou podle § 27 odst. 1 písm. h) zákona.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 14 » (10)

(10) Položka „A.II.10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji“ (účet 036) obsahuje dlouhodobý hmotný majetek oceněný reálnou hodnotou podle § 27 odst. 1 písm. h) zákona.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 11 » (6) » c)

c) „A.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek“ (účet 041) obsahuje zejména pořizovaný dlouhodobý nehmotný majetek po dobu jeho pořizování do uvedení do stavu způsobilého k užívání,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 14 » (8)

(8) Položka „A.II.8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek“ (účet 042) obsahuje zejména pořizovaný dlouhodobý hmotný majetek po dobu jeho pořizování do uvedení do stavu způsobilého k užívání.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 17 » (2)

(2) Položka „A.III.7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek“ (účet 043) obsahuje dlouhodobý finanční majetek v průběhu jeho pořizování.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA I (§ 3 - § 10) » § 10 » (1)

(1) Nestanoví-li příslušné ustanovení této vyhlášky jinak, obsahové vymezení jednotlivých položek účetní závěrky vychází z názvu dané položky, jejího systematického zatřídění v příslušné části účetní závěrky a případně z obvyklého způsobu užití příslušného syntetického účtu.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA I (§ 3 - § 10) » § 10 » (1)

(1) Nestanoví-li příslušné ustanovení této vyhlášky jinak, obsahové vymezení jednotlivých položek účetní závěrky vychází z názvu dané položky, jejího systematického zatřídění v příslušné části účetní závěrky a případně z obvyklého způsobu užití příslušného syntetického účtu.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA I (§ 3 - § 10) » § 10 » (1)

(1) Nestanoví-li příslušné ustanovení této vyhlášky jinak, obsahové vymezení jednotlivých položek účetní závěrky vychází z názvu dané položky, jejího systematického zatřídění v příslušné části účetní závěrky a případně z obvyklého způsobu užití příslušného syntetického účtu.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 17 » (1) » a)

a) „A.III.1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem“ (účet 061) obsahuje majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem, které účetní jednotka určila k držení a k výkonu majetkových práv,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 17 » (1) » b)

b) „A.III.2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem“ (účet 062) obsahuje majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem, které účetní jednotka určila k držení a k výkonu majetkových práv,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 17 » (1) » c)

c) „A.III.3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti“ (účet 063) obsahuje zejména dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry u nichž má účetní jednotka záměr a předpoklad držet je do splatnosti,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA I (§ 3 - § 10) » § 10 » (1)

(1) Nestanoví-li příslušné ustanovení této vyhlášky jinak, obsahové vymezení jednotlivých položek účetní závěrky vychází z názvu dané položky, jejího systematického zatřídění v příslušné části účetní závěrky a případně z obvyklého způsobu užití příslušného syntetického účtu.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 17 » (1) » d)

d) „A.III.5. Termínované vklady dlouhodobé" (účet 068) obsahuje zejména termínované vklady u bank s dobou splatnosti delší než jeden rok, vkladové listy a depozitní certifikáty,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 17 » (1) » e)

e) „A.III.6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek“ (účet 069) obsahuje ostatní dlouhodobý finanční majetek, který neobsahují položky A.III.1. až A.III.5.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 12 » (3) » a)

a) „Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje“ (účet 072) obsahuje vyjádření využívání výsledků výzkumu a vývoje účetní jednotkou za dobu jejich používání a v rozvaze se vykazuje u položky „A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje“ ve sloupci „Korekce“,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 12 » (3) » b)

b) „Oprávky k software“ (účet 073) obsahuje vyjádření využívání software účetní jednotkou za dobu jeho používání a v rozvaze se vykazuje u položky „A.I.2. Software“ ve sloupci „Korekce“,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 12 » (3) » c)

c) „Oprávky k ocenitelným právům“ (účet 074) obsahuje vyjádření využívání ocenitelných práv účetní jednotkou za dobu jejich používání a v rozvaze se vykazuje u položky „A.I.3. Ocenitelná práva“ ve sloupci „Korekce“,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 12 » (3) » d)

d) „Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku“ (účet 078) obsahuje zjednodušené vyjádření využívání drobného dlouhodobého nehmotného majetku účetní jednotkou a v rozvaze se vykazuje u položky „A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek“ ve sloupci „Korekce“,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 12 » (3) » e)

e) „Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku“ (účet 079) obsahuje vyjádření využívání ostatního dlouhodobého nehmotného majetku účetní jednotkou za dobu jeho používání a v rozvaze se vykazuje u položky „A.I.6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek“ ve sloupci „Korekce“.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 15 » (3) » a)

a) „Oprávky ke stavbám“ (účet 081) obsahuje vyjádření využívání staveb účetní jednotkou za dobu jejich používání a v rozvaze se vykazuje u položky „A.II.3. Stavby“ ve sloupci „Korekce“,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 15 » (3) » b)

b) „Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí“ (účet 082) obsahuje vyjádření využívání samostatných hmotných movitých věcí a souborů hmotných movitých věcí účetní jednotkou za dobu jejich používání a v rozvaze se vykazuje u položky „A.II.4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí“ ve sloupci „Korekce“,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 15 » (3) » c)

c) „Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů“ (účet 085) obsahuje vyjádření využívání pěstitelských celků trvalých porostů účetní jednotkou za dobu jejich používání a v rozvaze se vykazuje u položky „A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů“ ve sloupci „Korekce“,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 15 » (3) » d)

d) „Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku“ (účet 088) obsahuje zjednodušené vyjádření využívání drobného dlouhodobého hmotného majetku účetní jednotkou a v rozvaze se vykazuje u položky „A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek“ ve sloupci „Korekce“,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 15 » (3) » e)

e) „Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku“ (účet 089) obsahuje vyjádření využívání ostatního dlouhodobého hmotného majetku účetní jednotkou za dobu jeho používání a v rozvaze se vykazuje u položky „A.II.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek“ ve sloupci „Korekce“.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 20 » (3) » a)

a) „B.I.1. Pořízení materiálu“ (účet 111) obsahuje částky pořízeného materiálu do okamžiku převodu na sklad,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 20 » (3) » b)

b) „B.I.2. Materiál na skladě“ (účet 112) obsahuje pořízený materiál převedený na sklad do okamžiku spotřeby,

Položka nemá obsahové vymezení ve vyhlášce a proto se použije znění § 10 odst. 1 a vychází se z názvu položky a z obvyklého způsobu užití příslušného syntetického účtu.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 20 » (3) » c)

c) „B.I.4. Nedokončená výroba“ (účet 121) obsahuje produkty, které již prošly jedním nebo několika výrobními stupni a nejsou již zejména materiálem, ale také nejsou ještě hotovým výrobkem. Pod pojem nedokončená výroba se zahrnují rovněž nedokončené výkony jiných činností, kde nevznikají hmotné produkty,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 20 » (3) » d)

d) „B.I.5. Polotovary vlastní výroby“ (účet 122) obsahuje produkty, které dosud neprošly všemi výrobními stupni a budou dokončeny nebo zkompletovány do hotových výrobků v dalším výrobním procesu účetní jednotky,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 20 » (3) » e)

e) „B.I.6. Výrobky“ (účet 123) obsahuje předměty (věci) vlastní výroby určené k prodeji nebo ke spotřebě uvnitř účetní jednotky,

„B.I.9. Zboží na cestě" (účet 138) nemá obsahové vymezení a proto se použije znění § 10 odst. 3 vyhlášky. Vychází se z názvu položky a z obvyklého způsobu užití příslušného syntetického účtu.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 20 » (3) » h)

h) „B.I.10. Ostatní zásoby“ (účet 139) obsahuje zásoby, které neobsahují položky B.I.1. až B.I.9. a zvířata, která neobsahuje položka A.II.7; dále obsahuje nemovité a movité věci nabyté za účelem bezúplatného předání s výjimkou bezúplatného předání podle § 25 odst. 6 zákona.

Položka nemá obsahové vymezení ve vyhlášce a proto se použije znění § 10 odst. 3, podle kterého se vychází z názvu účtu a z § 65 - Postup tvorby a použití opravných položek vyhlášky.

Položka nemá obsahové vymezení ve vyhlášce a proto se použije znění § 10 odst. 3, podle kterého se vychází z názvu účtu a z § 65 - Postup tvorby a použití opravných položek vyhlášky.

Položka nemá obsahové vymezení ve vyhlášce a proto se použije znění § 10 odst. 3, podle kterého se vychází z názvu účtu a z § 65 - Postup tvorby a použití opravných položek vyhlášky.

Položka nemá obsahové vymezení ve vyhlášce a proto se použije znění § 10 odst. 3, podle kterého se vychází z názvu účtu a z § 65 - Postup tvorby a použití opravných položek vyhlášky.

Položka nemá obsahové vymezení ve vyhlášce a proto se použije znění § 10 odst. 3, podle kterého se vychází z názvu účtu a z § 65 - Postup tvorby a použití opravných položek vyhlášky.

Položka nemá obsahové vymezení ve vyhlášce a proto se použije znění § 10 odst. 3, podle kterého se vychází z názvu účtu a z § 65 - Postup tvorby a použití opravných položek vyhlášky.

Položka nemá obsahové vymezení ve vyhlášce a proto se použije znění § 10 odst. 3, podle kterého se vychází z názvu účtu a z § 65 - Postup tvorby a použití opravných položek vyhlášky.

Položka nemá obsahové vymezení ve vyhlášce a proto se použije znění § 10 odst. 3, podle kterého se vychází z názvu účtu a z § 65 - Postup tvorby a použití opravných položek vyhlášky.

Položka nemá obsahové vymezení ve vyhlášce a proto se použije znění § 10 odst. 3, podle kterého se vychází z názvu účtu a z § 65 - Postup tvorby a použití opravných položek vyhlášky.

Položka nemá obsahové vymezení ve vyhlášce a proto se použije znění § 10 odst. 3, podle kterého se vychází z názvu účtu a z § 65 - Postup tvorby a použití opravných položek vyhlášky.

Položka nemá obsahové vymezení ve vyhlášce a proto se použije znění § 10 odst. 3, podle kterého se vychází z názvu účtu a z § 65 - Postup tvorby a použití opravných položek vyhlášky.

Položka nemá obsahové vymezení ve vyhlášce a proto se použije znění § 10 odst. 3, podle kterého se vychází z názvu účtu a z § 65 - Postup tvorby a použití opravných položek vyhlášky.

Položka nemá obsahové vymezení ve vyhlášce a proto se použije znění § 10 odst. 3, podle kterého se vychází z názvu účtu a z § 65 - Postup tvorby a použití opravných položek vyhlášky.

Položka nemá obsahové vymezení ve vyhlášce a proto se použije znění § 10 odst. 3, podle kterého se vychází z názvu účtu a z § 65 - Postup tvorby a použití opravných položek vyhlášky.

Položka nemá obsahové vymezení ve vyhlášce a proto se použije znění § 10 odst. 3, podle kterého se vychází z názvu účtu a z § 65 - Postup tvorby a použití opravných položek vyhlášky.

Položka nemá obsahové vymezení ve vyhlášce a proto se použije znění § 10 odst. 3, podle kterého se vychází z názvu účtu a z § 65 - Postup tvorby a použití opravných položek vyhlášky.

Položka nemá obsahové vymezení ve vyhlášce a proto se použije znění § 10 odst. 3, podle kterého se vychází z názvu účtu a z § 65 - Postup tvorby a použití opravných položek vyhlášky.

Položka nemá obsahové vymezení ve vyhlášce a proto se použije znění § 10 odst. 3, podle kterého se vychází z názvu účtu a z § 65 - Postup tvorby a použití opravných položek vyhlášky.

Položka nemá obsahové vymezení ve vyhlášce a proto se použije znění § 10 odst. 3, podle kterého se vychází z názvu účtu a z § 65 - Postup tvorby a použití opravných položek vyhlášky.

Položka nemá obsahové vymezení ve vyhlášce a proto se použije znění § 10 odst. 3, podle kterého se vychází z názvu účtu a z § 65 - Postup tvorby a použití opravných položek vyhlášky.

Položka nemá obsahové vymezení ve vyhlášce a proto se použije znění § 10 odst. 3, podle kterého se vychází z názvu účtu a z § 65 - Postup tvorby a použití opravných položek vyhlášky.

Položka nemá obsahové vymezení ve vyhlášce a proto se použije znění § 10 odst. 3, podle kterého se vychází z názvu účtu a z § 65 - Postup tvorby a použití opravných položek vyhlášky.

Položka nemá obsahové vymezení ve vyhlášce a proto se použije znění § 10 odst. 3, podle kterého se vychází z názvu účtu a z § 65 - Postup tvorby a použití opravných položek vyhlášky.

Položka nemá obsahové vymezení ve vyhlášce a proto se použije znění § 10 odst. 3, podle kterého se vychází z názvu účtu a z § 65 - Postup tvorby a použití opravných položek vyhlášky.

Položka nemá obsahové vymezení ve vyhlášce a proto se použije znění § 10 odst. 3, podle kterého se vychází z názvu účtu a z § 65 - Postup tvorby a použití opravných položek vyhlášky.

Položka nemá obsahové vymezení ve vyhlášce a proto se použije znění § 10 odst. 3, podle kterého se vychází z názvu účtu a z § 65 - Postup tvorby a použití opravných položek vyhlášky.

Položka nemá obsahové vymezení ve vyhlášce a proto se použije znění § 10 odst. 3, podle kterého se vychází z názvu účtu a z § 65 - Postup tvorby a použití opravných položek vyhlášky.

Položka nemá obsahové vymezení ve vyhlášce a proto se použije znění § 10 odst. 3, podle kterého se vychází z názvu účtu a z § 65 - Postup tvorby a použití opravných položek vyhlášky.

Položka nemá obsahové vymezení ve vyhlášce a proto se použije znění § 10 odst. 3, podle kterého se vychází z názvu účtu a z § 65 - Postup tvorby a použití opravných položek vyhlášky.

Položka nemá obsahové vymezení ve vyhlášce a proto se použije znění § 10 odst. 3, podle kterého se vychází z názvu účtu a z § 65 - Postup tvorby a použití opravných položek vyhlášky.

Položka nemá obsahové vymezení ve vyhlášce a proto se použije znění § 10 odst. 3, podle kterého se vychází z názvu účtu a z § 65 - Postup tvorby a použití opravných položek vyhlášky.

Položka nemá obsahové vymezení ve vyhlášce a proto se použije znění § 10 odst. 3, podle kterého se vychází z názvu účtu a z § 65 - Postup tvorby a použití opravných položek vyhlášky.

Položka nemá obsahové vymezení ve vyhlášce a proto se použije znění § 10 odst. 3, podle kterého se vychází z názvu účtu a z § 65 - Postup tvorby a použití opravných položek vyhlášky.

Položka nemá obsahové vymezení ve vyhlášce a proto se použije znění § 10 odst. 3, podle kterého se vychází z názvu účtu a z § 65 - Postup tvorby a použití opravných položek vyhlášky.

Položka nemá obsahové vymezení ve vyhlášce a proto se použije znění § 10 odst. 3, podle kterého se vychází z názvu účtu a z § 65 - Postup tvorby a použití opravných položek vyhlášky.

Položka nemá obsahové vymezení ve vyhlášce a proto se použije znění § 10 odst. 3, podle kterého se vychází z názvu účtu a z § 65 - Postup tvorby a použití opravných položek vyhlášky.

Položka nemá obsahové vymezení ve vyhlášce a proto se použije znění § 10 odst. 3, podle kterého se vychází z názvu účtu a z § 65 - Postup tvorby a použití opravných položek vyhlášky.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 29 » (1)

(1) Položka „C.IV.1. Příjmový účet organizačních složek státu" (účet 222) obsahuje stav příjmů organizačních složek státu.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 29 » (2)

(2) Položka „C.IV.2. Zvláštní výdajový účet" (účet 223) obsahuje u organizačních složek státu uskutečněné výdaje.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 25 » (3) » c)

c) „B.III.13. Běžné účty státních fondů" (účet 224) obsahuje u státních fondů peněžní prostředky na účtu u bank nebo u spořitelních a úvěrních družstev, s výjimkou peněžních prostředků obsažených v položkách „B.III.5. Jiné běžné účty" a „B.III.10. Běžný účet FKSP",

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 25 » (3) » d)

d) „B.III.14. Běžné účty fondů organizačních složek státu" (účet 225) obsahuje peněžní prostředky fondů organizačních složek státu,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 29 » (3)

(3) Položka „C.IV.3. Účet hospodaření státního rozpočtu" (účet 227) obsahuje u ministerstva konečný zůstatek účtu, na kterém je zobrazen schodek nebo přebytek státního rozpočtu.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 25 » (3) » a)

a) „B.III.11. Základní běžný účet územních samosprávných celků" (účet 231) obsahuje peněžní prostředky na základním běžném účtu územních samosprávných celků,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 25 » (3) » b)

b) „B.III.12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků" (účet 236) obsahuje peněžní prostředky finančních a peněžních fondů územních samosprávných celků,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 25 » (2) » e)

e) „B.III.9. Běžný účet" (účet 241) obsahuje peněžní prostředky příspěvkových organizací za hlavní i hospodářskou činnost, u územních samosprávných celků a organizačních složek státu prostředky podle jiných právních předpisů a za hospodářskou činnost,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 25 » (2) » f)

f) „B.III.10. Běžný účet FKSP" (účet 243) obsahuje u organizačních složek státu, příspěvkových organizací a státních fondů podle jiného právního předpisu peněžní prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA I (§ 3 - § 10) » § 10 » (1)

(1) Nestanoví-li příslušné ustanovení této vyhlášky jinak, obsahové vymezení jednotlivých položek účetní závěrky vychází z názvu dané položky, jejího systematického zatřídění v příslušné části účetní závěrky a případně z obvyklého způsobu užití příslušného syntetického účtu.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 25 » (2) » a)

a) „B.III.5. Jiné běžné účty" (účet 245) obsahuje u organizačních složek státu a územních samosprávných celků cizí prostředky, peněžní prostředky určené na mzdy převedené na konci nebo v průběhu účetního období, u příspěvkových organizací, státních fondů obsahuje cizí prostředky a u Ministerstva financí (dále jen „ministerstvo") zejména prostředky Evropské unie a Národního fondu,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 25 » (2) » b)

b) „B.III.6. Účty státních finančních aktiv“ (účet 247) obsahuje u ministerstva prostředky na účtech státních finančních aktiv,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 25 » (2) » c)

c) „B.III.7. Účty řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu“ (účet 248) obsahuje u ministerstva prostředky na účtech řízení likvidity státní pokladny a prostředky na účtech u bank nebo u spořitelních a úvěrních družstev spravovaných v rámci řízení státního dluhu. Pasivní zůstatek syntetického účtu 248 se k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni vykazuje v položce „D.III.34. Závazky z řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu“,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 25 » (2) » d)

d) „B.III.8. Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu" (účet 249) obsahuje prostředky na účtech u bank nebo u spořitelních a úvěrních družstev užívaných v souvislosti s rozpočtovým určením daní včetně prostředků na účtech u bank nebo u spořitelních a úvěrních družstev organizační složky státu, které spravují tyto prostředky a plní povinnosti vůči státnímu rozpočtu podle jiného právního předpisu,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 25 » (1) » a)

a) „B.III.1. Majetkové cenné papíry k obchodování" (účet 251) obsahuje cenné papíry a podíly majetkové povahy, které účetní jednotka určila k obchodování, zejména akcie a podílové listy investičních společností,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 25 » (1) » b)

b) „B.III.2. Dluhové cenné papíry k obchodování" (účet 253) obsahuje dluhové cenné papíry, které účetní jednotka určila k obchodování, zejména dluhopisy, vkladové listy, pokladniční poukázky a směnky určené k obchodování.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA I (§ 3 - § 10) » § 10 » (1)

(1) Nestanoví-li příslušné ustanovení této vyhlášky jinak, obsahové vymezení jednotlivých položek účetní závěrky vychází z názvu dané položky, jejího systematického zatřídění v příslušné části účetní závěrky a případně z obvyklého způsobu užití příslušného syntetického účtu.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 25 » (3) » f)

f) „B.III.16. Peníze na cestě" (účet 262) obsahuje peněžní prostředky převáděné mezi účty u bank nebo u spořitelních a úvěrních družstev, případně mezi účtem v bankách nebo u spořitelních a úvěrních družstev a pokladnou.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 25 » (3) » e)

e) „B.III.15. Ceniny“ (účet 263) obsahují druhy platebních prostředků nahrazujících peníze, které slouží k úhradě nebo potvrzují úhradu poplatků, zboží nebo služeb, přičemž se zejména jedná o poštovní známky, kolky, dálniční známky, předplacené jízdenky, vstupenky, telefonní karty, stravenky do provozoven veřejného stravování a dárkové poukázky, a to do okamžiku jejich spotřeby; ceninami nejsou zejména peníze, cenné papíry, stravenky do vlastního zařízení závodního stravování účetní jednotky, příkazové bloky a bankovní platební karty,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 32 » (1) » a)

a) „D.III.1. Krátkodobé úvěry“ (účet 281) obsahuje částky přijatých krátkodobých úvěrů a krátkodobých zápůjček,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 32 » (1) » b)

b) „D.III.2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)“ (účet 282) obsahuje částky, které jsou poskytované bankou na základě eskontu směnek, popřípadě jiných cenných papírů (dluhopisů) s dobou splatnosti kratší než jeden rok, které převzala banka od účetní jednotky k inkasu před dobou jejich splatnosti,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 32 » (1) » c)

c) „D.III.3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů“ (účet 283) obsahuje částky vydaných dluhopisů, které mají dobu splatnosti jeden rok nebo kratší snížené o výši ocenění nabytých vlastních dluhopisů s dobou splatnosti jeden rok nebo kratší.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 22 » (1) » a)

a) „B.II.1. Odběratelé“ (účet 311) obsahuje částky pohledávek v oblasti soukromoprávních vztahů mezi odběrateli a dodavateli,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 22 » (1) » b)

b) „B.II.2. Směnky k inkasu“ (účet 312) obsahuje hodnoty směnek cizích přijatých od odběratelů a jiných plátců,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 22 » (1) » c)

c) „B.II.3. Pohledávky za eskontované cenné papíry“ (účet 313) obsahuje částky pohledávek za směnky nebo jiné cenné papíry předané bance k proplacení, a to před dobou jejich splatnosti,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 22 » (1) » d)

d) „B.II.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy“ (účet 314) obsahuje částky krátkodobých poskytnutých záloh a závdavků dodavatelům před splněním smlouvy dodavatelem,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 22 » (1) » e)

e) „B.II.5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti“ (účet 315) obsahuje zejména pohledávky z titulu pokut, penále a jiných sankcí, místních, správních a soudních poplatků a jiné pohledávky vzniklé v rámci hlavní činnosti účetní jednotky nebo v souvislosti s ní, které nejsou vykázány v některé z položek krátkodobých pohledávek,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 22 » (1) » f)

f) „B.II.6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé“ (účet 316) obsahuje krátkodobé návratné finanční výpomoci poskytnuté podle jiných právních předpisů,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA I (§ 3 - § 10) » § 10 » (1)

(1) Nestanoví-li příslušné ustanovení této vyhlášky jinak, obsahové vymezení jednotlivých položek účetní závěrky vychází z názvu dané položky, jejího systematického zatřídění v příslušné části účetní závěrky a případně z obvyklého způsobu užití příslušného syntetického účtu.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 22 » (1) » g)

g) „B.II.8. Pohledávky z přerozdělovaných daní“ (účet 319) obsahuje u územních samosprávných celků a u Státního fondu dopravní infrastruktury pohledávky vzniklé v souvislosti s rozpočtovým určením daní.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 32 » (2) » a)

a) „D.III.5. Dodavatelé“ (účet 321) obsahuje částky dluhů, vyplývajících ze soukromoprávních vztahů mezi odběrateli a dodavateli,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 32 » (2) » b)

b) „D.III.6. Směnky k úhradě“ (účet 322) obsahuje částky směnek vlastních a akceptovaných směnek cizích se splatností jeden rok nebo kratší,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 32 » (2) » c)

c) „D.III.7. Krátkodobé přijaté zálohy“ (účet 324) obsahuje částky krátkodobých přijatých záloh a závdavků od odběratelů před splněním závazku vůči odběratelům,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 32 » (2) » d)

d) „D.III.8. Závazky z dělené správy“ (účet 325) obsahuje dluhy z titulu přenesené správy výběru daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA I (§ 3 - § 10) » § 10 » (1)

(1) Nestanoví-li příslušné ustanovení této vyhlášky jinak, obsahové vymezení jednotlivých položek účetní závěrky vychází z názvu dané položky, jejího systematického zatřídění v příslušné části účetní závěrky a případně z obvyklého způsobu užití příslušného syntetického účtu.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 32 » (3) » a)

a) „D.III.10. Zaměstnanci“ (účet 331) obsahuje částky dluhů z pracovněprávních vztahů vůči zaměstnancům, popřípadě jiným fyzickým osobám,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 32 » (3) » b)

b) „D.III.11. Jiné závazky vůči zaměstnancům“ (účet 333) obsahuje částky ostatních dluhů vůči zaměstnancům, například nárok zaměstnance na úhradu cestovného,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 22 » (2)

a) „B.II.9. Pohledávky za zaměstnanci“ (účet 335) obsahuje zejména částky pohledávek za zaměstnanci z titulu záloh na cestovné, záloh k vyúčtování a uplatnění náhrad,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 32 » (3) » c)

c) „D.III.12. Sociální zabezpečení“ (účet 336) obsahuje částky závazků z titulu sociálního pojištění podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 22 » (2)

b) „B.II.10. Sociální zabezpečení“ (účet 336) obsahuje částky pohledávek z titulu sociálního pojištění podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 32 » (3) » d)

d) „D.III.13. Zdravotní pojištění“ (účet 337) obsahuje částky závazků z titulu zdravotního pojištění podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 22 » (2)

c) „B.II.11. Zdravotní pojištění“ (účet 337) obsahuje částky pohledávek z titulu zdravotního pojištění podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění a

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 32 » (3) » e)

e) „D.III.14. Důchodové spoření“ (účet 338) obsahuje částky závazků z titulu důchodového spoření podle zákona upravujícího pojistné na důchodové spoření.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 22 » (2)

d) „B.II.12. Důchodové spoření“ (účet 338) obsahuje částky pohledávek z titulu důchodového spoření podle zákona upravujícího pojistné na důchodové spoření.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 22 » (3) » a)

a) „B.II.13. Daň z příjmů“ (účet 341) obsahuje pohledávky za správcem daně z titulu daně z příjmů,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 32 » (4) » a)

a) „D.III.15. Daň z příjmů“ (účet 341) obsahuje dluhy vůči správci daně u poplatníka daně z příjmů,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 22 » (3) » b)

b) "B.II.14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění" (účet 342) obsahuje zejména nároky vůči správci daně na vrácení daně za zdaňovací období, například daň silniční, daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí; dále obsahuje částky pohledávek z titulu daně z příjmů, jejíž odvod správci daně zajišťuje účetní jednotka jako plátce daně za daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům daně, například zaměstnancům,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 32 » (4) » b)

b) „D.III.16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění“ (účet 342) obsahuje zejména částky dluhů vůči správci daně ze spotřebních daní a dalších daní, například daň silniční, daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí; dále obsahuje částky daně z příjmů, jejíž odvod správci daně zajišťuje účetní jednotka jako plátce daně za daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům, například zaměstnancům,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 22 » (3) » c)

c) „B.II.15. Daň z přidané hodnoty“ (účet 343) obsahuje pohledávky za správcem daně zejména z titulu nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 32 » (4) » c)

c) „D.III.17. Daň z přidané hodnoty“ (účet 343) obsahuje dluhy z titulu daňové povinnosti plátce daně z přidané hodnoty vůči správci daně.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 22 » (3) » d)

d) "B.II.16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce" (účet 344) obsahuje pohledávky za osobami, které nejsou vybranými účetními jednotkami, a to z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžitých darů.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 32 » (5) » a)

a) „D.III.18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce" (účet 345) obsahuje závazky vůči osobám, které nejsou vybranými účetními jednotkami, a to z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžitých darů,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 22 » (4) » a)

a) „B.II.17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi“ (účet 346) obsahuje zejména pohledávky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů, a to za účetními jednotkami, které jsou organizačními složkami státu, jimi zřízenými příspěvkovými organizacemi a státními fondy,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 32 » (5) » b)

b) „D.III.19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím“ (účet 347) obsahuje zejména závazky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů vůči účetním jednotkám, které jsou organizačními složkami státu, jimi zřízenými příspěvkovými organizacemi a státními fondy,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 22 » (4) » b)

b) „B.II.18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi“ (účet 348) obsahuje zejména pohledávky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů, a to za účetními jednotkami, které jsou kraji, obcemi, dobrovolnými svazky obcí, jimi zřízenými příspěvkovými organizacemi a regionálními radami regionů soudržnosti,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 32 » (5) » c)

c) „D.III.20. Závazky k vybraným místním vládním institucím“ (účet 349) obsahuje zejména závazky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů vůči účetním jednotkám, které jsou kraji, obcemi, dobrovolnými svazky obcí a jimi zřízenými příspěvkovými organizacemi a regionálními radami regionů soudržnosti.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 32 » (6) » a)

a) „D.III.21. Přijaté zálohy daní“ (účet 351) obsahuje správcem daně přijaté zálohy na daň, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 22 » (4) » c)

c) „B.II.19. Pohledávky ze správy daní“ (účet 352) obsahuje pohledávky správce daně pravomocně stanovené při správě daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 32 » (6) » b)

b) „D.III.22. Přeplatky na daních“ (účet 353) obsahuje správcem daně evidované přeplatky na daních, poplatcích a jiných obdobných peněžitých plněních,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 32 » (6) » c)

c) „D.III.23. Závazky z vratek nepřímých daní“ (účet 354) obsahuje u správce daně závazky k vrácení daně vzniklé při správě nepřímých daní, pokud jsou tyto daně pravomocně vyměřené podle daňového řádu,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 22 » (4) » d)

d) „B.II.20. Zúčtování z přerozdělování daní“ (účet 355) obsahuje u správce daně pohledávky vyplývající z rozpočtového určení daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 32 » (6) » d)

d) „D.III.24. Zúčtování z přerozdělování daní“ (účet 355) obsahuje u správce daně závazky vyplývající z rozpočtového určení daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 22 » (4) » e)

e) „B.II.21. Pohledávky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem“ (účet 356) obsahuje pohledávky správce daně vůči dlužníkovi v případě nakládání s cizím majetkem z titulu exekuce, zajištění a mezinárodního vymáhání pohledávek.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 32 » (6) » e)

e) „D.III.25. Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem“ (účet 357) obsahuje závazky správce daně vůči věřiteli v případě nakládání s cizím majetkem z titulu exekuce, zajištění a mezinárodního vymáhání pohledávek.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 22 » (5) » a)

a) „B.II.23. Krátkodobé pohledávky z ručení“ (účet 361) obsahuje krátkodobé pohledávky za dlužníkem k navrácení prostředků po realizaci ručení,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 32 » (7) » a)

a) „D.III.27. Krátkodobé závazky z ručení“ (účet 362) obsahuje krátkodobé dluhy vůči třetím osobám z titulu realizace plnění ze záruk,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 22 » (5) » b)

b) „B.II.24. Pevné termínové operace a opce“ (účet 363) obsahuje u územních samosprávných celků a organizačních složek státu pohledávky z pevných termínových operací a opcí,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 32 » (7) » b)

b) „D.III.28. Pevné termínové operace a opce“ (účet 363) obsahuje částky krátkodobých dluhů z pevných termínových operací a opcí,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 32 » (7) » c)

c) „D.III.29. Závazky z neukončených finančních operací“ (účet 364) obsahuje dluhy z neukončených finančních operací, zejména rep,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA I (§ 3 - § 10) » § 10 » (1)

(1) Nestanoví-li příslušné ustanovení této vyhlášky jinak, obsahové vymezení jednotlivých položek účetní závěrky vychází z názvu dané položky, jejího systematického zatřídění v příslušné části účetní závěrky a případně z obvyklého způsobu užití příslušného syntetického účtu.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA I (§ 3 - § 10) » § 10 » (1)

(1) Nestanoví-li příslušné ustanovení této vyhlášky jinak, obsahové vymezení jednotlivých položek účetní závěrky vychází z názvu dané položky, jejího systematického zatřídění v příslušné části účetní závěrky a případně z obvyklého způsobu užití příslušného syntetického účtu.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA I (§ 3 - § 10) » § 10 » (1)

(1) Nestanoví-li příslušné ustanovení této vyhlášky jinak, obsahové vymezení jednotlivých položek účetní závěrky vychází z názvu dané položky, jejího systematického zatřídění v příslušné části účetní závěrky a případně z obvyklého způsobu užití příslušného syntetického účtu.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 32 » (7) » d)

d) „D.III.31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů“ (účet 368) obsahuje částky dluhů účetní jednotky jako akcionáře či jiného společníka z titulu upsaných a dosud nesplacených podílů.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 22 » (5)

c) „B.II.25. Pohledávky z neukončených finančních operací“ (účet 369) obsahuje pohledávky z neukončených finančních operací, zejména reverzních rep.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA I (§ 3 - § 10) » § 10 » (1)

(1) Nestanoví-li příslušné ustanovení této vyhlášky jinak, obsahové vymezení jednotlivých položek účetní závěrky vychází z názvu dané položky, jejího systematického zatřídění v příslušné části účetní závěrky a případně z obvyklého způsobu užití příslušného syntetického účtu.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA I (§ 3 - § 10) » § 10 » (1)

(1) Nestanoví-li příslušné ustanovení této vyhlášky jinak, obsahové vymezení jednotlivých položek účetní závěrky vychází z názvu dané položky, jejího systematického zatřídění v příslušné části účetní závěrky a případně z obvyklého způsobu užití příslušného syntetického účtu.

Položka nemá obsahové vymezení ve vyhlášce a proto se použije znění § 10 odst. 1 a vychází se z názvu položky a z obvyklého způsobu užití příslušného syntetického účtu.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA I (§ 3 - § 10) » § 10

(3) V případě použití termínu „ostatní“ obsahuje daná položka stavy a obraty příslušných účtů, které nejsou specifikovány nebo které účetní jednotka neuvádí v žádné z položek označených stejným velkým písmenem latinské abecedy a stejnou římskou číslicí (skupina položek). Dále obsahuje účetní případy, které jsou podle jiného právního předpisu utajovanými skutečnostmi nebo informacemi, s výjimkou utajovaných informací, které vzhledem k jejich obsahu není možné zobrazit v účetní závěrce. V případě utajovaných informací, které vzhledem k jejich obsahu není možné zobrazit v účetní závěrce, účetní jednotka neposkytuje ani vysvětlující a doplňující informace v příloze.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA I (§ 3 - § 10) » § 10 » (1)

(1) Nestanoví-li příslušné ustanovení této vyhlášky jinak, obsahové vymezení jednotlivých položek účetní závěrky vychází z názvu dané položky, jejího systematického zatřídění v příslušné části účetní závěrky a případně z obvyklého způsobu užití příslušného syntetického účtu.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 22 » (6) » a)

a) „B.II.30. Náklady příštích období“ (účet 381) obsahuje částky výdajů běžného účetního období, které budou nákladem v následujících účetních obdobích,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 32 » (8) » a)

a) „D.III.35. Výdaje příštích období“ (účet 383) obsahuje částky nákladů, které s běžným účetním obdobím souvisejí, avšak výdaj na ně nebyl dosud uskutečněn,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 32 » (8) » b)

b) „D.III.36. Výnosy příštích období“ (účet 384) obsahuje částky příjmů v běžném účetním období, které patří do výnosů v následujících účetních obdobích,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 22 » (6) » b)

b) „B.II.31. Příjmy příštích období“ (účet 385) obsahuje částky výnosů, které souvisejí s běžným účetním obdobím, avšak nebyly dosud vyúčtovány jako pohledávky,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 22 » (6) » c)

c) „B.II.32. Dohadné účty aktivní“ (účet 388) obsahuje pohledávky ze soukromoprávních vztahů, na základě kterých vznikly nároky, ale není známa skutečná výše plnění nebo je jiným způsobem zpochybnitelná k okamžiku účetního případu. Dále obsahuje ostatní pohledávky, na základě kterých vznikly nároky, ale není známa skutečná výše plnění nebo je jiným způsobem zpochybnitelná, a proto je nelze vykazovat v položkách A.IV.5., B.II.17., B.II.18. a B.II.33. a zároveň o těchto skutečnostech nelze účtovat v knihách podrozvahových účtů.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 32 » (8) » c)

c) „D.III.37. Dohadné účty pasivní“ (účet 389) obsahuje závazky ze soukromoprávních vztahů, u nichž není známa skutečná výše plnění nebo je jiným způsobem zpochybnitelná k okamžiku účetního případu. Dále obsahuje ostatní závazky, u nichž není známa skutečná výše plnění nebo je jiným způsobem zpochybnitelná, a proto je nelze vykazovat v položkách D.II.7., D.III.18., D.III.19., D.III.20. a D.III.38. a zároveň nelze o těchto skutečnostech účtovat v knihách podrozvahových účtů.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 26 » (1) » a)

a) „C.I.1. Jmění účetní jednotky“ (účet 401) obsahuje zejména bezúplatně převzatý, bezúplatně přešlý nebo předaný dlouhodobý majetek a přírůstky nebo úbytky dlouhodobého majetku z důvodu změny příslušnosti k hospodaření nebo z důvodu svěření majetku do správy nebo bezúplatného převodu od zřizovatele podle jiných právních předpisů, jestliže se nevykazují na ostatních položkách vlastního kapitálu, a v případě organizačních složek státu přijaté dotace určené na pořízení dlouhodobého majetku podle jiných právních předpisů,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 26 » (1) » b)

b) „C.I.2. Fond privatizace“ (účet 402) obsahuje u ministerstva zdroj krytí aktiv podle zákona o zrušení Fondu národního majetku,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 26 » (1) » c)

c) „C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku“ (účet 403) obsahuje zejména přijaté dotace na pořízení dlouhodobého majetku podle jiných právních předpisů, a to u některých vybraných účetních jednotek s výjimkou organizačních složek státu.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 29 » (4)

(4) Položka „C.IV.4. Agregované příjmy a výdaje předcházejících účetních období" (účet 404) obsahuje u organizačních složek státu při otevření účetních knih kumulované příjmy a výdaje rozpočtového hospodaření předcházejících účetních období a u ministerstva také konečný zůstatek účtu, na kterém je zobrazen schodek nebo přebytek státního rozpočtu předcházejících účetních období.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 26 » (2) » a)

a) „C.I.4. Kurzové rozdíly“ (účet 405) obsahuje kurzové rozdíly podle § 70 odst. 3 v případě cenných papírů nebo podílů, které nejsou oceněny reálnou hodnotou nebo ekvivalencí,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 26 » (2) » b)

b) „C.I.5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody" (účet 406) obsahuje oceňovací rozdíly z prvotního použití a změny účetní metody v důsledku změny právních předpisů,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 26 » (2) » d)

d) „C.I.7. Opravy předcházejících účetních období" (účet 408) obsahuje opravy předcházejících účetních období, které jsou významné a ovlivnily by v předcházejících účetních obdobích výši výsledku hospodaření; za významnou se považuje každá jednotlivá oprava, jejíž výše dosahuje alespoň 0,3 % hodnoty aktiv netto za minulé účetní období nebo částky 260 000 Kč.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 27 » (2) » a)

a) „C.II.1. Fond odměn“ (účet 411) obsahuje stav fondu odměn tvořeného podle jiných právních předpisů,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 27 » (2) » b)

b) „C.II.2. Fond kulturních a sociálních potřeb“ (účet 412) obsahuje stav fondu kulturních a sociálních potřeb tvořeného podle jiných právních předpisů,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 27 » (2) » c)

c) „C.II.3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření“ (účet 413) obsahuje stav rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření podle jiných právních předpisů,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 27 » (2) » d)

d) „C.II.4. Rezervní fond z ostatních titulů“ (účet 414) obsahuje stav rezervního fondu tvořeného z ostatních titulů podle jiných právních předpisů,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 27 » (2) » e)

e) „C.II.5. Fond reprodukce majetku, fond investic“ (účet 416) obsahuje stav fondu reprodukce majetku, případně fondu investic, tvořeného podle jiných právních předpisů,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 27 » (2) » f)

f) „C.II.6. Ostatní fondy“ (účet 419) obsahuje stav ostatních fondů tvořených v souladu s jinými právními předpisy a vnitřními předpisy účetní jednotky.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 28 » (2)

(2) Položka „C.III.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení" (účet 431) obsahuje výsledek hospodaření předcházejících účetních období do okamžiku schválení účetní závěrky.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 28 » (3)

(3) Položka „C.III.3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období“ (účet 432) obsahuje výsledky hospodaření účetní jednotky za předcházející účetní období.

„D.I.1. Rezervy" (účet 441) nemá obsahové vymezení a proto se použije znění § 10 odst. 3 vyhlášky. Vychází se z názvu položky a z obvyklého způsobu užití příslušného syntetického účtu.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 31 » a)

a) „D.II.1. Dlouhodobé úvěry“ (účet 451) obsahuje stavy úvěrů a zápůjček se splatností delší než jeden rok,

Nestanoví-li příslušné ustanovení této vyhlášky jinak, obsahové vymezení jednotlivých položek účetní závěrky vychází z názvu dané položky, jejího systematického zatřídění v příslušné části účetní závěrky a případně z obvyklého způsobu užití příslušného syntetického účtu.


„D.II.3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů“ (účet 453) obsahuje částky vydaných dluhopisů se splatností delší než jeden rok snížené o výši ocenění nabytých vlastních dluhopisů se splatností delší než jeden rok,

„D.II.4. Dlouhodobé přijaté zálohy" (účet 455) nemá obsahové vymezení a proto se použije znění § 10 odst. 3 vyhlášky. Vychází se z názvu položky a z obvyklého způsobu užití příslušného syntetického účtu.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 31 » c)

c) „D.II.5. Dlouhodobé závazky z ručení“ (účet 456) obsahuje dluhy vůči třetím osobám z titulu realizace plnění ze záruk s dobou splatnosti delší než jeden rok,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 31 » d)

d) „D.II.6. Dlouhodobé směnky k úhradě“ (účet 457) obsahuje částky směnek vlastních a akceptovaných směnek cizích se splatností delší než jeden rok.

„D.II.8. Ostatní dlouhodobé závazky" (účet 459) nemá obsahové vymezení a proto se použije znění § 10 odst. 3 vyhlášky. Vychází se z názvu položky a z obvyklého způsobu užití příslušného syntetického účtu.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 19 » a)

a) „A.IV.1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé“ (účet 462) obsahuje poskytnuté návratné finanční výpomoci s dobou splatnosti delší než jeden rok,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 19 » b)

b) „A.IV.2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů“ (účet 464) obsahuje převzaté pohledávky z úvěrů s dobou splatnosti delší než jeden rok,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 19 » c)

c) „A.IV.3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy“ (účet 465) obsahuje poskytnuté zálohy a závdavky, které budou zúčtovány za více než jeden rok,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 19 » d)

d) „A.IV.4. Dlouhodobé pohledávky z ručení“ (účet 466) obsahuje u organizačních složek státu a územních samosprávných celků pohledávky za dlužníkem k navrácení prostředků po realizaci ručení s dobou splatnosti delší než jeden rok,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 19 » e)

e) „A.IV.5. Ostatní dlouhodobé pohledávky“ (účet 469) obsahuje pohledávky se splatností delší než jeden rok, které neobsahují položky A.IV.1. až A.IV.4.

„A.IV.6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery" (účet 471) nemá obsahové vymezení a proto se použije znění § 10 odst. 3 vyhlášky. Vychází se z názvu položky a z obvyklého způsobu užití příslušného syntetického účtu.

„D.II.9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery" (účet 472) nemá obsahové vymezení a proto se použije znění § 10 odst. 3 vyhlášky. Vychází se z názvu položky a z obvyklého způsobu užití příslušného syntetického účtu.

Položka nemá obsahové vymezení ve vyhlášce a proto se použije znění § 10 odst. 1 a vychází se z názvu položky a z obvyklého způsobu užití příslušného syntetického účtu.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA I (§ 3 - § 10) » § 10 » (1)

(1) Nestanoví-li příslušné ustanovení této vyhlášky jinak, obsahové vymezení jednotlivých položek účetní závěrky vychází z názvu dané položky, jejího systematického zatřídění v příslušné části účetní závěrky a případně z obvyklého způsobu užití příslušného syntetického účtu.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA I (§ 3 - § 10) » § 10 » (1)

(1) Nestanoví-li příslušné ustanovení této vyhlášky jinak, obsahové vymezení jednotlivých položek účetní závěrky vychází z názvu dané položky, jejího systematického zatřídění v příslušné části účetní závěrky a případně z obvyklého způsobu užití příslušného syntetického účtu.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA II (§ 11 - § 32) » § 28 » (1)

(1) Položka „C.III.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období" (účet 493) obsahuje součet výsledků hospodaření z hlavní a z hospodářské činnosti vykázaných v položce „C.2. Výsledek hospodaření běžného účetního období" ve výkazu zisku a ztráty.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA I (§ 3 - § 10) » § 10 » (1)

(1) Nestanoví-li příslušné ustanovení této vyhlášky jinak, obsahové vymezení jednotlivých položek účetní závěrky vychází z názvu dané položky, jejího systematického zatřídění v příslušné části účetní závěrky a případně z obvyklého způsobu užití příslušného syntetického účtu.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA III (§ 33 - § 42) » § 33 » (1) » a)

a) „A.I.1. Spotřeba materiálu“ (účet 501) obsahuje zejména náklady na spotřebovaný materiál včetně nákladů ve výši ocenění jiného drobného dlouhodobého hmotného majetku nakoupeného, vytvořeného vlastní činností nebo bezúplatně nabytého od subjektů, které nejsou vybranými účetními jednotkami, který nesplňuje pouze podmínku dolní hranice pro vykazování v položce „A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek“ rozvahy a náklady na úbytek zásob v rámci stanovených norem přirozených úbytků,

„A.I.2. Spotřeba energie" (účet 502) nemá obsahové vymezení a proto se použije znění § 10 odst. 3 vyhlášky. Vychází se z názvu položky a z obvyklého způsobu užití příslušného syntetického účtu.

„A.I.3. Spotřeba jiných neskladovaných dodávek" (účet 503) nemá obsahové vymezení a proto se použije znění § 10 odst. 3 vyhlášky. Vychází se z názvu položky a z obvyklého způsobu užití příslušného syntetického účtu.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA III (§ 33 - § 42) » § 33 » (1) » b)

b) „A.I.4. Prodané zboží“ (účet 504) obsahuje náklady na prodané zboží, včetně nákladů na úbytek zásob zboží v rámci stanovených norem přirozených úbytků,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA III (§ 33 - § 42) » § 33 » (1) » c)

c) „A.I.5. Aktivace dlouhodobého majetku" (účet 506) obsahuje snížení nákladů účetní jednotky z titulu výroby nebo pořízení dlouhodobého majetku ve vlastní režii účetní jednotky,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA III (§ 33 - § 42) » § 33 » (1) » d)

d) „A.I.6. Aktivace oběžného majetku" (účet 507) obsahuje snížení nákladů účetní jednotky z titulu výroby nebo pořízení oběžného majetku ve vlastní režii účetní jednotky,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA III (§ 33 - § 42) » § 33 » (1) » e)

e) „A.I.7. Změna stavu zásob vlastní výroby" (účet 508) obsahuje náklady či snížení nákladů z titulu přírůstku nebo úbytku zásob vlastní výroby v průběhu běžného účetního období,

„A.I.8. Opravy a udržování" (účet 511) nemá obsahové vymezení a proto se použije znění § 10 odst. 3 vyhlášky. Vychází se z názvu položky a z obvyklého způsobu užití příslušného syntetického účtu.

„A.I.9. Cestovné" (účet 512) nemá obsahové vymezení a proto se použije znění § 10 odst. 3 vyhlášky. Vychází se z názvu položky a z obvyklého způsobu užití příslušného syntetického účtu.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA III (§ 33 - § 42) » § 33 » (1) » f)

f) „A.I.10. Náklady na reprezentaci“ (účet 513) obsahuje zejména náklady týkající se reprezentace včetně nákladů na vlastní výkony, které se použijí pro účely reprezentace,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA III (§ 33 - § 42) » § 33 » (1) » g)

g) „A.I.11. Aktivace vnitroorganizačních služeb" (účet 516) obsahuje snížení nákladů účetní jednotky z titulu zejména vnitroorganizační přepravy a jiných výkonů provedených pro vlastní potřebu účetní jednotky,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA III (§ 33 - § 42) » § 33 » (1) » h)

h) „A.I.12. Ostatní služby" (účet 518) obsahuje zejména náklady na služby poskytované bankou, spořitelním nebo úvěrním družstvem a další služby, které nemají charakter finančních nákladů, neuvedené v položkách „A.I.8. Opravy a udržování" až „A.I.11. Aktivace vnitroorganizačních služeb" včetně nákladů ve výši ocenění jiného drobného dlouhodobého nehmotného majetku nakoupeného, vytvořeného vlastní činností nebo bezúplatně nabytého od subjektů, které nejsou vybranými účetními jednotkami, který nesplňuje pouze podmínku dolní hranice pro vykazování v položce „A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek“ rozvahy.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA III (§ 33 - § 42) » § 33 » (2) » a)

a) „A.I.13. Mzdové náklady" (účet 521) obsahuje náklady na veškeré požitky zaměstnanců ze závislé činnosti a náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA III (§ 33 - § 42) » § 33 » (2) » b)

b) „A.I.14. Zákonné sociální pojištění“ (účet 524) obsahuje náklady z titulu zákonné povinnosti zaměstnavatele plnit z titulu sociálního pojištění a veřejného zdravotního pojištění,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA III (§ 33 - § 42) » § 33 » (2) » c)

c) „A.I.15. Jiné sociální pojištění" (účet 525) obsahuje zejména náklady na povinné úrazové pojištění zaměstnanců podle jiného právního předpisu a náklady z titulu dobrovolného plnění sociálního pojištění,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA III (§ 33 - § 42) » § 33 » (2) » d)

d) „A.I.16. Zákonné sociální náklady“ (účet 527) obsahuje náklady podle § 24 odst. 2 písm. j) zákona upravujícího daně z příjmů, pokud se na příslušnou účetní jednotku vztahují podle jiného právního předpisu včetně přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb.

„A.I.17. Jiné sociální náklady" (účet 528) nemá obsahové vymezení a proto se použije znění § 10 odst. 3 vyhlášky. Vychází se z názvu položky a z obvyklého způsobu užití příslušného syntetického účtu.

„A.I.18. Daň silniční" (účet 531) nemá obsahové vymezení a proto se použije znění § 10 odst. 3 vyhlášky. Vychází se z názvu položky a z obvyklého způsobu užití příslušného syntetického účtu.

„A.I.19. Daň z nemovitostí" (účet 532) nemá obsahové vymezení a proto se použije znění § 10 odst. 3 vyhlášky. Vychází se z názvu položky a z obvyklého způsobu užití příslušného syntetického účtu.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA III (§ 33 - § 42) » § 33 » (3) » a)

a) „A.I.20. Jiné daně a poplatky“ (účet 538) obsahuje zejména náklady na ostatní daně, odvody a podobné platby charakteru nákladů v případech, kdy je účetní jednotka poplatníkem, s výjimkou daně z příjmů; též náklady na doměrky daní za předcházející zdaňovací období včetně daně z přidané hodnoty za předcházející zdaňovací období v případech, kdy o tuto daň již nelze zvýšit hodnotu majetku, a dále doměrky spotřební daně vztahující se k vlastní spotřebě vybraných výrobků podle zákona o spotřebních daních a náklady na soudní poplatky,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA III (§ 33 - § 42) » § 33 » (3) » b)

b) „A.I.21. Vratky nepřímých daní" (účet 539) obsahuje u organizačních složek státu, které jsou správcem daně, náklad na vrácení daně v případě nepřímých daní, například náklad na vrácení daně osobám požívajícím výsad a imunit podle zákona o dani z přidané hodnoty.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA III (§ 33 - § 42) » § 33 » (4) » a)

a) „A.I.22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení" (účet 541) obsahuje zejména smluvní pokuty a úroky z prodlení podle ustanovení jiných právních předpisů s výjimkou úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru, poplatky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, penále a popř. jiné sankce ze smluvních vztahů,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA III (§ 33 - § 42) » § 33 » (4) » b)

b) „A.I.23. Jiné pokuty a penále“ (účet 542) obsahuje náklady z ostatních pokut a penále podle jiných právních předpisů nezachycené na položce „A.I.22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení“ (účet 541),

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA III (§ 33 - § 42) » § 33 » (4) » c)

c) „A.I.24. Dary a jiná bezúplatná předání“ (účet 543) obsahuje zejména náklady z vyřazení majetku s výjimkou peněžních prostředků z titulu bezúplatného předání, pokud to umožňuje jiný právní předpis, a to subjektům, které nejsou vybranými účetními jednotkami, včetně nákladů z titulu věcné humanitární pomoci.

„A.I.25. Prodaný materiál" (účet 544) nemá obsahové vymezení a proto se použije znění § 10 odst. 3 vyhlášky. Vychází se z názvu položky a z obvyklého způsobu užití příslušného syntetického účtu.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA III (§ 33 - § 42) » § 33 » (5)

(5) Položka „A.I.26. Manka a škody“ (účet 547) obsahuje náklady na manka a škody na majetku, s výjimkou schodku u pokladní hotovosti a cenin. Škodou se pro účely obsahového vymezení této položky rozumí fyzické znehodnocení, to je neodstranitelné poškození nebo zničení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a zásob, a to z objektivních i subjektivních příčin. Dále obsahuje i náklady spojené s rozhodnutím o nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku, a to k okamžiku rozhodnutí o nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku.

„A.I.27. Tvorba fondů" (účet 548) nemá obsahové vymezení a proto se použije znění § 10 odst. 3 vyhlášky. Vychází se z názvu položky a z obvyklého způsobu užití příslušného syntetického účtu.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA III (§ 33 - § 42) » § 33 » (6) » f)

f) „A.I.36. Ostatní náklady z činnosti" (účet 549) obsahuje zejména náklady na pojistné na neživotní pojištění a další náklady z činnosti neuvedené v položkách „A.I.1. Spotřeba materiálu" až „A.I.35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku".

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA III (§ 33 - § 42) » § 33 » (6) » a)

a) „A.I.28. Odpisy dlouhodobého majetku“ (účet 551) obsahuje náklady vyjadřující promítnutí ocenění dlouhodobého majetku v průběhu běžného účetního období v souvislosti s jeho užíváním účetní jednotkou, a to zejména podle odpisového plánu, a dále zůstatkovou cenu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku při jeho vyřazení, zejména z důvodu úplného opotřebení; neobsahuje zůstatkovou cenu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v případě jeho prodeje, darování, manka, škody, předání nebo přechodu podle § 26 odst. 1 písm. a),

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA III (§ 33 - § 42) » § 33 » (6) » b)

b) „A.I.29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek" (účet 552) obsahuje náklady ve výši ocenění prodaného dlouhodobého nehmotného majetku k okamžiku jeho prodeje,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA III (§ 33 - § 42) » § 33 » (6) » c)

c) „A.I.30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek" (účet 553) obsahuje náklady ve výši ocenění prodaného dlouhodobého hmotného majetku k okamžiku jeho prodeje,

„A.I.31. Prodané pozemky" (účet 554) nemá obsahové vymezení a proto se použije znění § 10 odst. 3 vyhlášky. Vychází se z názvu položky a z obvyklého způsobu užití příslušného syntetického účtu.

„A.I.32. Tvorba a zúčtování rezerv" (účet 555) nemá obsahové vymezení a proto se použije znění § 10 odst. 3 vyhlášky. Vychází se z názvu položky a z obvyklého způsobu užití příslušného syntetického účtu.

„A.I.33. Tvorba a zúčtování opravných položek" (účet 556) nemá obsahové vymezení a proto se použije znění § 10 odst. 3 vyhlášky. Vychází se z názvu položky a z obvyklého způsobu užití příslušného syntetického účtu.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA III (§ 33 - § 42) » § 33 » (6) » d)

d) „A.I.34. Náklady z vyřazených pohledávek" (účet 557) obsahuje výši ocenění vyřazených pohledávek z jiných důvodů, než je inkaso pohledávky, započtení pohledávky a splynutí osoby dlužníka a věřitele, a výši ocenění postoupených pohledávek,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA III (§ 33 - § 42) » § 33 » (6) » e)

e) „A.I.35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku" (účet 558) obsahuje náklady ve výši ocenění drobného dlouhodobého nehmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného majetku nakoupeného, vytvořeného vlastní činností nebo bezúplatně nabytého od subjektů, které nejsou vybranými účetními jednotkami,

„A.II.1. Prodané cenné papíry a podíly" (účet 561) nemá obsahové vymezení a proto se použije znění § 10 odst. 3 vyhlášky. Vychází se z názvu položky a z obvyklého způsobu užití příslušného syntetického účtu.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA III (§ 33 - § 42) » § 34 » a)

a) „A.II.2. Úroky“ (účet 562) obsahuje zejména náklady z titulu úroků z úvěrů, zápůjček a vydaných dluhových cenných papírů,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA III (§ 33 - § 42) » § 34 » b)

b) „A.II.3. Kurzové ztráty“ (účet 563) obsahuje náklady vznikající při ocenění majetku a závazků uvedených v § 4 odst. 12 zákona k okamžiku uskutečnění účetního případu a k rozvahovému dni,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA III (§ 33 - § 42) » § 34 » c)

c) „A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou“ (účet 564) obsahuje náklady vyplývající z přecenění majetku a závazků na reálnou hodnotu, včetně nákladů vyplývajících z přecenění majetku určeného k prodeji na reálnou hodnotu podle § 64 k okamžiku jeho prodeje,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA III (§ 33 - § 42) » § 34 » d)

d) „A.II.5. Ostatní finanční náklady" (účet 569) obsahuje finanční náklady neuvedené v položkách „A.II.1. Prodané cenné papíry a podíly" až „A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou".

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA III (§ 33 - § 42) » § 35 » a)

a) „A.III.1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery" (účet 571) obsahuje u organizačních složek státu, jimi zřízených příspěvkových organizací a státních fondů zejména náklady z titulu dotací, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů, a to bez ohledu na účel jejich poskytnutí,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA III (§ 33 - § 42) » § 35 » b)

b) „A.III.2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery“ (účet 572) obsahuje u krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí, jimi zřízených příspěvkových organizací a u regionálních rad regionů soudržnosti zejména náklady z titulu dotací, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů, a to bez ohledu na účel jejich poskytnutí,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA III (§ 33 - § 42) » § 35 » c)

c) „A.III.3. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů“ (účet 575) obsahuje u organizačních složek státu náklady z titulu předfinancování dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů poskytovaných zejména z rozpočtu Evropské unie těmito organizačními složkami státu z příslušné kapitoly státního rozpočtu.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA III (§ 33 - § 42) » § 36 » a)

a) „A.IV.1. Náklady ze sdílené daně z příjmů fyzických osob“ (účet 581) obsahuje náklady z daní z příjmů fyzických osob vzniklé v souvislosti s rozpočtovým určením daní, pokud jsou tyto daně pravomocně přiznané podle jiného právního předpisu,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA III (§ 33 - § 42) » § 36 » b)

b) „A.IV.2. Náklady ze sdílené daně z příjmů právnických osob“ (účet 582) obsahuje náklady z daní z příjmů právnických osob vzniklé v souvislosti s rozpočtovým určením daní, pokud jsou tyto daně pravomocně přiznané podle jiného právního předpisu,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA III (§ 33 - § 42) » § 36 » c)

c) „A.IV.3. Náklady ze sdílené daně z přidané hodnoty“ (účet 584) obsahuje náklady z daně z přidané hodnoty vzniklé v souvislosti s rozpočtovým určením daní, pokud jsou tyto daně pravomocně přiznané podle jiného právního předpisu,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA III (§ 33 - § 42) » § 36 » d)

d) „A.IV.4. Náklady ze sdílených spotřebních daní“ (účet 585) obsahuje náklady ze spotřebních daní vzniklé v souvislosti s rozpočtovým určením daní, pokud jsou tyto daně pravomocně přiznané podle jiného právního předpisu,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA III (§ 33 - § 42) » § 36 » e)

e) „A.IV.5. Náklady z ostatních sdílených daní a poplatků" (účet 586) obsahuje náklady z ostatních sdílených daní a poplatků podle jiného právního předpisu.

„A.V.1. Daň z příjmů" (účet 591) nemá obsahové vymezení a proto se použije znění § 10 odst. 3 vyhlášky. Vychází se z názvu položky a z obvyklého způsobu užití příslušného syntetického účtu.

„A.V.2. Dodatečné odvody daně z příjmů" (účet 595) nemá obsahové vymezení a proto se použije znění § 10 odst. 3 vyhlášky. Vychází se z názvu položky a z obvyklého způsobu užití příslušného syntetického účtu.

„B.I.1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků" (účet 601) nemá obsahové vymezení a proto se použije znění § 10 odst. 3 vyhlášky. Vychází se z názvu položky a z obvyklého způsobu užití příslušného syntetického účtu.

„B.I.2. Výnosy z prodeje služeb" (účet 602) nemá obsahové vymezení a proto se použije znění § 10 odst. 3 vyhlášky. Vychází se z názvu položky a z obvyklého způsobu užití příslušného syntetického účtu.

„B.I.4. Výnosy z prodaného zboží" (účet 604) nemá obsahové vymezení a proto se použije znění § 10 odst. 3 vyhlášky. Vychází se z názvu položky a z obvyklého způsobu užití příslušného syntetického účtu.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA III (§ 33 - § 42) » § 37 » (1) » b)

b) „B.I.5. Výnosy ze správních poplatků“ (účet 605) obsahuje u organizačních složek státu a územních samosprávných celků výnosy ze správních poplatků

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA III (§ 33 - § 42) » § 37 » (1) » c)

c) „B.I.6. Výnosy z místních poplatků“ (účet 606) obsahuje u územních samosprávných celků výnosy z místních poplatků.

„B.I.7. Výnosy ze soudních poplatků" (účet 607) nemá obsahové vymezení a proto se použije znění § 10 odst. 3 vyhlášky. Vychází se z názvu položky a z obvyklého způsobu užití příslušného syntetického účtu.

„B.I.8. Jiné výnosy z vlastních výkonů" (účet 609) nemá obsahové vymezení a proto se použije znění § 10 odst. 3 vyhlášky. Vychází se z názvu položky a z obvyklého způsobu užití příslušného syntetického účtu.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA III (§ 33 - § 42) » § 39 » a)

a) „B.III.1. Výnosy z daně z příjmů fyzických osob“ (účet 631) obsahuje výnosy z daní z příjmů fyzických osob vzniklé ze správy daní, pokud jsou tyto daně pravomocně vyměřené podle jiného právního předpisu,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA III (§ 33 - § 42) » § 39 » b)

b) „B.III.2. Výnosy z daně z příjmů právnických osob“ (účet 632) obsahuje výnosy z daní z příjmů právnických osob vzniklé ze správy daní, pokud jsou tyto daně pravomocně vyměřené podle jiného právního předpisu,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA III (§ 33 - § 42) » § 39 » c)

c) „B.III.3. Výnosy ze sociálního pojištění“ (účet 633) obsahuje výnosy ze sociálního pojištění vzniklé ze správy sociálního pojištění, pokud jsou pravomocně vyměřené podle jiného právního předpisu,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA III (§ 33 - § 42) » § 39 » d)

d) „B.III.4. Výnosy z daně z přidané hodnoty“ (účet 634) obsahuje výnosy z daně z přidané hodnoty vzniklé ze správy daní, pokud jsou tyto daně pravomocně vyměřené podle jiného právního předpisu,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA III (§ 33 - § 42) » § 39 » e)

e) „B.III.5. Výnosy ze spotřebních daní“ (účet 635) obsahuje výnosy ze spotřebních daní vzniklé ze správy daní, pokud jsou tyto daně pravomocně vyměřené podle jiného právního předpisu,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA III (§ 33 - § 42) » § 39 » f)

f) „B.III.6. Výnosy z majetkových daní“ (účet 636) obsahuje výnosy z majetkových daní vzniklé ze správy daní, pokud jsou tyto daně pravomocně vyměřené podle jiného právního předpisu,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA III (§ 33 - § 42) » § 39 » g)

g) „B.III.7. Výnosy z energetických daní“ (účet 637) obsahuje výnosy z daně ze zemního plynu a některých dalších plynů, daně z pevných paliv, daně z elektřiny a obdobných daní vzniklých ze správy daní, pokud jsou tyto daně pravomocně vyměřené podle jiného právního předpisu,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA III (§ 33 - § 42) » § 39 » h)

h) „B.III.8. Výnosy z daně silniční“ (účet 638) obsahuje výnosy z daně silniční vzniklé ze správy daní, pokud jsou tyto daně pravomocně vyměřené podle jiného právního předpisu,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA III (§ 33 - § 42) » § 39 » i)

i) „B.III.9. Výnosy z ostatních daní a poplatků“ (účet 639) obsahuje výnosy z ostatních daní neuvedených v položkách B.III.1. až B.III.8. vzniklé ze správy daní, pokud jsou tyto daně pravomocně vyměřené podle jiného právního předpisu.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA III (§ 33 - § 42) » § 37 » (2) » a)

a) „B.I.9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení“ (účet 641) obsahuje výnosy ze smluvních pokut a úroků z prodlení podle ustanovení jiných právních předpisů s výjimkou úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru, které se uvádějí v položce „B.II.2 Úroky“,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA III (§ 33 - § 42) » § 37 » (2) » b)

b) „B.I.10. Jiné pokuty a penále“ (účet 642) obsahuje výnosy z pokut a penále, neuvedené v položce „B.I.9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení“,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA III (§ 33 - § 42) » § 37 » (2) » c)

c) „B.I.11. Výnosy z vyřazených pohledávek“ (účet 643) obsahuje výnosy z úhrad pohledávek, které byly v minulosti vyřazeny, a výnosy z postoupení pohledávek,

„B.I.12. Výnosy z prodeje materiálu" (účet 644) nemá obsahové vymezení a proto se použije znění § 10 odst. 3 vyhlášky. Vychází se z názvu položky a z obvyklého způsobu užití příslušného syntetického účtu.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA III (§ 33 - § 42) » § 37 » (2) » d)

d) „B.I.13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku“ (účet 645) obsahuje výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku včetně drobného dlouhodobého nehmotného majetku,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA III (§ 33 - § 42) » § 37 » (2) » e)

e) „B.I.14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků“ (účet 646) obsahuje výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku včetně drobného dlouhodobého hmotného majetku, s výjimkou výnosů z prodeje pozemků,

„B.I.15. Výnosy z prodeje pozemků" (účet 647) nemá obsahové vymezení a proto se použije znění § 10 odst. 3 vyhlášky. Vychází se z názvu položky a z obvyklého způsobu užití příslušného syntetického účtu.

„B.I.16. Čerpání fondů" (účet 648) nemá obsahové vymezení a proto se použije znění § 10 odst. 3 vyhlášky. Vychází se z názvu položky a z obvyklého způsobu užití příslušného syntetického účtu.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA III (§ 33 - § 42) » § 37 » (2) » f)

f) „B.I.17. Ostatní výnosy z činnosti“ (účet 649) obsahuje zejména náhrady za manka a škody, přebytky na majetku s výjimkou přebytků dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, bezúplatné nabytí zásob a drobného dlouhodobého majetku od subjektu, který není vybranou účetní jednotkou, a ostatní výnosy neuvedené v položkách „B.I.1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků" až „B.I.16. Čerpání fondů".

„B.II.1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů" (účet 661) nemá obsahové vymezení a proto se použije znění § 10 odst. 3 vyhlášky. Vychází se z názvu položky a z obvyklého způsobu užití příslušného syntetického účtu.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA III (§ 33 - § 42) » § 38 » a)

a) „B.II.2. Úroky" (účet 662) obsahuje výnosy z úroků včetně úroků z dluhových cenných papírů a poskytnutých zápůjček,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA III (§ 33 - § 42) » § 38 » b)

b) „B.II.3. Kurzové zisky" (účet 663) obsahuje výnosy vznikající při ocenění majetku a závazků uvedených v § 4 odst. 12 zákona k okamžiku uskutečnění účetního případu a k rozvahovému dni,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA III (§ 33 - § 42) » § 38 » c)

c) „B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" (účet 664) obsahuje výnosy vyplývající z přecenění majetku a závazků na reálnou hodnotu včetně výnosů z přecenění majetku určeného k prodeji na reálnou hodnotu podle § 64 k okamžiku jeho prodeje,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA III (§ 33 - § 42) » § 38 » e)

e) „B.II.6. Ostatní finanční výnosy" "(účet 669) obsahuje finanční výnosy neuvedené v položkách „B.II.1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů" až „B.II.5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku".

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA III (§ 33 - § 42) » § 40 » a)

a) „B.IV.1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů“ (účet 671) obsahuje u organizačních složek státu, jimi zřízených příspěvkových organizací a státních fondů zejména výnosy z titulu dotací, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů, s výjimkou daní, poplatků a jiných obdobných dávek,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA III (§ 33 - § 42) » § 40 » b)

b) „B.IV.2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů“ (účet 672) obsahuje u krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí, jimi zřízených příspěvkových organizací a u regionálních rad regionů soudržnosti zejména výnosy z titulu dotací, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů, s výjimkou daní, poplatků a jiných obdobných dávek,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA III (§ 33 - § 42) » § 40

c) „B.IV.3. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z předfinancování transferů“ (účet 675) obsahuje u organizačních složek státu výnosy z titulu předfinancování dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů poskytovaných zejména z rozpočtu Evropské unie těmito organizačními složkami státu z příslušné kapitoly státního rozpočtu.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA III (§ 33 - § 42) » § 41 » a)

a) „B.V.1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob“ (účet 681) obsahuje výnosy z daní z příjmů fyzických osob vzniklé v souvislosti s rozpočtovým určením daní, pokud jsou tyto daně pravomocně vyměřené podle jiného právního předpisu,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA III (§ 33 - § 42) » § 41 » b)

b) „B.V.2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob“ (účet 682) obsahuje výnosy z daní z příjmů právnických osob vzniklé v souvislosti s rozpočtovým určením daní, pokud jsou tyto daně pravomocně vyměřené podle jiného právního předpisu,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA III (§ 33 - § 42) » § 41 » c)

c) „B.V.3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty“ (účet 684) obsahuje výnosy z daně z přidané hodnoty vzniklé v souvislosti s rozpočtovým určením daní, pokud jsou tyto daně pravomocně vyměřené podle jiného právního předpisu,

„B.V.4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní" (účet 685) nemá obsahové vymezení a proto se použije znění § 10 odst. 3 vyhlášky. Vychází se z názvu položky a z obvyklého způsobu užití příslušného syntetického účtu.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA III (§ 33 - § 42) » § 41 » e)

e) „B.V.5. Výnosy ze sdílených majetkových daní“ (účet 686) obsahuje výnosy z daně z nemovitých věcí a daně z nabytí nemovitých věcí vzniklé v souvislosti s rozpočtovým určením daní, pokud jsou tyto daně pravomocně přiznané podle jiného právního předpisu,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA III (§ 33 - § 42) » § 41 » f)

f) „B.V.6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků" (účet 688) obsahuje výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků podle jiného právního předpisu.

Obsah těchto účtových tříd si určí sama účetní jednotka.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA VII (§ 47 - § 54) » § 49

a) „P.I.1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek“ (účet 901) obsahuje majetek, který nesplňuje pouze podmínku dolní hranice pro vykazování v položce „A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek“ (účet 018),

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA VII (§ 47 - § 54) » § 49 » b)

b) „P.I.2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek“ (účet 902) obsahuje majetek, který nesplňuje pouze podmínku dolní hranice pro vykazování v položce „A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek“ (účet 028),

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA VII (§ 47 - § 54) » § 49 » c)

c) „P.I.3. Vyřazené pohledávky“ (účet 905) obsahuje práva na peněžité plnění v případě, že již zanikl nárok účetní jednotky na vymáhání plnění, ale je zde předpoklad, že dlužník svoji povinnost zcela nebo zčásti splní, nebo je zde předpoklad, že bude plněno jinou osobou; dále obsahuje pohledávky, které účetní jednotka již nevykazuje v rozvaze, ale z jiných právních předpisů nebo z potřeb účetní jednotky vyplývá potřeba jejich sledování,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA VII (§ 47 - § 54) » § 49

d) „P.I.4. Vyřazené závazky“ (účet 906) obsahuje povinnosti k peněžitému plnění v případě, že již zanikl nárok věřitele na vymáhání plnění, ale je zde předpoklad, že účetní jednotka svoji povinnost zcela anebo zčásti splní; dále obsahuje závazky, které účetní jednotka již nevykazuje v rozvaze, ale z jiných právních předpisů nebo z potřeb účetní jednotky vyplývá potřeba jejich sledování,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA VII (§ 47 - § 54) » § 49

e) „P.I.5. Ostatní majetek“ (účet 909) obsahuje majetek, který má účetní jednotka ve vlastnictví nebo jí přísluší hospodaření k tomuto majetku, který je předmětem účetnictví, ale není vykazován v rozvaze a není uveden na jiných podrozvahových účtech. Dále u zřizovatele obsahuje majetek, který zřizovatel předal příspěvkové organizaci k hospodaření podle jiného právního předpisu, pokud tento majetek zřizovatel nevykazuje v rozvaze.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA VII (§ 47 - § 54) » § 50

a) „P.II.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů“ (účet 911) obsahuje v případě organizačních složek státu krátkodobé předpokládané pohledávky zejména za Evropskou unií z titulu předfinancování dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů poskytovaných zejména z rozpočtu Evropské unie těmito organizačními složkami státu,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA VII (§ 47 - § 54) » § 50

b) „P.II.2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů“ (účet 912) obsahuje v případě organizačních složek státu krátkodobé předpokládané závazky zejména vůči Evropské unii z titulu předfinancování dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů poskytovaných zejména z rozpočtu Evropské unie těmito organizačními složkami státu,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA VII (§ 47 - § 54) » § 50

c) „P.II.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů“ (účet 913) obsahuje krátkodobé předpokládané pohledávky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů, a to za subjekty se sídlem v zahraničí, s výjimkou podmíněných pohledávek vykazovaných v položce „P.II.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů“,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA VII (§ 47 - § 54) » § 50

d) „P.II.4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů“ (účet 914) obsahuje krátkodobé předpokládané závazky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů, a to vůči subjektům se sídlem v zahraničí, s výjimkou podmíněných závazků vykazovaných v položce „P.II.2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů“,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA VII (§ 47 - § 54) » § 50

e) „P.II.5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů“ (účet 915) obsahuje krátkodobé předpokládané pohledávky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů neuvedené v položkách „P.II.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů“ a „P.II.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů“,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA VII (§ 47 - § 54) » § 50

f) „P.II.6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů“ (účet 916) obsahuje krátkodobé předpokládané závazky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů neuvedené v položkách „P.II.2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů“ a „P.II.4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů“.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA VII (§ 47 - § 54) » § 51 » a)

a) „P.III.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou“ (účet 921) obsahuje krátkodobé budoucí pohledávky z titulu případné nemožnosti vrácení majetku účetní jednotky úplatně užívaného jinou osobou, například z důvodu zničení nebo odcizení nebo z důvodu významného znehodnocení tohoto majetku, a to ve výši případného peněžitého plnění vůči účetní jednotce,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA VII (§ 47 - § 54) » § 51 » b)

b) „P.III.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou“ (účet 922) obsahuje dlouhodobé budoucí pohledávky z titulu případné nemožnosti vrácení majetku účetní jednotky úplatně užívaného jinou osobou, například z důvodu zničení nebo odcizení nebo z důvodu významného znehodnocení tohoto majetku, a to ve výši případného peněžitého plnění vůči účetní jednotce,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA VII (§ 47 - § 54) » § 51 » c)

c) „P.III.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce“ (účet 923) obsahuje krátkodobé budoucí pohledávky z titulu případné nemožnosti vrácení majetku účetní jednotky užívaného jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce, například z důvodu zničení nebo odcizení nebo z důvodu významného znehodnocení tohoto majetku, a to ve výši případného peněžitého plnění vůči účetní jednotce,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA VII (§ 47 - § 54) » § 51 » d)

d) „P.III.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce“ (účet 924) obsahuje dlouhodobé budoucí pohledávky z titulu případné nemožnosti vrácení majetku účetní jednotky užívaného jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce, například z důvodu zničení nebo odcizení nebo z důvodu významného znehodnocení tohoto majetku, a to ve výši případného peněžitého plnění vůči účetní jednotce,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA VII (§ 47 - § 54) » § 51 » e)

e) „P.III.5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů“ (účet 925) obsahuje krátkodobé budoucí pohledávky z titulu případné nemožnosti vrácení majetku účetní jednotky užívaného jinou osobou z důvodů povinností stanovených jinými právními předpisy nebo z jiného důvodu neuvedeného v písmenech a) a c), například z důvodu zničení nebo odcizení nebo z důvodu významného znehodnocení tohoto majetku, a to ve výši případného peněžitého plnění vůči účetní jednotce,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA VII (§ 47 - § 54) » § 51 » f)

f) „P.III.6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů“ (účet 926) obsahuje dlouhodobé budoucí pohledávky z titulu případné nemožnosti vrácení majetku účetní jednotky užívaného jinou osobou z důvodů povinností stanovených jinými právními předpisy nebo z jiného důvodu neuvedeného v písmenech b) a d), například z důvodu zničení nebo odcizení nebo z důvodu významného znehodnocení tohoto majetku, a to ve výši případného peněžitého plnění vůči účetní jednotce.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA VII (§ 47 - § 54) » § 52 » a)

a) „P.IV.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku“ (účet 931) obsahuje krátkodobé budoucí pohledávky z titulu plnění z uzavřených smluv týkajících se prodeje dlouhodobého majetku, například zálohy a závdavky nebo splátky,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA VII (§ 47 - § 54) » § 52 » b)

b) „P.IV.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku“ (účet 932) obsahuje dlouhodobé budoucí pohledávky z titulu plnění z uzavřených smluv týkajících se prodeje dlouhodobého majetku, například zálohy a závdavky nebo splátky,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA VII (§ 47 - § 54) » § 52 » c)

c) „P.IV.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv“ (účet 933) obsahuje krátkodobé budoucí pohledávky z titulu plnění z uzavřených smluv, s výjimkou smluv podle písmene a), například z titulu nájemného nebo pachtovného,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA VII (§ 47 - § 54) » § 52 » d)

d) „P.IV.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv“ (účet 934) obsahuje dlouhodobé budoucí pohledávky z titulu plnění z uzavřených smluv, s výjimkou smluv podle písmene b), například z titulu nájemného nebo pachtovného,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA VII (§ 47 - § 54) » § 52 » e)

e) „P.IV.5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní“ (účet 939) obsahuje v případě územních samosprávných celků krátkodobé předpokládané pohledávky nebo příjmy vyplývající z přerozdělení daní podle zákona upravujícího rozpočtové určení daní,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA VII (§ 47 - § 54) » § 52 » f)

f) „P.IV.6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní“ (účet 941) obsahuje v případě územních samosprávných celků dlouhodobé předpokládané pohledávky nebo příjmy vyplývající z přerozdělení daní podle zákona upravujícího rozpočtové určení daní,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA VII (§ 47 - § 54) » § 52 » g)

g) „P.IV.7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům“ (účet 942) obsahuje krátkodobé předpokládané pohledávky nebo příjmy, které nejsou uvedeny v písmenech e) a i) a které mají vzniknout na základě individuálních rozhodnutí příslušných orgánů státní správy nebo samosprávy nebo mohou vzniknout na základě jiného projevu vůle jiné osoby, například granty a dary,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA VII (§ 47 - § 54) » § 52 » h)

h) „P.IV.8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům“ (účet 943) obsahuje dlouhodobé předpokládané pohledávky nebo příjmy, které nejsou uvedeny v písmenech f) a j) a které mají vzniknout na základě individuálních rozhodnutí příslušných orgánů státní správy nebo samosprávy nebo mohou vzniknout na základě jiného projevu vůle jiné osoby, například granty a dary,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA VII (§ 47 - § 54) » § 52 » i)

i) „P.IV.9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění“ (účet 944) obsahuje výši krátkodobých možných plnění jinou osobou nebo státem za účetní jednotku, ke kterým se tyto osoby nebo stát zavázaly z titulu poskytnutí zástavy nebo jiného zajištění,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA VII (§ 47 - § 54) » § 52 » j)

j) „P.IV.10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění“ (účet 945) obsahuje výši dlouhodobých možných plnění jinou osobou nebo státem za účetní jednotku, ke kterým se tyto osoby nebo stát zavázaly z titulu poskytnutí zástavy nebo jiného zajištění,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA VII (§ 47 - § 54) » § 52 » k)

k) „P.IV.11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení“ (účet 947) obsahuje krátkodobé budoucí nároky na plnění na základě individuálních rozhodnutí příslušných orgánů státní správy, samosprávy nebo soudů, pokud příslušné řízení již bylo zahájeno,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA VII (§ 47 - § 54) » § 52 » l)

l) „P.IV.12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení“ (účet 948) obsahuje dlouhodobé budoucí nároky na plnění na základě individuálních rozhodnutí příslušných orgánů státní správy, samosprávy nebo soudů, pokud příslušné řízení již bylo zahájeno.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA VII (§ 47 - § 54) » § 52a

a) „P.V.1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů“ (účet 951) obsahuje v případě organizačních složek státu dlouhodobé předpokládané pohledávky zejména za Evropskou unií z titulu předfinancování dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů poskytovaných zejména z rozpočtu Evropské unie těmito organizačními složkami státu,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA VII (§ 47 - § 54) » § 52a

b) „P.V.2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů“ (účet 952) obsahuje v případě organizačních složek státu dlouhodobé předpokládané závazky zejména vůči Evropské unii z titulu předfinancování dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů poskytovaných zejména z rozpočtu Evropské unie těmito organizačními složkami státu,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA VII (§ 47 - § 54) » § 52a

c) „P.V.3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů“ (účet 953) obsahuje dlouhodobé předpokládané pohledávky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů, a to za subjekty se sídlem v zahraničí, s výjimkou podmíněných pohledávek vykazovaných v položce „P.V.1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů“,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA VII (§ 47 - § 54) » § 52a

d) „P.V.4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů“ (účet 954) obsahuje dlouhodobé předpokládané závazky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů, a to vůči subjektům se sídlem v zahraničí, s výjimkou podmíněných závazků vykazovaných v položce „P.V.2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů“,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA VII (§ 47 - § 54) » § 52a

e) „P.V.5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů“ (účet 955) obsahuje dlouhodobé předpokládané pohledávky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů neuvedené v položkách „P.V.1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů“ a „P.V.3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů“,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA VII (§ 47 - § 54) » § 52a

f) „P.V.6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů“ (účet 956) obsahuje dlouhodobé předpokládané závazky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů neuvedené v položkách „P.V.2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů“ a „P.V.4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů“.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA VII (§ 47 - § 54) » § 53 » a)

a) „P.VI.1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu“ (účet 961) obsahuje výši splátek, které účetní jednotka krátkodobě předpokládaně uhradí z titulu uzavřených smluv o operativním leasingu,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA VII (§ 47 - § 54) » § 53 » b)

b) „P.VI.2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu“ (účet 962) obsahuje výši splátek, které účetní jednotka dlouhodobě předpokládaně uhradí z titulu uzavřených smluv o operativním leasingu,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA VII (§ 47 - § 54) » § 53 » c)

c) „P.VI.3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu“ (účet 963) obsahuje výši splátek, které účetní jednotka krátkodobě předpokládaně uhradí z titulu uzavřených smluv o finančním leasingu,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA VII (§ 47 - § 54) » § 53 » d)

d) „P.VI.4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu“ (účet 964) obsahuje výši splátek, které účetní jednotka dlouhodobě předpokládaně uhradí z titulu uzavřených smluv o finančním leasingu,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA VII (§ 47 - § 54) » § 53 » e)

e) „P.VI.5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce“ (účet 965) obsahuje krátkodobé budoucí dluhy z titulu případné nemožnosti vrácení majetku jiné osoby na základě smlouvy o výpůjčce, například z důvodu zničení nebo odcizení nebo z důvodu významného znehodnocení tohoto majetku, a to ve výši případného peněžitého plnění účetní jednotkou,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA VII (§ 47 - § 54) » § 53 » f)

f) „P.VI.6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce“ (účet 966) obsahuje dlouhodobé budoucí dluhy z titulu případné nemožnosti vrácení majetku jiné osoby na základě smlouvy o výpůjčce, například z důvodu zničení nebo odcizení nebo z důvodu významného znehodnocení tohoto majetku, a to ve výši případného peněžitého plnění účetní jednotkou,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA VII (§ 47 - § 54) » § 53 » g)

g) „P.VI.7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů“ (účet 967) obsahuje krátkodobé budoucí dluhy z titulu případné nemožnosti vrácení majetku jiné osoby užívaného úplatně nebo užívaného účetní jednotkou, protože tak stanoví právní předpis nebo tato skutečnost vyplývá z jiného důvodu neuvedeného v písmenech a), c) a e), například z důvodu zničení nebo odcizení nebo z důvodu významného znehodnocení tohoto majetku, a to ve výši případného peněžitého plnění účetní jednotkou,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA VII (§ 47 - § 54) » § 53 » h)

h) „P.VI.8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů“ (účet 968) obsahuje dlouhodobé budoucí dluhy z titulu případné nemožnosti vrácení majetku jiné osoby užívaného úplatně nebo užívaného účetní jednotkou, protože tak stanoví právní předpis nebo tato skutečnost vyplývá z jiného důvodu neuvedeného v písmenech b), d) a f), například z důvodu zničení nebo odcizení nebo z důvodu významného znehodnocení tohoto majetku, a to ve výši případného peněžitého plnění účetní jednotkou.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA VII (§ 47 - § 54) » § 54 » (1) » a)

a) „P.VII.1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku“ (účet 971) obsahuje krátkodobé budoucí dluhy z titulu plnění z uzavřených smluv týkajících se pořízení dlouhodobého majetku,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA VII (§ 47 - § 54) » § 54 » (1) » b)

b) „P.VII.2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku“ (účet 972) obsahuje dlouhodobé budoucí dluhy z titulu plnění z uzavřených smluv týkajících se pořízení dlouhodobého majetku,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA VII (§ 47 - § 54) » § 54 » (1) » c)

c) „P.VII.3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv“ (účet 973) obsahuje krátkodobé budoucí dluhy z titulu plnění z uzavřených smluv, s výjimkou smluv podle písmene a), například z titulu nájemného nebo pachtovného,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA VII (§ 47 - § 54) » § 54 » (1) » d)

d) „P.VII.4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv“ (účet 974) obsahuje dlouhodobé budoucí dluhy z titulu plnění z uzavřených smluv, s výjimkou smluv podle písmene b), například z titulu nájemného nebo pachtovného,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA VII (§ 47 - § 54) » § 54 » (1)

e) „P.VII.5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu“ (účet 975) obsahuje krátkodobé budoucí dluhy z titulu plnění z přijatého kolaterálu,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA VII (§ 47 - § 54) » § 54 » (1)

f) „P.VII.6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu“ (účet 976) obsahuje dlouhodobé budoucí dluhy z titulu plnění z přijatého kolaterálu,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA VII (§ 47 - § 54) » § 54 » (1) » i)

i) „P.VII.9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových“ (účet 978) obsahuje krátkodobé garance poskytované účetní jednotkou v individuálních případech, které nesouvisí s předem stanoveným programem nebo záměrem poskytování garancí ve vymezených případech nebo vymezenému okruhu osob,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA VII (§ 47 - § 54) » § 54 » (1) » j)

j) „P.VII.10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových“ (účet 979) obsahuje dlouhodobé garance poskytované účetní jednotkou v individuálních případech, které nesouvisí s předem stanoveným programem nebo záměrem poskytování garancí ve vymezených případech nebo vymezenému okruhu osob,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA VII (§ 47 - § 54) » § 54 » (1) » k)

k) „P.VII.11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních“ (účet 981) obsahuje krátkodobé garance poskytované účetní jednotkou neuvedené v položce „P.VII.9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových“,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA VII (§ 47 - § 54) » § 54 » (1) » l)

l) „P.VII.12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních“ (účet 982) obsahuje dlouhodobé garance poskytované účetní jednotkou neuvedené v položce „P.VII.10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových“,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA VII (§ 47 - § 54) » § 54 » (1) » m)

m) „P.VII.13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení“ (účet 983) obsahuje krátkodobé budoucí povinnosti k plnění na základě individuálních rozhodnutí příslušných orgánů státní správy, samosprávy nebo soudů, pokud příslušné řízení již bylo zahájeno,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA VII (§ 47 - § 54) » § 54 » (1) » n)

n) „P.VII.14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení“ (účet 984) obsahuje dlouhodobé budoucí povinnosti k plnění na základě individuálních rozhodnutí příslušných orgánů státní správy, samosprávy nebo soudů, pokud příslušné řízení již bylo zahájeno.

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA VII (§ 47 - § 54) » § 54 » (2) » a)

a) „P.VIII.1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva“ (účet 991) obsahuje krátkodobé skutečnosti, které vyjadřují trvalé nebo dočasné zvýšení aktiv při splnění předem stanovených podmínek, například možnost čerpání z kontokorentního účtu vedeného u banky, spořitelního nebo úvěrního družstva,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA VII (§ 47 - § 54) » § 54 » (2) » b)

b) „P.VIII.2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva“ (účet 992) obsahuje dlouhodobé skutečnosti, které vyjadřují trvalé nebo dočasné zvýšení aktiv při splnění předem stanovených podmínek, například možnost čerpání z kontokorentního účtu vedeného u banky, spořitelního nebo úvěrního družstva,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA VII (§ 47 - § 54) » § 54 » (2) » c)

c) „P.VIII.3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva“ (účet 993) obsahuje krátkodobé skutečnosti, které vyjadřují trvalé nebo dočasné zvýšení pasiv při splnění předem stanovených podmínek,

Zařazeno v: Legislativa » Vyhlášky » 410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví » ČÁST DRUHÁ (§ 3 - § 54) » HLAVA VII (§ 47 - § 54) » § 54 » (2) » d)

d) „P.VIII.4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva“ (účet 994) obsahuje dlouhodobé skutečnosti, které vyjadřují trvalé nebo dočasné zvýšení pasiv při splnění předem stanovených podmínek.

Jak Vám mohu pomoci?

Chci poradit s ovládaním

Zvýrazním všechny prvky stránky, pro které je dostupná nápověda a Vy si zvolíte ten, který chcete vysvětlit.

Chci napsat adminovi

Máte potíže s ovládaním, něco Vám nefunguje a nebo máte návrh na zlepšení? Napište adminovi.

Rozumím Tento web používá cookies k zajištění potřebné funkcionality. Dalším použitím webu s tím souhlasíte. Více informací »